N345: carpoolplaats De Kar – Sluinerweg

In 2023 veranderden we de inrichting van de Zutphensestraat (N345) tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg. De beplanting volgt in najaar 2023.

Met het huidige verkeersaanbod was het op sommige momenten al gevaarlijk om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat in 2030 tot 40% meer verkeersdeelnemers gebruik maken van deze weg. Daarom pasten we de inrichting van de weg aan, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is.

De werkzaamheden aan de weg en aan de carpoolplaats zijn inmiddels gereed. Beiden zijn weer opengesteld en in gebruik. In het najaar van 2023 planten we volgens planning bomen en hagen in de bermen en directe omgeving. Verderop op deze pagina vindt u het landschapsplan dat we hiervoor maakten. Nutsbedrijven verleggen in het najaar van 2023 nog kabels en leidingen. Hiervoor hoeven we de weg niet af te sluiten. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit voor de verbreding van de A1. Ook op de N345 merkt u hier iets van. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Afsluiting weg

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, was de N345 tijdens het voorjaar van 2023 tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg dichtBewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak bleven bereikbaar. Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Bedankt voor uw geduld!

Planning van de werkzaamheden

Wanneer?Wat?

Najaar 2021 – najaar 2022

Voorbereiden werkzaamheden, waaronder het uitvoeren van aanvullende veldonderzoeken, aanvragen van vergunningen, verleggen van kabels en leidingen en selecteren van een aannemer.

Maart 2023 – juli 2023

Uitvoering werkzaamheden

Najaar 2023/voorjaar 2024

Aanplanting bomen en hagen

BouwApp 

Met de BouwApp van de aannemer kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Appstore of GooglePlay onder ‘Bouwapp’. Selecteer daarin N345 De Kar.

Werkzaamheden

  • De hoofdrijbaan is voor een deel verlegd. Door de verlegging van de hoofdrijbaan schoof ook het fietspad op. 
  • Ter hoogte van de kruising met de Kar is de hoofdrijbaan verbreed.
  • De kruising N345 met de Sluinerweg is verbouwd tot een rotonde.
  • De parallelweg aan de zuidzijde is breder en verplaats. Ook heeft de parallelweg een nieuwe aansluiting op de kruising De Kar.
  • Op de kruising de Kar staat nu een verkeersregelinstallatie.
  • 2 nieuwe wadi’s kunnen het hemelwater langer in het gebied vasthouden.
  • De bestaande carpoolplaats is groter en opnieuw ingericht. 
  • We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit door het planten van bomen, hagen en struweel.

Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid?

Door het toenemende verkeer was het op sommige plekken niet meer veilig de weg op te rijden. Daarom is de inrichting van de weg aangepast, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is. We verbeterden de verkeersveiligheid door aanpassingen aan de parallelwegen, en het maken van verkeerslichten en een rotonde.

Verkeersbesluit ter inzage

Voor een aantal maatregelen van de herinrichting van de weg hebben we eind 2022 een verkeersbesluit genomen. Er is geen beroep aangetekend. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Documenten

Provinciaal inpassingsplan

De aanpassingen aan de weg passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst. In overleg met de gemeenten maakten we daarom een Provinciaal inpassingsplan (kortweg PIP).  Dit is een provinciaal ontwerpbestemmingsplan. Kijk voor meer informatie op de pagina wat provinciale inpassingsplannen zijn.

 

Onze Provinciale Staten stelden het definitieve inpassingsplan vast op woensdag 15 december 2021. Er is daarna tijdens de ter inzage periode geen beroep ingediend bij de Raad van State. Dat betekent dat  het inpassingsplan in werking treedt en dat we kunnen starten met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.