Kennisgeving verkoop van gronden

Kennisgeving van verkoop door provincie Gelderland van percelen grond ter verbetering en voortzetting van de infrastructuur aan de gemeenten Barneveld, Lingewaard, Renkum, Maasdriel, Epe, Zevenaar, Oost Gelre en Montferland.

Provincie Gelderland is van plan aan een aantal gemeenten diverse percelen grond te verkopen ter verbetering en continuering van de infrastructuur. De percelen grond zijn bijvoorbeeld deel van een weg of berm langs een weg. 

We zijn ook van plan rechten van opstal te vestigingen op een aantal percelen ten behoeve van de volgende gemeenten ter verbetering en continuering van de infrastructuur. Het gaat dan om grond waar bijvoorbeeld een viaduct overheen loopt.

Publieke taak

De betreffende percelen grond lenen zich puur en uitsluitend om ingezet te worden ten behoeve van de voortzetting en verbetering van de aanlegde infrastructuur. Gezien de publieke taak van het aanleggen en in stand houden van infrastructuur, zijn de betreffende gemeenten de enige serieuze gegadigden voor overname van de eigendomsrechten. Dan wel het vestigen van beperkte rechten.

Overzicht percelen

Bekijk om welke stukken grond (kadastrale percelen) het gaat. 

Bezwaar

De provincie is van plan om de percelen in het overzicht te verkopen aan de genoemde gemeenten. De provincie is ook van plan om een rechten van opstal op percelen te vestigen ten behoeve van de genoemde gemeenten. Als u meent dat u ook voldoet aan de genoemde criteria en daarom ook in aanmerking komt voor aankoop, of vestiging van een recht van opstal, kunt u een bezwaar indienen. U moet daarvoor binnen een termijn van 20 kalenderdagen na datum van deze kennisgeving van 16 maart 2023, een bezwaar indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kennisgevingen-grondzaken@gelderland.nl onder vermelding van kenmerk: 'Eigendomsregelingen gemeenten'. In deze e-mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop en/of het te vestigen recht van opstal. De provincie stelt deze termijn omdat de provincie en de koper/opstalhouder onredelijk zouden worden benadeeld als ook na deze termijn nog tegen het aangaan van de verkoop en/of vestiging recht van opstal opgekomen kan worden.

Provincie Gelderland publiceert dit voornemen opgelderland.nl/themas/organisatie/pacht-en-koop

Met deze publicatie geeft de provincie uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL: HR:2021:1778).