Vitaal landelijk gebied Gelderland

Een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Daar werken we aan door ons te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtige provincie. Onze provincie kent prachtige steden en mooie dorpen, maar bovenal een uniek buitengebied met veruit de grootste landoppervlakte natuur van Nederland.
Brede sloot in landbouwgebied

Afwisseling van hoge zandgronden, veengebieden en rivierkleigebieden, van graslanden, bossen, heide, en stuifzandgebieden en vele landschapsvormen. En we zijn trots op de agrarische sector, die kwalitatief hoogwaardig voedsel en producten levert voor ons land en de (wereld-)markt. 

Er zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de kracht en aantrekkelijkheid van Gelderland. Klimaatverandering, achteruitgang van natuur- en landschapswaarden, droogte, matige kwaliteit van de bodem en vermindering van het voorzieningenniveau in dorpen en kleine steden vragen om een nieuw perspectief om te komen tot een vitaal en leefbaar landelijk gebied van de Veluwe en omliggende valleien, Achterhoek en Liemers en het Rivierengebied. Provincie Gelderland wil bijdragen aan het bereiken van de doelen die nationaal en internationaal zijn afgesproken op het vlak van water, natuur en klimaat. En we willen een helder perspectief voor een toekomstgerichte landbouw.  

Gebiedsprogramma

Daarvoor werken we aan het gebiedsprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland (voorheen GPLG). Een opdracht van het Rijk vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dat we voor 1 juli 2023 aanbieden aan de minister van Natuur en Stikstof. Het programma richt zich op een gezond, vitaal en leefbaar landelijk gebied van Gelderland. Hierin staat beschreven welke maatregelen nodig zijn voor een sterke natuur, schoon en voldoende water, een gezonde bodem en de veranderingen van het klimaat. Met een helder perspectief voor een toekomstgerichte, duurzame en rendabele land- en tuinbouw in onze provincie. Want de land- en tuinbouw vormen een belangrijke sleutel in het bereiken van die doelen.

De Gelderse aanpak

Iedereen draagt bij is tot nu toe de insteek geweest van de Gelderse stikstofaanpak. Wij werken aan een Gelderse invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Wij betrekken gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties van onder andere landbouw en natuur bij het opstellen van het gebiedsprogramma. Waarbij wij belangen zoveel mogelijk afwegen en zorgen voor een zorgvuldige besluitvorming. 

Onderdeel van regioarrangementen

Het gebiedsprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland is een onderdeel van de regioarrangementen die we samen met de 7 regio’s in Gelderland gaan maken. Want de keuzes die we in het gebiedsprogramma maken, hebben ruimtelijke consequenties. De keuzes voor landbouw, natuur, water en klimaat wegen we in samenhang met de andere grote opgaven in het landelijk gebied zoals energietransitie, gezonde en veilige leefomgeving, leefbaarheid en verstedelijkings-ontwikkeling van stad en land. De uitkomsten hiervan vertalen we door naar de regio arrangementen die we als provincie samen met andere overheden maken voor de 7 regio’s in onze provincie.

De regioarrangementen werken we, samen met de andere overheden en onze partners, uit in gebiedsprogramma's. Hierin maken we afspraken over concrete projecten en maatregelen voor de regio en het betreffende gebied en hoe we die samen kunnen uitvoeren.  

Vragen en antwoorden

In de Q&A vindt u vragen en antwoorden over de totstandkoming en de inhoud van het gebiedsprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland.