Toegankelijkheidsverklaring

Provincie Gelderland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.

Provincie Gelderland verklaart dat de website van provincie Gelderland gedeeltelijk voldoet aan het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.

Uit het toegankelijkheidsonderzoek van Stichting Accessibility is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Bij provincie Gelderland werkt het projectteam Digitale Toegankelijkheid aan een verbeterplan met technische en organisatorische maatregelen om de toegankelijkheid te borgen.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke concernmanager van provincie Gelderland, S. Cocco.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien 19 maart 2020.

Certificaat van toegankelijkheid

De website www.gelderland.nl voldoet aan de toegankelijkheidseis WCAG 2.0 niveau AA. Het laatste onderzoek is afgerond op 22 maart 2019 door Stichting Accessibility. Zie ook het certificaat van toegankelijkheid. Begin tweede kwartaal van 2020 voert Stichting Accessibility een WCAG 2.1 AA onderzoek uit. Het resultaat van dit onderzoek wordt vervolgens op deze verklaring toegelicht.

Feedback en contactgegevens

Sommige content is nog niet digitaal toegankelijk. We bieden de mogelijkheid om deze content op verzoek toegankelijk(er) te maken. Loopt u tegen een probleem met toegankelijkheid aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Geef het aan ons door via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99. Wilt u de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen vermelden?

Wat kunt u van ons verwachten?

  • binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • we informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Toelichting op de nalevingsstatus

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'. Zie Artikel 2, tweede lid van het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.