N320: Culemborg - Kesteren

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de Provincialeweg/Betuwsestraatweg (N320) tussen Zoelmond en Kesteren (N233).

Groot onderhoud N320 tussen Zoelmond en Kesteren in voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 voeren we het groot onderhoud uit aan de N320 tussen Zoelmond en Kesteren. Dit combineren we met maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren, zoals een snelheidsverlaging. 

Naast het reguliere asfaltonderhoud kijken we naar het onderhoud van verlichting, bewegwijzering, geleiderail en enkele ‘duikers’. De werkzaamheden voor de N320 stemmen we af met gemeenten Buren en Neder Betuwe.

Verkeersbesluit
WanneerWat

Maandag 3 april tot en met vrijdag 28 april 2023

Fase 1: werkzaamheden tussen rotonde Culemborgseweg (N834 bij Asch) en de rotonde (N835, bij Zwarte Paard)

Maandag 1 mei tot en met vrijdag 26 mei 2023

Fase 2: werkzaamheden aan de Provincialeweg (N320) vanaf de rotonde Zwarte Paard (N835) tot aan rotonde Vogelenzangseweg in Lienden

Maandag 29 mei tot en met vrijdag 30 juni 2023 

Fase 3: werkzaamheden aan de Provincialeweg/Betuwsestraatweg vanaf de Vogelenzangseweg tot het viaduct N233 in Kesteren

Werkzaamheden in 3 fasen

We voeren de werkzaamheden uit in 3 fasen. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van het gebied en voor direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden.

Meer informatie over de werkzaamheden per fase en de daarbij horende omleiding leest u verder onder deze webpagina. 

kaartje_met_3_fasen_N320

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 8 februari 2022 organiseren wij een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op onze plannen. Zoals de verbreding van het fietspad en het instellen van tweerichtingen voor (brom)fietsers en de snelheidsvermindering van 100 naar 80 km per uur. Belangstellenden kunnen het wegontwerp bekijken en daar vragen over stellen aan medewerkers van de provincie en gemeente Buren. Ook geven wij informatie over wanneer wij de werkzaamheden in 2023 gaan uitvoeren en de daar bijhorende omleidingen; wat dit voor de omwonenden en de weggebruikers betekent. 

De inloopbijeenkomst vindt woensdag 8 februari 2022 van 18.00 uur tot 20.00 uur plaats in gemeentehuis in Buren. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Maatregelen

Samen met gemeente Buren en de politie hebben we onderzocht hoe de we de verkeersveiligheid op het wegvak N320 Zoelmond en Kesteren (N233) kunnen verbeteren. Ook hebben we gekeken de verkeersveiligheid van bijvoorbeeld fietsers te vergroten. We hebben knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingen geschetst. 

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Het verlagen we de maximum snelheid tussen de rotonde Culemborgseweg en de rotonde Rijswijksesteeg van 100 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur. De functie autoweg vervalt.
  • Het aanpassen van de bebording langs de N320 bij de oversteek bij Ravenswaaijsesteeg 
  • Het instellen van het inhaalverbod in enkele onoverzichtelijke bochten tussen Zwarte Paard en Lienden. 
  • Het fietspad wordt verbreed en geschikt gemaakt voor (brom-)fietsverkeer in twee richtingen.
  • Het instellen van een voorrangsregeling waarbij overstekende (brom)fietsers voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg N320
  • Bij de fietsoversteken bij de Burg. Houtkoperweg (beide zijden) komen fietsdoorsteken op de bestaande middengeleiders. 

Uitgelicht: oversteek bij Ravenswaaijsesteeg

In september 2021 hield de stichting Dorpsraad Ravenswaaij een enquête over de wens om de oversteek bij Ravenswaaijsesteeg verkeersveiliger te maken. De uitkomst van deze enquête is met ons gedeeld. In overleg met gemeenten Buren en politie worden de volgende maatregelen genomen: 

  • Het afwaarderen van de snelheid op de N320 naar 80 kilometer per uur.
  • De bebording die langs de N320 wordt verder van het kruispunt verplaatst waardoor het zicht voor overstekend verkeer verbetert. 
  • Het verkeersbord dat aangeeft dat verkeer breder dan 2,3 meter de Ravenswaaijsesteeg niet mag inrijden staat nu aan de zuidzijde van het kruispunt. Dit bord verplaatsen we naar de noordzijde. Verkeer dat breder is dan 230 centimeter en de N230 wil oversteken ziet dan al voor de oversteek dat dit niet kan. De verwachting is dat dit type verkeer dan niet oversteekt en zich vervolgens niet op de Ravenswaaijsesteeg vastrijdt.

Verkeersbesluit 

Als wegbeheerder van de N320 hebben we een verkeersbesluit moeten nemen voor een aantal verkeersmaatregelen. Dit verkeersbesluit was niet van toepassing op het asfaltonderhoud van de rotondes Hoendersteeg en Tielsestraat in het najaar van 2022.

Het verkeersbesluit met zaaknummer 2022-012726 was van 21 september tot en met 9 november 2022 in te zien op de pagina ‘officiële bekendmakingen’. 

Ook lag een kopie van het verkeersbesluit 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van gemeente Buren in Maurik. Belanghebbenden hebben een zienswijze kunnen indienen over de geplande verkeersmaatregelen in het ontwerp. Op 28 november is het verkeersbesluit vastgesteld.

Werkzaamheden en omleidingen per fase

kaartje_met_3_fasen_N320

Tijdens alle fases gaat de hoofdomleiding voor doorgaand verkeer in beide richtingen via de A15 en de A2 en staat met borden aangegeven. De dorpen Ravenswaaij, Rijswijk, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren en Lienden blijven bereikbaar. Bestemmingsverkeer en fietsers leiden we lokaal om met borden langs de weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

 

Plan uw reis

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker, die de provincie zoveel mogelijk probeert te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Door goed op te letten, de maximumsnelheid niet te overtreden en de regels te volgen, werken we samen aan een veilig verkeer in Gelderland. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.