Verboden activiteiten waterwingebieden

Waterwingebieden zijn nodig om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Veel activiteiten zijn daarom in deze gebieden verboden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Procedure

In een waterwingebied zijn de volgende activiteiten verboden:

 • schadelijke stoffen in de bodem brengen, gebruiken of vervoeren (bijvoorbeeld olie, afval, IBC-bouwstoffen, meststoffen, dierlijke uitwerpselen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen)
 • grond of baggerspecie gebruiken waarvan de kwaliteit de achtergrondwaarde overschrijdt
 • het aanleggen van bodemenergiesystemen
 • uitbreiden of wijzigen van een woning, een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, wegen, waterwegen, spoorwegen, parkeerplaatsen, kampeerterreinen, recreatiecentra, kampementen als daarmee een schadelijke stof in de bodem wordt gebracht of de beschermende werking van bodemlagen wordt aangetast.

De onderstaande activiteit is verboden, tenzij het een bijzonder geval betreft en de uitvoering van de activiteit noodzakelijk is in het algemeen belang. U kunt dan een ontheffing aanvragen bij de provincie voor:

 • dieper dan 2 meter graven.

De onderstaande activiteiten zijn verboden, tenzij het een bijzonder geval betreft. U kunt dan een ontheffing aanvragen bij de provincie voor:

 • aanleggen en gebruiken van begraafplaatsen, boringen, grond- en funderingswerken, voorzieningen voor afvoer van afvalwater, opslagreservoirs en gebouwen in de zin van de woningwet wegen, waterwegen, spoorwegen, parkeerplaatsen, kampeerterreinen, recreatiecentra, kampementen als daarmee een schadelijke stof in de bodem wordt gebracht of de beschermende werking van bodemlagen wordt aangetast.

Voor sommige activiteiten geldt het verbod niet (en hoeft u geen melding te doen):

 • het aanleggen en gebruiken van aardgasleidingen voor huishoudelijk gebruik
 • het gebruik van strooizout voor gladheidsbestrijding
 • het hebben of gebruiken van schadelijke stoffen om motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen te laten functioneren
 • het vervoeren van schadelijke stoffen, als dit in een afgesloten vloeistofdichte tank of goed gesloten verpakking zit, op de juiste manier geladen is en voldoende beschermd is tegen invloeden van het weer. Hierbij mag geen sprake zijn van gevaar voor verspreiding of verstuiving
 • het hebben of gebruiken van geringe hoeveelheden schadelijke stoffen voor normaal gebruik bij woningen of gebouwen, afgezien van gewasbeschermingsmiddelen of biociden, mits bewaard in een goed gesloten verpakking afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden
 • het verspreiden van baggerspecie die vrijkomt bij regulier onderhoud van watergangen binnen 20 meter van de watergang op aangrenzend perceel, met opvolging van het Besluit Bodemkwaliteit
 • het onderzoeken en saneren van de bodem met inachtneming van de Wet bodembescherming
 • het veranderen of vernieuwen van gebouwen.

Voldoet uw activiteit niet volledig aan bovenstaande omschrijving dan geldt er een verbod.

In slechts enkele specifieke gevallen kan een ontheffing worden gevraagd van een verbod op basis van afdeling 3.2 van de Omgevingsverordening. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

Dit kan alleen schriftelijk met het aanvraagformulier ontheffing grondwaterbeschermingsgebied (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) bij provincie Gelderland ingediend worden. U vindt een link naar het formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

 • het ingevulde formulier
 • kaart met de locatie erop aangegeven
 • een tekening van de activiteit (zo nodig).

 

 

 

We hebben maximaal 13 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze ontheffing

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale waterbeleid. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. In de factsheet Water leggen we uit wat precies de rol van provincie is bij het waterbeheer in Gelderland. Bekijk het Factsheet Water (PDF 700 kB).

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.