Dit doet Gelderland: Soorten planten en dieren in evenwicht houden

Groot rood potlood hangt bij jager met hond over de schouder

Wij zijn een natuurrijke provincie en dat willen we zo houden! We brengen mensen en natuur dichter bij elkaar. Bij alles wat we doen houden we rekening met de natuur. Onze inspanningen voor natuur en klimaat versterken elkaar. We blijven ons inzetten voor meer variatie in planten en dieren.

Kwetsbare soorten

Met sommige planten, insecten en andere dieren gaat het helaas niet goed. Daarom werken we aan herstel. We beschermen kwetsbare soorten zoals de huismus. Stel iemand wil bouwen op een plek waar de provincie over gaat. Dan beoordelen we eerst wat de mogelijke gevolgen voor de kwetsbare soorten zijn.

Succesvolle soorten

Er zijn ook planten en dieren die het juist heel goed doen. Soms zo goed dat we moeten ingrijpen. De Japanse duizendknoop is een plant die woekert en die we daarom bestrijden. Als bepaalde diersoorten, zoals ganzen, zich sterk ontwikkelen besluiten we er mag worden ingegrepen. Dat noemen we faunabeleid. Faunabeleid gaat over hoe we in Gelderland omgaan met bijvoorbeeld de edelherten op de Veluwe en de ganzen in het rivierengebied. Wanneer sturen we bij, vergoeden we schade door deze dieren en wat verwachten we van de uitvoerders van het faunabeheer. Dit en andere onderwerpen zoals de omgang met succesvolle soorten als de bever, wolf en de ooievaar en afspraken over verwilderde katten, vallen onder faunabeleid.

Voldoende dieren

Voordat we iemand de bevoegdheid geven om te doden, kijken we altijd of er voldoende dieren overblijven. We maken van tevoren afspraken over het populatiebeheer van de grote hoefdieren, dat zijn edelherten en wilde zwijnen. Ook agrariërs (boeren) moeten een ontheffing aanvragen voordat ze dieren mogen bestrijden die schade toebrengen aan hun gewassen of eigendommen.

Wolf

De wolf is een soort die zich succesvol ontwikkelt, maar nog erg zeldzaam is in Nederland. Samen met andere provincies willen we de terugkeer van de wolf goed laten verlopen. Daarom betalen we mee aan maatregelen die schade die de wolf kan toebrengen helpt voorkomen.

Meer informatie 

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen.