Uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden

In de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden willen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie samen een waardevol natuurgebied aanleggen. We onderzoeken de mogelijkheden voor geulen, natuurlijk grasland en ooibos. Dat doen we in nauwe samenwerking met Waterschap Rivierenland en de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel.

Voor mensen, planten en dieren

De nieuwe natuur is aantrekkelijk voor verschillende vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten, zoals de kamsalamander. Ook inwoners van het gebied profiteren van de nieuwe natuur. We willen dat het gebied toegankelijk is voor recreanten, zoals wandelaars en sportvissers.

Natura 2000-gebied: beschermen en versterken

De uiterwaarden liggen in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Hiervoor is een Natura 2000-beheerplan Rijntakken (PDF 3,1 MB) en bijlagen bij het beheerplan Rijntakken (PDF 40 MB) opgesteld. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa.

Planning

De verwachting is dat de uitvoering in 2023 start. Dit hangt af van doorlooptijden en procedures van bezwaar en beroep. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2025 afgerond.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite wameldreumelheerewaarden.nl.