Ontwerp-beheerplan Stelkampsveld

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 11 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Ontwerp-beheerplan Stelkampsveld

Vervolg procedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van zes jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Ontwerp-beheerplan bekijken

Bekijk het Ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Stelkampsveld onder ‘Documenten’.

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken transcriptie

Introtitel: Actualisatie beheerplan Stelkampsveld Natura 2000-gebied Deze presentatie gaat over de actualisatie van het beheerplan Stelkampsveld. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor deze bijzondere natuur. En hoe we dit natuurgebied verder kunnen ontwikkelen. Het eerste beheerplan is van 2016. We hebben afgesproken om de maatregelen uit dat plan binnen 6 jaar uit te voeren en het plan daarna te actualiseren. Dat doen we dus nu in 2022. Stelkampsveld ligt ten westen van Borculo. Het is een mooi voorbeeld van het Achterhoekse kampenlandschap. Er is een afwisseling van open landschap en bossen en er komen veel zeldzame plantensoorten voor. Door de bijzondere natuur is het Europees beschermd: een Natura 2000-gebied. In Stelkampsveld wisselen bossen, essen en graslanden elkaar af. Door deze afwisseling en in combinatie met hoogteverschillen in het gebied, komen er verschillende bijzondere natuurvormen voor. Zoals vochtige heide met vennen, kalkmoeras, voedselarme graslanden en vochtige graslanden, ook wel blauwgraslanden genoemd. Deze bloemrijke graslanden trekken veel insecten aan. De vraag is nu: zijn de maatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd voldoende of is er meer nodig om de bijzondere natuur ook op lange termijn goed te kunnen beschermen? Dat beschrijven we in het beheerplan. Het actualiseren van het beheerplan doen we in samenwerking met de beheerders. In deze presentatie vertellen we welke maatregelen zijn uitgevoerd, hoe de natuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat we in het beheerplan hebben aangepast en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. In het beheerplan kunt u er meer over lezen. Het beheerplan is nog niet definitief. U kunt op het ontwerp reageren. Daarna stelt de provincie het plan definitief vast voor 6 jaar. Van 2022 tot en met 2027. Aan het eind van deze presentatie vertellen we hoe en wanneer u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan. Er is in de afgelopen periode een aantal maatregelen uitgevoerd om de natuur weerbaarder te maken. Deze maatregelen uit het beheerplan van 2016 zijn grotendeels afgerond: Door het dempen en ondieper maken van sloten en andere watermaatregelen is het gebied natter geworden. Er zijn bossen en landbouwgronden omgevormd tot vennen, heide en voedselarme graslanden. Een enkele maatregel is nog niet uitgevoerd, zoals de aanpak van de Oude Beek. Dat wordt in de komende periode opgepakt. Met de maatregelen van de afgelopen jaren zijn de voedselarme omstandigheden in het gebied hersteld en is het gebied natter geworden. De kwetsbare natuur van Stelkampsveld is zo beter beschermd tegen verdroging en krijgt de kans om te herstellen en zich verder uit te breiden. Maar het gebied is ook kwetsbaar. De grondwaterstanden in de Achterhoek zijn gedaald. In het natuurgebied leidt dat tot een beperking van de hoeveelheid van het toestromende grondwater. Daarnaast vraagt ook de waterkwaliteit van het toestromende grondwater om verbetering. De leefgebieden van kwetsbare soorten binnen en buiten het Natura 2000-gebied zijn niet met elkaar verbonden. Dat verkleint de overlevingskans van de planten en dieren. Stikstof slaat neer op de bodem, dat is een probleem voor de kwetsbare planten in Stelkampsveld. Op basis van deze knelpunten hebben we voor de komende 6 jaar maatregelen opgesteld. In het ontwerp-beheerplan voor de komende 6 jaar hebben we een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. Een aantal maatregelen uit het beheerplan van 2016 zetten we voort of ronden we af. We gaan de Oude Beek aanpassen. Daarbij kijken we ook hoe we eventuele nadelige effecten op de omgeving kunnen voorkomen of compenseren. De spontaan opkomende bomen op de heide gaan we verwijderen, dat voorkomt dat de heidegebieden dichtgroeien. Verder gaan we de bosranden verbeteren, zodat er een gevarieerde strook ontstaat tussen het bos en het open gebied. De heideterreinen laten we begrazen door schapen of runderen. Dat voorkomt dat ze dichtgroeien met gras en boompjes. Naast het uitvoeren van de maatregelen gaan we onderzoek doen naar het effect van de grondwateronttrekkingen op de kwetsbare natuur. Ook is het belangrijk om te weten of de maatregelen van de afgelopen jaren het gewenste effect hebben op de natuur. We gaan daarom de ontwikkeling van de natuur volgen. Heeft u nog vragen over het ontwerp-beheerplan of over deze presentatie? U kunt uw vragen stellen aan het Provincieloket. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt van 30 maart tot en met 10 mei reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Dit kan onder andere via een formulier op onze website. Daarna krijgt u een formele reactie via een nota van antwoord. Het opstellen van de nota van antwoord start na afloop van de inspraakperiode, dus na 10 mei. Het is mogelijk dat we het beheerplan op basis van uw reactie aanpassen. Daarna stelt de provincie het beheerplan definitief vast. Het is dan maximaal 6 jaar geldig. In deze presentatie hebben we een eerste impressie gegeven van het ontwerp-beheerplan met de belangrijkste maatregelen. Het volledige ontwerp-beheerplan kunt u downloaden op onze projectpagina: www.gelderland.nl/stelkampsveld. Ook vindt u daar meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren met een zienswijze. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail naar provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: Actualisatie beheerplan Stelkampsveld Natura 2000-gebied

In bovenstaande presentatie kunt u in vogelvlucht zien wat in het beheerplan staat. Reageren op het beheerplan is niet meer mogelijk. 

Stikstof

De concentratie van stikstof in Stelkampsveld is nog te hoog. De schadelijke effecten van de verdroging zijn deels weggenomen door de watermaatregelen in het gebied. Daardoor kan de natuur iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. Maar het is nodig de stikstofbelasting op het kwetsbare Natura 2000-gebied verder omlaag te brengen. Daarvoor worden op dit moment mogelijke maatregelen in de omgeving van het Natura 2000-gebied uitgewerkt. Dat doen we in het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving van het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.