Concept regels Groene ontwikkelingszone

Op 15 februari 2022 stelden Gedeputeerde Staten de concept regels voor de Groene ontwikkelingszone vast. De Groene ontwikkelingszone (GO) is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de zogenoemde ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden.

Zienswijzen in behandeling

Deze zones zijn aangewezen met als doel om hier de natuur- en landschapskwaliteit te versterken. Op 15 december 2021 stelden Provinciale Staten een wijziging van de omgevingsverordening vast met daarin vernieuwde regels voor de Groene ontwikkelingszone (GO). Bij een ontwikkeling of activiteit in de GO moet de natuurkwaliteit worden versterkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een initiatiefnemer iets wil bouwen in deze zone, tegelijkertijd de kernkwaliteiten moeten worden versterkt door aanleg vanĀ  natuur- en landschapselementen. Gedeputeerde Staten stellen nu regels vast zodat men bij een initiatief of een activiteit eenduidig kan vaststellen hoe groot die versterking moet zijn en waar deze moet plaatsvinden. Deze regels bieden gemeenten en initiatiefnemers houvast bij het bepalen van de omvang van de locatie van de versterking van de GO. De ontwerpregels hebben tot en met 4 april 2022 ter inzage gelegen. Deze ontwerpregels en de bijbehorende bijlagen met tabellen vindt u hiernaast.

Er zijn verschillende zienswijzen ingediend die nu in behandeling zijn. Mogelijk leidt dit tot enkele wijzigingen in de definitieve regels. Het college van GS stelt deze naar verwachting eind mei vast.

Documenten