N345: carpoolplaats De Kar – Sluinerweg

In 2023 willen we de inrichting veranderen van de Zutphensestraat (N345) tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg.

In 2023 willen we de inrichting veranderen van de Zutphensestraat (N345) tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg. Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten al gevaarlijk om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat in 2030 tot 40% meer verkeersdeelnemers gebruik maken van deze weg. Daarom willen we de inrichting van de weg aanpassen, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is.

Afsluiting weg

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de N345 vanaf 6 maart 2023 tot en met 9 juni 2023 af tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar. U leest hier meer over onder het kopje ‘Bereikbaarheid en omleiding’, verderop op deze pagina.

Planning van de werkzaamheden

Wanneer?Wat?

Najaar 2021 – najaar 2022

Voorbereiden werkzaamheden, waaronder het uitvoeren van aanvullende veldonderzoeken, aanvragen van vergunningen, verleggen van kabels en leidingen en selecteren van een aannemer.

Maart 2023 – juli 2023

Uitvoering werkzaamheden

Mogelijk vinden er voor maart 2023 al werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen, hiervoor wordt de N345 niet afgesloten.

Werkzaamheden

 • De hoofdrijbaan wordt voor een deel verlegd. Door de verlegging van de hoofdrijbaan schuift ook het fietspad op. 
 • Ter hoogte van de kruising met de Kar wordt de hoofdrijbaan verbreed.
 • De kruising N345 met de Sluinerweg bouwen we om tot een rotonde.
 • We verleggen en verbreden de parallelweg aan de zuidzijde. Ook krijgt de parallelweg een nieuwe aansluiting op de kruising de Kar.
 • Op de kruising de Kar plaatsen we een verkeersregelinstallatie.
 • We leggen 2 wadi’s (voor wateropvang) aan om zo het hemelwater langer in het gebied te kunnen behouden.
 • De bestaande carpoolplaats wordt vergroot en opnieuw ingericht.
 • We verbeteren de ruimtelijke kwaliteit door het planten van bomen, hagen en struweel.

Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid?

Door het toenemende verkeer is het op sommige plekken niet meer veilig de weg op te rijden.  Daarom willen we de inrichting van de weg aanpassen, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is. We verbeteren de verkeersveiligheid door aanpassingen aan de parallelwegen, verkeerslichten en het maken van een rotonde.

Parallelwegen

We willen de veiligheid op de Zutphensestraat (N345) verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door parallelwegen te maken aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats De Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via verkeerslichten. Bij de Sluinerweg doen we dit met een rotonde. We houden daarbij rekening met de huidige en toekomstige bereikbaarheid van de bedrijven, carpoolplaats De Kar en de parallelwegen.

Fietsers kunnen bij de rotonde en de verkeerslichten de weg veilig oversteken. De oversteek bij de Oude Apeldoornseweg heffen we dan op.

Bereikbaarheid en omleiding

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de weg vanaf 6 maart 2023 tot en met 9 juni 2023 af tussen carpoolplaats De Kar en de Sluinerweg. Bewoners, bedrijven en perceeleigenaren in het afgesloten wegvak blijven bereikbaar, ook bijvoorbeeld postbezorgers en vuilophaalservices. De aannemer maakt met u een persoonlijk bereikbaarheidsplan, waardoor uw woning bereikbaar blijft. 

Het doorgaande gemotoriseerde verkeer leiden we om via de A1, N348 en de N345. Dit geven we aan met bebording. Fietsers en wandelaars leiden we ter plaatse langs de werkzaamheden. 

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Veel gestelde vragen

De weg is afgesloten van 6 maart tot en met 9 juni 2023. Dit doen we voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers en voor de veiligheid van de wegwerkers. Ook zorgen we hiermee voor een kortere werkperiode en dus een kortere periode van overlast. 

We onderzochten verschillende scenario’s voor het uitvoeren van de wegwerkzaamheden: gedeeltelijke afsluiting, bijvoorbeeld met verkeerslichten of het tijdelijke wegen langs de werkzaamheden, of volledige afsluiting. De aard van het werk in combinatie met de beschikbare ruimte, de veiligheid voor zowel wegwerkers als weggebruikers, maken volledige afsluiting het meest wenselijke scenario.

We stemmen de bereikbaarheid zorgvuldig af met bewoners, betrokken bedrijven en hulpdiensten.

Avond- en nachtwerk verstoort de nachtrust. Ook lenen niet alle werkzaamheden zich voor nachtwerk i.v.m. de kwaliteit. Weekendwerk is soms onwenselijk vanwege het belang van ondernemers en horeca en de zondagsrust. Verder zijn de kosten van de werkzaamheden aanzienlijk hoger als werkzaamheden worden uitgevoerd in vakantieperiodes, weekenden en avonden of nachten in plaats van overdag op reguliere werkdagen.

Ook is de uitvoeringsperiode te lang om het werk volledig en aansluitend in weekends of één vakantieperiode uit te voeren. Daarbij lenen de werkzaamheden zicht er niet voor om na een afsluitingsweekends de weg weer open te stellen en dan in volgende weekends weer verder te gaan.

 In de afweging voor werken buiten reguliere uren en dagen nemen we verder mee: 

 • het belang (de verkeersintensiteit) van de weg, 
 • de mogelijkheid om het verkeer goed om te leiden, 
 • de te verwachten verkeersdrukte
 • de doorlooptijd van de werkzaamheden, in dit specifieke geval zijn de werkzaamheden niet geheel in een vakantie periode te maken.

De afweging wordt gemaakt in overleg met andere wegbeheerders, gemeenten, hulpdiensten, etc. Het uitgangspunt van provincie Gelderland is dat werkzaamheden in principe overdag worden uitgevoerd op reguliere werkdagen.

Ja, als u in het werkvak woont of als bedrijf gevestigd bent, dan kunt u uw woning of bedrijf bereiken door het werkvak. De aannemer maakt met u een persoonlijk bereikbaarheidsplan waardoor uw woning bereikbaar blijft. Voor zowel u zelf, als voor bijvoorbeeld postbezorgers en afvalservices. 

Voor de overige weggebruikers is het werkvak afgesloten en gelden de omleidingen om het werkvak heen om op de bestemming te komen. Aannemersbedrijf Gebr. Van Kessel informeert omwonenden en weggebruikers over de precieze planning van de werkzaamheden en mogelijke afsluitingen en omleidingen. 

Gedurende de werkzaamheden plaatsen we omleidingsborden. Op de omleidingsborden worden alleen bestemmingen vermeld die ook op de ANWB-bewegwijzering van de betreffende regio staan aangegeven. Soms is er een aanvulling mogelijk met algemene termen, zoals: “Bedrijven…straat bereikbaar” of “Bedrijventerrein volg …”. 

Of een aanvulling mogelijk is, is afhankelijk van eventuele (ongewenste) neveneffecten. Deze afweging wordt gemaakt in overleg met de betrokken wegbeheerders en de politie.

Bedrijven moeten er rekening mee houden dat wegen onderhouden en gereconstrueerd kunnen (en moeten) worden en dat zij daardoor tijdelijk minder bereikbaar zijn. Een eventueel geleden omzetschade als gevolg van een reconstructie is een schade die het normale maatschappelijk risico van een bedrijf vrijwel nooit overschrijdt en zal daarom in bijna alle gevallen in redelijkheid voor eigen rekening blijven. Dat is slechts anders als er sprake is van volledige onbereikbaarheid, of van onevenredig zwaar getroffen zijn in vergelijking met anderen die ook door de werkzaamheden worden getroffen. In het algemeen geldt de stelregel dat een verzoek om compensatie mogelijk in aanmerking komt wanneer de omzetschade tenminste 10 tot 20% van de jaaromzet bedraagt.

Mocht u menen, rekening houdend met bovenstaande, recht te hebben op een vergoeding van gederfde omzet, dan moet voor de berekening van gederfde omzet omzetcijfers met accountantsverklaring over meerdere jaren worden overlegd. Dat kan, met uitzondering van zeer bijzondere gevallen, pas na afloop van de werkzaamheden. 

We raden u aan om voorafgaand aan het indienen van een omzetschadeclaim met ons in contact te treden. Dit kan via ons provincieloket, telefoonnummer 026 – 359 99 99.

U ontvangt ongeveer twee weken voor de start van de werkzaamheden van de aannemer een bewonersbrief waarin een contactpersoon staat vermeld. De aannemer verzorgt het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering en is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u met contact opnemen met provincie Gelderland? Stel uw vraag via het vragenformulier op onze website of neem telefonisch contact op via 026- 359 99 99. 

Verkeersbesluit ter inzage

Voor een aantal maatregelen van de herinrichting van de weg hebben we eind 2022 een verkeersbesluit genomen. Er is geen beroep aangetekend. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Documenten

Visualisaties

Van het ontwerp maakten we visualisaties. Dit zijn 3D-beelden waarmee we een indruk geven van hoe de weg er na de werkzaamheden uitziet. Deze visualisaties zijn geen volledig juiste weergaves, met name de bebouwing en de verre horizon komen mogelijk niet overeen met de realiteit.

Provinciaal inpassingsplan

De aanpassingen aan de weg passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst. In overleg met de gemeenten maakten we daarom een Provinciaal inpassingsplan (kortweg PIP).  Dit is een provinciaal ontwerpbestemmingsplan. Kijk voor meer informatie op de pagina wat provinciale inpassingsplannen zijn.

 

Onze Provinciale Staten stelden het definitieve inpassingsplan vast op woensdag 15 december 2021. Er is daarna tijdens de ter inzage periode geen beroep ingediend bij de Raad van State. Dat betekent dat  het inpassingsplan in werking treedt en dat we kunnen starten met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.