Veerhaven Ochten

Voorkeursvariant vastgesteld

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat zijn weer een stapje verder om de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten dichterbij te brengen. Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase richten we de uiterwaarde opnieuw in, met daarin ruim baan voor natuurontwikkeling en beleefbaarheid. Ook pakken we de toegankelijkheid, de landschappelijke kwaliteit en rivierveiligheid aan. De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking afgestemd tussen de betrokken overheden.

Fase 1: wat gaan we doen

In de 1e fase voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Bouw van een hoogwatervrijterrein, gekoppeld aan de dijk. Dit terrein is de basis voor een TOP (Toeristisch Overstappunt).
  • Realisatie van parkeerplekken onderaan de dijk, nabij de TOP.
  • Herstel van de havenfunctie. Onderdeel hiervan is een aanlegvoorziening voor bijvoorbeeld een Waaltaxi en kleine rondvaartboten.
  • Aanleg van een natuurlijke geul, die voldoet aan de doelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en een verlaging van de uiterwaarden. Hiermee geven we ruim baan aan plant- en diersoorten wat leidt tot meer biodiversiteit.
  • Aanleg van wandel- en struinpaden en het plaatsen van bankjes en tafels zorgen voor een optimale recreatieve en landschappelijke beleving.
  • Aanleg van recreatieve speelvelden en een tribune voor voorstellingen.

Met deze eerste fase leggen we een sterke basis om in de tweede fase het gebied verder recreatief te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zoeken we nog marktpartijen die in het gebied willen investeren. Op de terp kan bijvoorbeeld een gebouw komen en in de uiterwaarde zijn ook mogelijkheden.

Van varianten naar voorkeursvariant

In juni van dit jaar hebben we u met een presentatie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen het project Veerhaven Ochten. Deze ging in op de varianten die zouden landen in de voorkeursvariant. Daarnaast kon u contact met ons opnemen om de laatste ontwikkelingen op dat moment te bespreken.

De varianten die in juni 2020 nog aan de orde waren zijn verder onderzocht en uiteindelijk is er een voorkeursvariant  ontstaan. Op 12 oktober 2020 is deze voorgelegd en – onder voorwaarden - vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg, waarin de samenwerkende partijen zijn vertegenwoordigd. Door de vaststelling van de voorkeursvariant is er groen licht voor de uitwerking naar de definitieve plannen, die op enkele punten nog een verbeteringsslag krijgen. Naar verwachting worden deze plannen medio 2021 vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan. De start van de uitvoering is voorzien tussen 2022 en 2024.

Relatie met andere ontwikkelingen

De samenwerkingspartijen willen de uitvoering van het project Veerhaven Ochten gelijktijdig laten oplopen met de dijkversterking. Daarnaast is er ook sprake van samenhang met het project Gastvrije Waaldijk. In dit project werken we samen met gemeentes langs de Waal en Waterschap Rivierenland samen om de Waaldijk nog meer op de kaart te zetten. In de uitwerking van het Definitief Ontwerp voor Veerhaven Ochten stemmen we deze plannen verder af.

In het project Gastvrije Waaldijk werken gemeenten, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland samen. Het perspectief is aantrekkelijk: een 80 kilometerlange dijk met een gemeenschappelijke uitstraling die ook nog eens duurzaam is ingericht. Dit biedt kansen om het recreatieve en toeristische gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten: beleving van het landschap en de cultuurhistorie gekoppeld aan het recreatieve en toeristische gebruik,

De ANWB heeft in samenwerking met het waterschap, de provincie en de betrokken gemeenten hiervoor het rapport ‘Gastvrije Waaldijk’ (oktober 2017) opgesteld. Waterschap Rivierenland wil de aanbevelingen uit dit rapport tot realisatie brengen. Alles met als doel om de Waaldijk als herkenbare landschappelijke en recreatieve drager van het Rivierengebied nog meer op de kaart te zetten.

Ideeën?

Met de vaststelling van de voorkeursvariant (PDF 1MB) liggen de hoofdkeuzes voor het project Veerhaven Ochten vast. In de komende fase, waarin we toewerken naar een definitief ontwerp, staat de verdere invulling centraal. Zo kijken we onder meer naar de locaties van de wandel-/ en struinpaden, speelplekken, de bankjes en tafels, een eventuele uitkijktoren en de overige recreatieve invulling. Heeft u hier nog ideeën over, dan kunt u ons vragenformulier invullen of bellen met 026-3599999. Het projectteam beoordeelt deze ideeën en besluit of deze terugkomen in het definitieve ontwerp.

Van meedenken naar informeren

Omdat de hoofdkeuzes nu zijn vastgesteld, gaan we op een andere manier om met de omgeving. Waar u voorheen kon meedenken over de inrichting van het gebied, zult u in de toekomst vooral geïnformeerd worden.

Medio 2021 leggen we de voornemens en de plannen vast in een Provinciaal Inpassingsplan. Tijdens deze procedure heeft u de mogelijkheid om formeel een zienswijze in te dienen op de plannen.

Het project Veerhaven Ochten draagt bij aan de ambities van de samenwerkende partijen door in samenwerking met andere (private) partijen de Waal en haar oever duurzaam, mooier, veiliger, natuurlijker, economisch sterker en beleefbaar te maken.

Waalweelde

De informatiepagina's over Veerhaven Ochten op de projectwebsite www.waalweelde.nl zijn te bezoeken via het Archiefweb van provincie Gelderland

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.