N345: carpoolplaats De Kar – Sluinerweg

In 2023 willen we de inrichting veranderen van de Zutphensestraat (N345) tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg.

Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten al gevaarlijk om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat in 2030 tot 40% meer verkeersdeelnemers gebruik maken van deze weg. Daarom willen we de inrichting van de weg aanpassen, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is.

Afsluiting weg

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de N345 vanaf 6 maart 2023 tot en met 25 juni 2023 af tussen carpoolplaats De Kar en de SluinerwegOnder meer door het slechte weer dit voorjaar duren de werkzaamheden 2 weken langer dan gepland. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar. U leest hier meer over onder het kopje ‘Bereikbaarheid en omleiding’, verderop op deze pagina.

Nadat de werkzaamheden aan de weg gereed zijn, vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats in de berm, waaronder ook het verleggen van kabels en leidingen door diverse nutsbedrijven. Doorgaand verkeer en fietsers ondervinden hiervan geen hinder. Volgens planning start de provincie de werkzaamheden aan de carpoolplaats zodra de weg weer is opengesteld. De carpoolplaats wordt nu nog als opslag en omrijdroute voor aanwonenden gebruikt. De carpoolplaats is vanaf 24 juli 2023 weer te gebruiken. Dit najaar planten we volgens planning bomen en hagen in de bermen en directe omgeving. Op de website vindt u het landschapsplan dat we hiervoor maakten.

Planning van de werkzaamheden

Wanneer?Wat?

Najaar 2021 – najaar 2022

Voorbereiden werkzaamheden, waaronder het uitvoeren van aanvullende veldonderzoeken, aanvragen van vergunningen, verleggen van kabels en leidingen en selecteren van een aannemer.

Maart 2023 – juli 2023

Uitvoering werkzaamheden

Mogelijk vinden er voor maart 2023 al werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen, hiervoor wordt de N345 niet afgesloten.

BouwApp 

Met de BouwApp van de aannemer kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Appstore of GooglePlay onder ‘Bouwapp’. Selecteer daarin N345 De Kar.

Bereikbaarheid en omleiding

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de weg vanaf 6 maart 2023 tot en met 25 juni 2023 af tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar, ook voor bijvoorbeeld postbezorgers en vuilophaalservices. De aannemer maakt met u een persoonlijk bereikbaarheidsplan waardoor uw woning bereikbaar blijft.

Het doorgaande gemotoriseerde verkeer leiden we om via de A1, N348 en de N345. Dit geven we aan met bebording. Fietsers en wandelaars leiden we ter plaatse langs de werkzaamheden. 

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Werkzaamheden

  • De hoofdrijbaan wordt voor een deel verlegd. Door de verlegging van de hoofdrijbaan schuift ook het fietspad op. 
  • Ter hoogte van de kruising met de Kar wordt de hoofdrijbaan verbreed.
  • De kruising N345 met de Sluinerweg bouwen we om tot een rotonde.
  • We verleggen en verbreden de parallelweg aan de zuidzijde. Ook krijgt de parallelweg een nieuwe aansluiting op de kruising de Kar.
  • Op de kruising de Kar plaatsen we een verkeersregelinstallatie.
  • We leggen 2 wadi’s (voor wateropvang) aan om zo het hemelwater langer in het gebied te kunnen behouden.
  • De bestaande carpoolplaats wordt vergroot en opnieuw ingericht.
  • We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit door het planten van bomen, hagen en struweel.

Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid?

Door het toenemende verkeer is het op sommige plekken niet meer veilig de weg op te rijden.  Daarom willen we de inrichting van de weg aanpassen, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is. We verbeteren de verkeersveiligheid door aanpassingen aan de parallelwegen, verkeerslichten en het maken van een rotonde.

Parallelwegen

We willen de veiligheid op de Zutphensestraat (N345) verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door parallelwegen te maken aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats De Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via verkeerslichten. Bij de Sluinerweg doen we dit met een rotonde. We houden daarbij rekening met de huidige en toekomstige bereikbaarheid van de bedrijven, carpoolplaats De Kar en de parallelwegen.

Fietsers kunnen bij de rotonde en de verkeerslichten de weg veilig oversteken. De oversteek bij de Oude Apeldoornseweg heffen we dan op.

Visualisaties

Van het ontwerp maakten we visualisaties. Dit zijn 3D-beelden waarmee we een indruk geven van hoe de weg er na de werkzaamheden uitziet. Deze visualisaties zijn geen volledig juiste weergaves, met name de bebouwing en de verre horizon komen mogelijk niet overeen met de realiteit.

Live Visualisatie

Veel gestelde vragen

Verkeersbesluit ter inzage

Voor een aantal maatregelen van de herinrichting van de weg hebben we eind 2022 een verkeersbesluit genomen. Er is geen beroep aangetekend. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Documenten

Provinciaal inpassingsplan

De aanpassingen aan de weg passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst. In overleg met de gemeenten maakten we daarom een Provinciaal inpassingsplan (kortweg PIP).  Dit is een provinciaal ontwerpbestemmingsplan. Kijk voor meer informatie op de pagina wat provinciale inpassingsplannen zijn.

 

Onze Provinciale Staten stelden het definitieve inpassingsplan vast op woensdag 15 december 2021. Er is daarna tijdens de ter inzage periode geen beroep ingediend bij de Raad van State. Dat betekent dat  het inpassingsplan in werking treedt en dat we kunnen starten met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.