Inspraak ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-2027

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 april 2021 het ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-2027 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp Regionaal waterprogramma ligt van 10 mei tot en met 21 juni 2021 ter inzage. Iedereen kan in deze periode een reactie geven op dit ontwerp waterprogramma in de vorm van een zienswijze.

Water stuurt!

De provincie werkt aan een gaaf Gelderland, waar inwoners prettig en veilig kunnen wonen, werken en ontspannen. En waar we de natuur en omgeving beschermen en ontwikkelen. Water speelt hierin een grote en veelzijdige rol. Water om te drinken, over te varen, in te zwemmen. Water voor landbouw, natuur en landschap. Water dat ook een risico is en kan zorgen voor overstromingen. Door klimaatverandering neemt de kans op droogte toe en daarmee de vraag naar water. Ook de kans op hevige neerslag stijgt, en dit water moet zonder overlast weg kunnen.

Watersysteem van de toekomst

De provincie bereidt zich samen met haar partners voor op het watersysteem van de toekomst. In het ontwerp Regionaal waterprogramma beschrijven wij hoe wij dit willen gaan doen. Zo gaan we meer aandacht geven aan het bodem- en watersysteem bij onze werkzaamheden. Ook zetten we in op voorraadbeheer van het grondwater om in tijden van droogte meer water beschikbaar te hebben en het belang van schoon grondwater voor de drinkwatervoorziening. Deze uitdagingen pakken we op in gebiedsprocessen en in samenhang met andere provinciale en maatschappelijke opgaven.

Uitgangspunten

  • Voorkomen is beter dan genezen. Het bodem- en watersysteem is een belangrijke basis voor onze fysieke leefomgeving en een sleutel naar duurzaamheid en klimaatbestendigheid. We werken aan herstel en we zorgen dat nieuwe functies en nieuwe ontwikkelingen het systeem versterken.
  • Als ontwikkelingen verwachte negatieve effecten hebben op het bodem- en watersysteem, verwachten we van initiatiefnemers maatregelen om die te beperken en/of compenseren.
  • Diverse grote maatschappelijke opgaven waaraan we met onze partners werken, vragen om een gebiedsgerichte aanpak. Denk aan het verminderen van stikstof en uitstoot van CO2, de aanpak van PFAS, medicijnresten en nieuwe stoffen, aanpassing aan het veranderende klimaat, vergroten van de biodiversiteit, de stijgende vraag naar grond- en drinkwater, en ruimte voor nieuwe woningen of natuur. Deze opgaven komen samen in gebieden. Daarom is een aanpak per gebied het effectiefst. Waar mogelijk proberen we hierbij gebruik te maken van innovatietechnieken en vormen van samenwerking.

Het ontwerp Regionaal waterprogramma inzien

U kunt het ontwerp Regionaal waterprogramma van 10 mei tot en met 21 juni 2021 op verschillende manieren inzien.

  • Bekijk het waterprogramma als E-magazine.
  • Een gedrukte versie van het ontwerp Regionaal waterprogramma kunt u inzien bij de balie van het provinciehuis, Markt 11, 6811 CG Arnhem. U bent van harte welkom op werkdagen maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 18.00 uur en op vrijdag tot 17.00 uur.

Hoe kunt u reageren? 

Van 10 mei tot en met 21 juni 2021 kunt u op de volgende manieren een zienswijze indienen:

  • Digitaal: via het reactieformulier. Dit heeft de voorkeur. Uw zienswijze staat meteen goed in het systeem en u ontvangt direct een ontvangstbevestiging. 
  • Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag onder vermelding van Regionaal waterprogramma, zaaknummer 2021-003386.
  • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Hoe gaat het verder?

De binnengekomen reacties worden verwerkt in een zienswijzenota. Alle indieners ontvangen deze nota. Hierin kunt u lezen of uw reactie heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. Gedeputeerde Staten leggen dit plan ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in het vierde kwartaal van 2021.

Relatie met andere programma’s en instrumenten Het Regionaal waterprogramma beschrijft hoe wij de komende jaren aan de slag willen op het gebied van water. De waterschappen houden hier rekening mee in hun Waterbeheerprogramma. Zij zijn daarom in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereidingen van het Regionaal waterprogramma, zo ook andere overheden, terreinbeherende organisaties en Vitens.

Daarnaast heeft het programma gevolgen voor het toetsingskader voor milieubelastende activiteiten (die gevolgen kunnen hebben voor watersystemen) en wateractiviteiten als bedoeld in de Omgevingswet. Daar waar nodig zetten we aanvullende instrumenten in om onze doelen te bereiken. Dit kan de provinciale Omgevingsverordening zijn, maar ook samenwerkingsovereenkomsten enzovoort. De ontwerp Omgevingsverordening ligt nu ook ter inzage.