2e beheerplan Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Elke 6 jaar moet provincie Gelderland een beheerplan van een Natura 2000-gebied vaststellen. In dit plan staan maatregelen die de natuur in het gebied moeten behouden en versterken. We zijn nu bezig met het tweede beheerplan.

In Gelderland liggen 15 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waaronder Lingegebied & Diefdijk-Zuid. Elk gebied heeft een beheerplan met een looptijd van 6 jaar. In 2017 is het eerste beheerplan voor het Lingegebied & Diefdijk-Zuid vastgesteld. Dit jaar gaat een nieuwe beheerplanperiode in. We passen nu dit beheerplan aan. 

Aanpassingen tweede beheerplanperiode

Om een actueel beheerplan voor de volgende periode van 6 jaar vast te kunnen stellen, passen we het eerste beheerplan op een aantal punten aan. Zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig om de natuur te beschermen en/of te herstellen? Het volgende – dus tweede – beheerplan sluit dan ook weer aan op de actuele wetgeving. U hoort binnenkort meer over de inhoud ervan.

Provincie-overstijgend

Het Lingegebied & Diefdijk-Zuid ligt niet alleen in de provincie Gelderland, maar ook in Zuid-Holland en Utrecht. Het eerste beheerplan is 6 jaar geleden door het ministerie van LNV vastgesteld. Onze Gedeputeerde Staten en die van Zuid-Holland hebben het plan toen ook vastgesteld. Utrecht was er toen nog niet bij betrokken, vanwege een gemeentelijke herindeling ligt een deel van het gebied nu namelijk ook in de provincie Utrecht. Inmiddels stelt niet meer het ministerie, maar in eerste instantie de Gedeputeerde Staten van Gelderland en vervolgens de andere provincies het beheerplan vast. 

Samenwerking andere organisaties 

We hebben in het Lingegebied & Diefdijk-Zuid bij het opstellen van het tweede beheerplan overleg met Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.  

Vaststelling in de zomer, ter inzage erna

Het tweede beheerplan willen we in de zomer voorleggen aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Het beheerplan wordt door hen in ontwerp vastgesteld. Hierna leggen we het ontwerp-beheerplan ter vaststelling voor aan de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het ontwerp-beheerplan ligt daarna zes weken ter inzage. Het is dan mogelijk om met een zienswijze erop te reageren. 

Vervolg procedure

De zienswijzen worden nauwkeurig bekeken en beoordeeld. Het kan zijn dat we het beheerplan naar aanleiding van zienswijzen aanpassen. Daarna stellen Gedeputeerde Staten van de 3 betrokken provincies het beheerplan definitief vast. Tegelijkertijd stellen ze de reactienota vast, waarin de zienswijzen worden beantwoord. 

Bijzondere natuurwaarden

Door natuurmaatregelen krijgt de bijzondere natuurwaarde van het Lingegebied & Diefdijk-Zuid de kans zich te herstellen. Veel zeldzame planten en dieren hebben het (nog steeds) moeilijk. Het is daarom belangrijk dat we ook de komende jaren aandacht hebben voor het gebied.

Foto bittervoorn: Soren Berg, Saxifraga