Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) helpt om met respect om te gaan met de biodiversiteit en de natuur. Biodiversiteit is de variatie aan dier- en plantensoorten die zorgt voor een gezonde leefomgeving. Het levert ons ook voedsel en grondstoffen op die we nodig hebben om te leven.
Wet natuurbescherming

Een sterke en gevarieerde natuur zorgt voor (schoon) drinkwater en is bovendien beter bestand tegen hitte, droogte en andere gevolgen van klimaatverandering.

Daarom is het belangrijk dat we voldoende biodiversiteit en natuur behouden en beschermen. Volgens de Wet natuurbescherming mag u geen wilde planten beschadigen en dieren in het wild verwonden. Ook mag u hun verblijfplaatsen niet vernietigen. De Wet natuurbescherming geldt voor iedereen en geldt ook op eigen grond of erf. 

Wanneer heeft u te maken met de Wet natuurbescherming? 

Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u met de Wet natuurbescherming te maken hebben.

Link

Dit zijn de volgende activiteiten:

Meer informatie over hoe u bij het verwijderen van asbest rekening houdt met de aanwezige dieren kunt u vinden in de brochure ‘Asbest verwijderen’. Wilt u asbestdaken verwijderen? Kijk dan op onze pagina over asbestdaken

Meer informatie over hoe u bij het slopen van een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, rekening houdt met aanwezige dieren en planten kunt u vinden in de brochure sloopplannen.  

Het isoleren van uw huis is erg belangrijk om energie te besparen, maar als u dit op een verkeerde manier doet, kan het ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Vogels en vleermuizen raken dan bijvoorbeeld ingesloten of ernstig verkleefd door lijmstoffen, die bij spouwmuurisolatie worden gebruikt. Dat willen we uiteraard voorkomen. Dat kan door hier op tijd rekening mee te houden.

Ook bij andere verbouwingen zoals van een dorpshuis, leegstand pand of bedrijfspand, heeft u mogelijk te maken met de Wet natuurbescherming en is het belangrijk om er zeker van te zijn dat u geen schade aan diersoorten toebrengt. Ook dan is een ecologisch onderzoek gewenst. Dit geldt ook wanneer u subsidie ontvangt via de subsidieregelingen SteenGoed Benutten, Leefbaarheid, Collectieve Wooninitiatieven en Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Let op: naast ontvangst van subsidie heeft u mogelijk ook nog een ontheffing nodig, u bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van deze ontheffing.

Het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van groen en gebouwd erfgoed kan effect hebben op dier- en plantensoorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is dan een ontheffing of een vergunning vereist. Om erachter te komen of u een ontheffing of vergunning nodig hebt, laat u een ecologisch onderzoek uitvoeren door een ecologisch deskundige. Meer informatie over het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van monumentaal erfgoed vind je op de pagina ‘Functioneel gebruik erfgoed’.

In Gelderland bruist het van de evenementen. Tegelijkertijd is Gelderland de groenste provincie van Nederland. Onze natuur willen we koesteren. Als initiatiefnemer van een evenement bent u verplicht om onderzoek te doen naar de effecten op de (beschermde) flora en fauna als gevolg van de aanwezigheid van mensen, licht, geluid of de neerslag van stikstof. Ook moet u alle maatregelen uitvoeren die de bedreiging van beschermde planten en dieren voorkomen. Wilt u weten of dat ook voor uw evenement geldt? Wij helpen u op weg.

De Wet Natuurbescherming beschermt alle bos(jes) die een minimale oppervlakte hebben van 10 are en bomenrijen die bestaan uit minimaal 21 bomen (de zogenaamde 'houtopstanden'). Wanneer u houtopstanden die buiten de bebouwde kom liggen en onder de Wet Natuurbescherming vallen wilt kappen, moet u altijd een kapmelding bij ons indienen. Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden die horen bij een kapmelding? Dan moet u naast het doen van een kapmelding ook een ontheffing houtopstanden bij ons aanvragen.

Voor de impact van de Wet Natuurbescherming op overige activiteiten, zoals het onderhoud of beheer van bos, beplanting, bermen en sloten, het graven of dempen van sloten en plassen en de uitvoering van projecten zoals bouw en aanleg van windmolens en zonneparken, kunt u contact opnemen met het Provincieloket.

Links

Wat moet u doen bij deze activiteiten?

Negatieve effecten voorkomen

Voordat u deze activiteiten mag uitvoeren, bent u verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen. Dit kunt u doen door de volgende stappen te doorlopen: 

1. Ecologisch onderzoek

Laat een ecologisch onderzoek uitvoeren, zodat duidelijk is wat de effecten van uw werkzaamheden zijn op Natura 2000-gebieden en/of beschermde plant- en diersoorten. Er zijn gespecialiseerde bureaus die deze onderzoeken voor u kunnen uitvoeren.

2. Neem maatregelen

Uit het ecologische onderzoek komt een advies voor te nemen maatregelen. Neem deze maatregelen om Natura2000-gebieden en/of beschermde plant- of diersoorten te beschermen. 

3. Ontheffing/vergunning

Uit het ecologisch onderzoek blijkt of een ontheffing of een vergunning nodig is. Vraag een ontheffing (soortbescherming) of vergunning (gebiedsbescherming Natura2000) aan als u de werkzaamheden niet kunt uitvoeren zonder de Wet Natuurbescherming te overtreden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het provincieloket.