Veerhaven Ochten

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat werken samen aan de ontwikkeling van het landschap rond de veerhaven van Ochten. De ontwikkelingen zijn opgedeeld in twee fasen. Eerst richten we de uiterwaard opnieuw in en geven we ruim baan aan natuurontwikkeling en beleefbaarheid. Ook pakken we de toegankelijkheid van het gebied en zijn landschappelijke kwaliteit aan. Daarna is de ambitie het gebied recreatief te ontwikkelen.

Kaart van definitief ontwerp Veerhaven Ochten

Definitief ontwerp vastgesteld

De precieze plannen worden langzaam maar zeker concreet. In oktober 2020 is de Voorkeursvariant van het inrichtingsontwerp onder een aantal voorwaarden vastgesteld. Dat ontwerp is naar een definitief ontwerp uitgewerkt dat rekening houdt met de gestelde voorwaarden. In februari 2021 hebben de bestuurders van de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld. Hiermee is weer een stap gezet richting de realisatiefase.

Fase 1: wat gaan we doen

In de 1e fase voeren de samenwerkende partijen de volgende werkzaamheden uit:

  • Bouw van een hoogwatervrij terrein, gekoppeld aan de dijk. Dit terrein is de basis voor een TOP (Toeristisch Overstappunt).
  • Realisatie van parkeerplekken onderaan de dijk, nabij de TOP.
  • Herstel van de havenfunctie. Onderdeel hiervan is een aanlegvoorziening voor bijvoorbeeld een Waaltaxi en kleine rondvaartboten.
  • Aanleg van een geul, die voldoet aan de doelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en een verlaging van de uiterwaarden. Hiermee geven we ruim baan aan plant- en diersoorten wat leidt tot meer biodiversiteit.
  • Aanleg van wandel- en struinpaden en het plaatsen van bankjes en tafels zorgen voor een optimale recreatieve en landschappelijke beleving.
  • Aanleg van recreatieve speelvelden en een tribune voor voorstellingen.

Fase 2: recreatieve ontwikkeling

Met deze eerste fase leggen we een sterke basis om in de tweede fase het gebied verder recreatief te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zoeken we nog marktpartijen die in het gebied willen investeren. De uiterwaard biedt ruimte voor initiatieven op het vlak van recreatie en een daarbij behorende gebouwde locatie.

Gastvrije Waaldijk

De komende jaren wordt de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen versterkt. Dit is een uitgelezen kans om de uitstraling van de dijk een impuls te geven en de beleving te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Daarom hebben de betreffende gemeenten, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland het initiatief genomen om er gezamenlijk een ‘Gastvrije Waaldijk’ van te maken. Een 80 kilometerlange dijk met één uitstraling en dezelfde recreatieve inrichting in de vorm van bankjes, rustpunten en uitzichtpunten. De verhalen over waterveiligheid, het rivierpark Waal (de inrichting van de uiterwaarden) én de scheepvaart zijn leidend bij de rustpunten langs de dijk. De gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten haakt aan op deze Gastvrije Waaldijk.

Dijkversterking Neder-Betuwe

De Waalbandijk Neder-Betuwe moet versterkt worden vanwege de klimaatverandering. De dijk is niet bestand tegen de verwachte stijging van de Waal. Waterschap Rivierenland  zal in de periode tot 2050 zo’n 400 km dijken versterken in het rivierengebied.

Zie ook www.dijkversterkingnederbetuwe.nl.

Hoe nu verder

Met de vaststelling van het definitief ontwerp ligt het ontwerp voor de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten vast. In de komende fase zal het definitieve ontwerp worden opgenomen in het op te stellen provinciaal inpassingsplan. Naar verwachting zal dat na de zomer van 2021 ter inzage liggen. U kunt dan een zienswijze op de plannen indienen. Natuurlijk kunt u ook nu al uw vragen en opmerkingen delen met de omgevingsmanager van de gebiedsontwikkeling. Zie hiervoor het vragenformulier onderaan de pagina.

Waalweelde

De informatiepagina's over Veerhaven Ochten vindt u via het Archiefweb van provincie Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.