N825: Lochem – Borculo fase 1 - Goorseweg tot en met Broekstraat

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N825: Lochem – Borculo.

Tussen 2023 en 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1. 

Voorbereiding en uitvoering van fases 1 en 2

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg voeren we in 2 fases uit. 

 • Fase 1: Goorseweg tot en met Broekstraat
 • Fase 2: Broekstraat – Hekweg (N315)

Beide fases tegelijk uitvoeren is niet mogelijk, omdat we de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 meer tijd kost. De verkenning en de voorbereidingen voor groot onderhoud en uitvoeren van verschillende maatregelen volgen daarom een andere planning. 

 • Fase 1: De uitvoering van de werkzaamheden starten begin maart en duurt tot ongeveer half november 2023. Meer informatie over de werkzaamheden en de exacte planning volgt eind januari 2023 op deze pagina. 
 • Fase 2 Meer informatie over fase 2 staat op www.gelderland.nl/N825-fase2.

Voor fase 1 is de opdracht als een innovatief contract op de markt gebracht, mede op initiatief  van de Slimste Weg. Fase 2 moet nog worden bepaald in welke contact vorm dit wordt uitgevoerd. 

Planning

Wanneer?Wat?

11 december 2019

Vaststelling IP Fase 1 door PS

15 januari 2021

Behandeling van het beroep bij de RvS

2020-2022

Contract voorbereiden en grondaankopen Fase 1

Voorjaar 2023

Uitvoering Fase 1* Aankopen, planprocedures en vergunningen.

Onderzoek naar aanpassingen

Tussen 2017 en 2020 heeft de provincie onderzoek gedaan welke aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het regulier onderhoud van de weg. Deze onderzoeken waren voornamelijk gebaseerd op de functie van de weg en verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. In overleg met het burgerinitiatief ‘De Slimste Weg’ is gekeken of in het kader van de verkeersveiligheid, gezondheid en herkenbaarheid extra maatregelen konden worden toegevoegd.

Bekijk hier de plannen in een korte animatiefilm voor de Nettelhorsterweg en Goorseweg N825. 

Animatie van de nieuwe Nettelhorstweg

Onderhoudswerkzaamheden voor fase 1 en 2

 • Onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de Nettelhorsterweg, op het deel tussen km. 3.90 en de Hekweg (N315) komt er een geluidsreducerende deklaag.
 • Onderhoud aan de rotonde bij Geesteren.
 • Betonnen verbredingsstrook naast de bestaande rijbaan aanleggen vanaf km. 2.0 tot de Hekweg.

Maatregelen verkeersveiligheid voor fase 1 

Vanaf de Goorseweg tot en met km. 2.0:

 • Kruispunt Nettelhorsterweg/Goorseweg verplaatsen in oostelijke richting.
 • Een deel van de Nettelhorsterweg tussen 0.0 en de Nettelhorsterlaak komt op een nieuw aan te leggen wegtracé te liggen, oostelijk van de huidige Nettelhorsterweg. De huidige Nettelhorsterweg versmallen we op dit deel tot een toegangsweg/(brom)fietspad.
 • Nettelhorsterweg verbreden van ca. 6 meter naar 7,5 meter tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0.
 • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers in 2 keer over kunnen steken.

De bebouwing langs de Nettelhorsterweg ligt verspreid over het gehele gebied. De initiatiefnemers hebben onderzoek gedaan naar de geluidshinder bij bewoners. Uit dat onderzoek blijkt dat niet alleen de bewoners op korte afstand van de weg geluidshinder ervaren, maar ook de bewoners die verder van de weg afwonen ervaren dit. Wij hebben daarom besloten zowel wettelijke als bovenwettelijke geluidsmaatregelen te treffen. De bovenwettelijke maatregelen gelden voor 6 woningen dicht langs het deel van de Nettelhorsterweg waar geen geluidsreducerend asfalt komt.

Wettelijke maatregelen:

 • Geluidsreducerend asfalt aanbrengen tussen km. 3.90 en de Hekweg.
 • Gevelmaatregelen treffen aan 2 woningen langs de Goorseweg.

Bovenwettelijke maatregelen:

 • Een verder te ontwikkelen geluidsmuur van 1 meter hoogte bij 1 woning. Hierdoor neemt de geluidsbelasting op de gevel af.
 • Voor de 5 andere woningen komen geluidstegels in de berm die het geluid van de weg absorberen en vervormen. Dit zorgt voor een positief effect op de geluidsbelasting en de geluidsbeleving.

Effect meten

De effecten van de maatregelen gaan we meten. Ook het verschil in beleving nemen we daarbij mee. M+P voert deze metingen uit voor en nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De nulmetingen vinden voorjaar 2021 plaats, de effectmetingen eind 2023 of begin 2024.

Landschap

De Nettelhorsterweg ligt in een gevarieerd coulisselandschap waarvan de kenmerken de afgelopen 100 jaar langzaam zijn vervaagd. In de 2 opgestelde en gepresenteerde landschapsplannen is invulling gegeven om deze kenmerken te versterken bij de reconstructie van de weg.

Het landschapsplan over de eerste 2 kilometer maakt onderdeel uit van het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan en is tot stand gekomen in overleg met Twickel en ecologen van de gemeente Lochem, Waterschap Rijn en IJssel en Eelerwoude. Ondertussen is uit ecologische onderzoek gebleken dat er kansen zijn voor het verbeteren van het leefgebied van de boomkikker en de kamsalamander. Daarom gaan we extra natte gebieden in het gebied aanleggen en wordt de bestaande duiker in de Nettelhorsterlaak vervangen door een 2 bruggen. 1 voor de fietsers en 1 voor het overige verkeer.

De initiatiefnemers en bewoners van de Nettelhorsterweg willen benadrukken dat de Nettelhorsterweg ‘hun weg’ is. Samen met studenten van Saxxion hebben zij een zogenaamd ‘moodboard’ voor de Nettelhorsterweg gemaakt. Op basis van het landschapsplan en dit moodboard maken 3 kunstenaars een ontwerp voor de herkenbaarheid van de Nettelhorsterweg.

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg voeren we in 2 fases uit. Beide fases tegelijk is niet mogelijk omdat we de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 nog moeten starten.

 • Fase 1:    Goorseweg tot en met Broekstraat
 • Fase 2:    Broekstraat –Hekweg (N315)

Wij hebben met de initiatiefnemers van de Slimste Weg de intentie uitgesproken om beide opdrachten als afzonderlijke innovatieve contracten op de markt te brengen.

Proeftuin Nettelhorst

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, gebeurt er meer in dit gebied. De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap.

Zo is er is een landschapsplan gemaakt en zijn er innovatieve ideeën ontstaan die fijnstof en geluid opvangen. Het samen optrekken in dit project leidde tot een mooi totaal plan om de Nettelhorsterweg veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken.

Op de site van de Proeftuin kunt u meer informatie vinden wat er in dit kader allemaal gebeurd. Hier vindt u meer informatie.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.