Niet vanaf een luchthaven landen of opstijgen

Wilt u met een luchtvaartuig landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Hiervoor heeft u een TUG-ontheffing nodig van de provincie (TUG-ontheffing staat voor Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik). Dit is geregeld in de Wet luchtvaart.

Procedure

 • Een locatie-gebonden ontheffing voor meerdere starts en landingen op 1 vaste locatie. Dit wordt in de praktijk vooral afgegeven aan helikopterbedrijven. Deze ontheffing mag maximaal 12 dagen per jaar gebruikt worden en wordt eenmalig verleend voor 3 jaar.
 • Een locatie-gebonden ontheffing incidenteel, bijvoorbeeld bij rondvluchten tijdens evenementen met helikopters. Deze ontheffing geldt voor alle onder  "Voorwaarden" (1e punt) genoemde luchtvaartuigen. Het is bestemd voor evenementen, projecten of voor eenmalige vluchtdagen (bijvoorbeeld rondvluchten), waarvan de start- en landingslocatie en de vliegdata bekend zijn. Omdat er in dit geval sprake kan zijn van aanzienlijke aantallen vluchten en daarmee gepaard gaande geluidhinder is een goede motivering en onderbouwing van het gekozen aantal van belang.
 • Een generieke ontheffing voor maximaal 3 jaar waarbij verlenging om de 3 jaar mogelijk is. U krijgt toestemming om per vluchtdag maximaal 2 starts en 2 landingen uit te voeren. De ontheffing geldt voor het gehele grondgebied van de provincie Gelderland. Er dient minimaal 1000 meter afstand tussen de gekozen terreinen te zitten.

 

 • Voor helikoptervluchten met een groot maatschappelijk belang, zoals traumahelikopters en helikoptervluchten voor de uitoefening van politietaken, brandpreventie en dergelijke, is geen TUG-ontheffing vereist om een bepaald terrein te gebruiken
 • Voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen (PDF 405 kB) geldt een landelijke vrijstellingsregeling. Het gaat hier om vrije ballonnen, zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen.
 • Gemotoriseerde schermvliegtuigen (paramotors) (PDF 2,8 MB) zijn vrijgesteld van de verplichting om een luchthavenregeling (LHR) te hebben. Het gaat hier om de zogenaamde voetstarters (rugzakmotor). De gebruiker moet wel beschikken over een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van de burgemeester van de gemeente waarin de activiteiten plaatsvinden. De trikes (kar met wielen) zijn niet vrijgesteld. Vliegt men 12 dagen of minder per jaar dan moet een TUG ontheffing aangevraagd worden.
 • Voor onbemande luchtvaartuigen (drones) (PDF 2,1 MB) met een massa van ten hoogste 25 kilogram geldt ook een vrijstelling van de verplichting om een TUG-ontheffing aan te vragen. Een TUG-ontheffing is wél nodig als drone méér dan 25 kilo weegt maar niet meer dan 150 kilo. Bekijk de specifieke regels voor het vliegen met drones boven natuurgebieden (PDF 421 kB). Meer informatie over drones vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.

U ontvangt een ontheffing als u voldoet aan de volgende eisen:

 • De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn: helikopters,  gemotoriseeerde schermvliegtuigen, zweefvliegtuigen,  micro light aeroplanes (mla),  RPA’s waarvan de totale massa meer dan 25 kilogram maar niet meer dan 150 kilogram bedraagt, luchtvaartuigen die deelnemen aan een luchtvaartvertoning, watervliegtuigen, landbouwluchtvaartuigen, luchtschepen en RPA: (remotely piloted aircraft: een op afstand bestuurd luchtvaartuig)
 • de locatie waar de start en/of landing plaatsvindt ligt buiten de beschermde Gelderse natuurgebieden. De provincie verleent geen ontheffing in Natura 2000-gebieden, het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone en ook niet in de bufferzone van 300 meter daaromheen. De ligging van deze gebieden is aangegeven op deze kaart. Op deze kaart zoomt u in op het terrein waarvoor u ontheffing aanvraagt. Wanneer u al een generieke TUG-ontheffing heeft, toetst u de locaties voordat u een vlucht uitvoert
 • De locatie waar de start en/of landing plaatsvindt, ligt niet binnen een straal van 1000 meter van een andere vergunde start en/of landingslocatie. Met behulp van de kaartviewer kunt u dit controleren
 • de openbare orde en veiligheid wordt niet geschaad, naar oordeel van de burgemeester van de gemeente waar de start-/landingslocatie is gelegen.
 • plattegrond locatie terrein(en) met de specifieke locatie(s) van landen en opstijgen duidelijk ingetekend. Maak hiervoor gebruik van de kaartviewer en voeg het *txt-bestand bij

U kunt uw TUG-ontheffing aanvragen met het webformulier. Wanneer u op de link klikt verlaat u de website. U vindt een link van dit formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Dan heeft u om in te loggen eIDAS nodig, de eHerkenning voor bedrijven. Het eIDAS webformulier kunt u gebruiken als u een postadres buiten Nederland (en binnen de EU) heeft.
Heeft u een postadres buiten de EU, neem dan contact op met ons Provincieloket

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze (of uw gemachtigde) door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer. 

U of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd ondertekent de aanvraag vervolgens. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 135 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

U dient ook een schriftelijk bewijs van akkoord van de gemeente aan te vragen. U kunt dit zelf bij de gemeente regelen of door de provincie laten doen. In het 1e geval zijn de legeskosten lager.

We hebben maximaal 4 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten

Als u een ontheffing heeft ontvangen moet u de start en/of landing melden bij de minister, de burgemeester en de provincie. Dit doet u tussen 48 uur tot 24 uur vóór de start en/of landing. Wij vragen u de start en/of landing die in het weekend of op feestdagen plaatsvinden te melden op de voorafgaande werkdag vóór 12:00 uur. Bij de melding aan de provincie moet u gebruikmaken van het webformulier 24 uursmelding luchtvaart. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. U moet (dit geldt niet voor locatiegebonden of locatiegebonden incidenteel) daarbij een plattegrond sturen met daarop ingetekend de landings/opstijglocatie. Aan de hand van deze kaart kunt u tevens beoordelen in hoeverre de locatie is gelegen binnen 1000 meter van een andere locatie of beschermd natuurgebied.
Mocht uw vlucht(en) niet kunnen doorgaan dan kunt u met het ‘Annuleringsformulier 24 uursmelding TUG Gelderland' (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) uw eerder gedane melding voor een start en/of landing annuleren. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenningnodig.

Wij verzoeken u dit te doen binnen 24 uur ná de dag waarvoor u een melding heeft gedaan. Deze dag wordt dan niet meegeteld als vliegdag.

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een vergunning aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.