N825: Lochem – Borculo fase 2 Broekstraat – Hekweg (N315)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N825: Lochem – Borculo.

In 2023 en 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.

Voorbereiding en uitvoering van fases 1 en 2

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg voeren we in 2 fases uit. 

 • Fase 1:    Goorseweg tot en met Broekstraat
 • Fase 2:    Broekstraat – Hekweg (N315)

Het uitvoeren van beide fases tegelijk uitvoeren is niet mogelijk, omdat we de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 meer tijd kost. De verkenning en de voorbereidingen voor groot onderhoud en uitvoeren van verschillende maatregelen volgen daarom een andere planning. 

 • Fase 1: De uitvoering van de werkzaamheden starten vanaf maart en duren tot en met november 2023. Meer informatie over de werkzaamheden en de exacte planning volgt eind januari 2023 op www.gelderland.nl/N825-fase-1
 • Fase 2: Vanaf 18 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ligt het Inpassingsplan ‘Ontwerp N825, Nettelhorsterweg’ ter inzage. Meer informatie over de procedure en de planning leest u op deze pagina. 

Planning

Wanneer?Wat?

December 2022 – mei 2023

Planprocedure Fase 2

Vaststellen Inpassingsplan Fase 2 door Provinciale Staten

2024

Uitvoering Fase 2*

*Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

Onderzoek naar aanpassingen

Tussen 2017 en 2019 heeft de provincie onderzoek gedaan welke aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het regulier onderhoud van de weg. Deze onderzoeken waren voornamelijk gebaseerd op de functie van de weg en verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. In overleg met het burgerinitiatief De Slimste Weg is gekeken of in het kader van de verkeersveiligheid, gezondheid en herkenbaarheid extra maatregelen konden worden toegevoegd.

Het resultaat van deze samenwerking is dat naast de geplande aanpassingen voor de Nettelhorsterweg, voor de 2e fase de volgende maatregelen zijn toegevoegd:

 • Voorzieningen voor het langzaamverkeer;
  Hierdoor wordt het mogelijk om langzaamverkeer toe te staan op de Nettelhorsterweg tussen de rotonde Molenweg en de rotonde Hekweg (N315). Langzaam verkeer vanaf de N315 richting Lochem wordt ter hoogte van de Diepenheimseweg via een afrit geleid naar de Oude Diepenheimseweg. Daarna kan het verkeer haar weg vervolgen via de parallelstructuur richting de rotonde Molenweg.
 • Verplichte landbouwpasseerhavens
 • Afrit voor landbouwverkeer ter hoogte van de Oude Diepenheimseweg
 • Instellen inhaalverbod voor de hele Nettelhorsterweg
 • Aanleg gefaseerde fietsoversteek Wolversveenseweg
 • De aanleg van een parallelweg tussen de Kattenbeekdijk en de Slaapweg

De aanpassingen die we aan de weg willen doen, passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeente Berkelland en Lochem. In overleg met de gemeente hebben we daarom een inpassingsplan opgesteld: de provinciale variant van het bestemmingsplan. Dit plan is het vervolg op de eerder vastgestelde en reeds gestarte werkzaamheden van de N825 ter hoogte van de kruising met de N346.

Dit inpassingsplan is nodig om de inrichting van de Nettelhorsterweg (N825) in gemeente Berkelland aanpassen. 

Het deel tussen Broekstraat – Hekweg (N315). De aanpassingen bestaan uit:
-          De aanleg van verpichte landbouwpasserhavens.
-          De aanleg van een parallelweg tussen de Kattenbeekdijk en de Slaapweg.
-          Het aanbrengen van een middengeleider ter hoogte van de fietsoversteek Wolverveldsweg.

Ontwerp inpassingsplan ter inzage

Vanaf 15 december 2022 kan iedereen dit officiële plan (ontwerp-inpassingsplan) bekijken en tot en met 25 januari 2023 reageren. Digitaal op de landelijke website ruimtelijkeplannen, onder het nummer NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1

Waar kunt u de stukken bekijken?

Het inpassingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl , onder het nummer NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-ont1. Op deze pagina staat het definitief ontwerp en het landschappelijk inpassingsplan. Kijk voor meer informatie over provinciale inpassingsplannen op deze pagina.

Liever een papieren exemplaar bekijken? 

Dat kan op de volgende locaties:

 • Bij de provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur
 • Bij de gemeente Lochem aan de Publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem, op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
 • Bij de gemeente Berkelland in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Daar is het ontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien.

Uw officiële reactie

Het reageren op een officieel plan van de overheid om uw omgeving te veranderen is een wettelijk recht. Uw reactie heet officieel een zienswijze. U kunt telefonisch of mondeling reageren, maar onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke reactie, via een e-mail of een brief. U kunt uw zienswijze alleen indienen op de volgende manieren: 

 • Per post: 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem onder vermelding van zaaknummer 2022-015968

Vermeld daarbij in het onderwerp het zaaknummer 2022-015968

 • Mondeling: 

Neem voor het maken van een afspraak contact op met het Provincieloket, via telefoonnummer 026 359 99 99. 

Tot wanneer reageren?

Reageren kan vanaf donderdag 15 december 2022 tot en met woensdag 25 januari 2023.

Wat gebeurt er verder?

Ons antwoord op alle reacties heet een zienswijzenota. De zienswijzennota publiceren we <wanneer? eind februari 2023 op www.gelderland.nl/N825-fase-2.

Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan. Provinciale Staten besluiten hier waarschijnlijk dit voorjaar over. Na de besluitvorming wordt het inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-inpassingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de publicatie van het definitieve inpassingsplan. 

Onderhoudswerkzaamheden voor fase 2 

 • Onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de Nettelhorsterweg, op het deel tussen km. 3.90 en de Hekweg (N315) komt er een geluidsreducerende deklaag.
 • Onderhoud aan de rotonde bij Geesteren.
 • Betonnen verbredingsstrook naast de bestaande rijbaan aanleggen vanaf km. 2.0 tot de Hekweg.

Maatregelen verkeersveiligheid voor fase 2 

Tussen km. 2.0 en de Hekweg :

 • Verplichte landbouwpasseerhavens aanleggen
 • Inhaalverbod instellen op de gehele Nettelhorsterweg.
 • Gehele Nettelhorsterweg openstellen voor landbouwverkeer (behalve vanaf de Oude Diepenheimseweg tot de rotonde bij Geesteren).
 • Parallelweg aanleggen tussen de Kattenbeekdijk en de Slaapweg inclusief het aanpassen van de bocht.
 • Middengeleider aanbrengen ter hoogte van de fietsoversteek Wolversveldsweg.
 • Overbodige inritten verwijderen.

Wettelijke maatregelen

 • Geluidsreducerend asfalt aanbrengen tussen km. 3.90 en de Hekweg.

Landschap

De Nettelhorsterweg ligt in een gevarieerd coulisselandschap waarvan de kenmerken de afgelopen 100 jaar langzaam zijn vervaagd. In de 2 opgestelde en gepresenteerde landschapsplannen is invulling gegeven om deze kenmerken te versterken bij de reconstructie van de weg.

Het landschapsplan voor fase 2 bestaat uit:

 • aanleg van laanbeplanting langs de N825. 
 • aanleg van laanbeplanting langs gemeentelijke wegen
 • aanleg groenvoorzieningen bij particulieren.

De provincie voert het deel van het landschapsplan uit op haar eigen grondgebied.

 

De gemeente Berkelland en gemeente Lochem hebben ingestemd dat provincie Gelderland voor de aanleg van de verplichte landbouwpasseerhavens en het aanpassen van de bocht bij de Slaapweg zelf de ruimtelijke procedure in de vorm van een Inpassingsplan op zich neemt.

Landschapsplan Nettelhorsterweg

Bekijk het Landschapsplan Nettelhorsterweg.

Proeftuin Nettelhorst

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, gebeurt er meer in dit gebied. De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap.

Zo is er is een landschapsplan gemaakt en zijn er innovatieve ideeën ontstaan die fijnstof en geluid opvangen. Het samen optrekken in dit project leidde tot een mooi totaal plan om de Nettelhorsterweg veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken.

Op de site van de Proeftuin kunt u meer informatie vinden wat er in dit kader allemaal gebeurd. Hier vindt u meer informatie.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.