N335: Etten – Nieuw Dijk

In 2017 voerden we groot onderhoud uit aan de N335 tussen de aansluiting met de A18 bij Nieuw Dijk en de N317 bij Etten. In 2022 namen we een verkeersbesluit om een inhaalverbod in te stellen op een deel van de N355.

Gevaarlijke verkeerssituatie bij toegang GUV Crematorium Etten

In juli 2021 opende aan de Zeddamseweg (N335) het GUV Crematorium Etten. Dichtbij het buurtschap Ziek. Het terrein heeft 96 parkeerplaatsen voor bezoekers en personeel. Met de komst van het crematorium is het aantal voertuigen dat, soms vlak na elkaar, afremt om af te slaan naar het crematorium groter. Daardoor is de verkeerssituatie bij de in-en uitgang van dit crematorium minder veilig. Bij het afslaan van verkeer naar het crematorium bestaat het risico van (ongewenst) inhalen door het doorgaande verkeer. 

Inhaalverbod

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het instellen van een inhaalverbod ter hoogte van crematorium Etten, gelegen bij buurtschap Ziek

Met het instellen van een inhaalverbod is het verboden om in te halen op de N335 rond de toegang van het crematorium. Dit verbod wordt aangegeven met borden en dubbele doorgetrokken as-markering (strepen) op de weg. Zo willen we de kans verkleinen op gevaarlijke situaties door afslaand en inhalend verkeer.

Verkeersbesluit

Als wegbeheerder van de N335 moeten we voor deze verkeersmaatregel een verkeersbesluit nemen. Voor een aantal verkeersmaatregelen is bekendmaking als verkeersbesluit in de Staatscourant verplicht. Dit verkeersbesluit is vanaf 24 augustus 2022 in te zien op Officiële bekendmakingen. U kunt zaaknummer 2022-011763 gebruiken als zoekopdracht voor het verkeersbesluit.

Ter inzage

Vanaf 24 augustus 2022 ligt een kopie van het verkeersbesluit 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Oude IJsselstreek, Staringstraat 25 7081 BN Gendringen. Belanghebbenden kunnen tot en met 5 oktober 2022 een bezwaarschrift indienen als zij het niet eens zijn met het instellen van bovengenoemd inhaalverbod. 

In het bezwaarschrift moet belanghebbende aangeven waarom zij tegen het inhaalverbod is. Voor meer informatie over bezwaarschriften kijk op: Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid? | Rijksoverheid.nl

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.