Ontwerp-beheerplan Landgoederen Brummen

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 11 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Ontwerp-beheerplan Landgoederen Brummen

Vervolg procedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van zes jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Ontwerp-beheerplan bekijken

Bekijk het Ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen onder ‘Documenten’.

Documenten

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken transcriptie

Introtitel: Actualisatie beheerplan Landgoederen Brummen Natura 2000-gebied Deze presentatie gaat over de actualisatie van het beheerplan Landgoederen Brummen. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor deze bijzondere natuur. En hoe we dit natuurgebied verder kunnen ontwikkelen. Het eerste beheerplan is van 2016. We hebben afgesproken om de maatregelen uit dat plan binnen 6 jaar uit te voeren en het plan daarna te actualiseren. Dat doen we dus nu in 2022. Landgoederen Brummen ligt aan de oostkant van Eerbeek in het gebied tussen de IJssel en de Veluwe. Landgoederen Brummen bestaat uit de deelgebieden Empese en Tondense Heide, Hiemberg, Voorstonden en Leusveld. De 2 laatst genoemde deelgebieden is het project Waardevol Brummen. Door de bijzondere natuur is Landgoederen Brummen Europees beschermd: een Natura 2000-gebied. Met name de combinatie van open gebied en bossen maakt het gebied bijzonder. Het heidegebied wordt afgewisseld met voedselarme graslanden en vochtige graslanden, ook wel blauwgraslanden genoemd, en droge en natte bossen. De vraag is hoe we de natuur ook op lange termijn goed kunnen beschermen. Dat beschrijven we in het beheerplan. Het actualiseren van het beheerplan doen we in samenwerking met de beheerders. In deze presentatie vertellen we wat we in het beheerplan hebben aangepast en wat we in de komende periode gaan doen. In het beheerplan kunt u er meer over lezen. Het beheerplan is nog niet definitief. U kunt op het ontwerp reageren. Daarna stelt de provincie het plan definitief vast voor 6 jaar. Van 2022 tot en met 2027. Aan het eind van deze presentatie vertellen we hoe en wanneer u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan. In de afgelopen periode zijn in het deelgebied Empese en Tondense Heide maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding te verbeteren. Ook is een deel van het bos omgevormd naar heide en is de voedselrijke bovengrond van de voormalige agrarische gronden afgegraven. In het deelgebied Waardevol Brummen worden de maatregelen in een gebiedsproces met de inwoners verder uitgewerkt. In het deelgebied Empese en Tondense Heide zijn een aantal jaren geleden al de eerste maatregelen uitgevoerd. Daardoor is de waterhuishouding verbeterd en krijgt de natuur de kans te ontwikkelen. In het deelgebied Waardevol Brummen moeten de meeste maatregelen nog uitgevoerd worden. De komende jaren zullen de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd. Langzaamaan zullen ook in dit deelgebied de omstandigheden verbeteren en krijgt de natuur de kans om te herstellen. We zien een aantal knelpunten die de ontwikkeling van de natuur belemmeren: De ontwatering is door de maatregelen in het deelgebied Empese en Tondense Heide deels opgelost maar vraagt in het hele gebied nog om meer aandacht. Niet alleen de waterkwantiteit maar ook de waterkwaliteit vraagt om verbetering in het Natura 2000-gebied. Door bebossing kan het open landschap op sommige plekken verdwijnen. De leefgebieden van kwetsbare soorten binnen en buiten het Natura 2000-gebied zijn niet met elkaar verbonden. Dat verkleint hun overlevingskans. Stikstof uit de omgeving slaat neer op de bodem, daardoor kan de natuur zich onvoldoende ontwikkelen. In het ontwerp-beheerplan voor de komende 6 jaar richten we ons op de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen uit het beheerplan van 2016. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit en voor het verbeteren van de variatie van het gebied, de openheid en het met elkaar verbinden van de natuurgebieden. Er worden aanvullend maatregelen opgenomen voor het beheer van de voedselarme graslanden. Voor het deelgebied Waardevol Brummen werkt het Waterschap Vallei en Veluwe samen met belanghebbenden aan de inrichting van het gebied Voor het deelgebied Empese en Tondense Heide zijn de voorbereidingen voor de uitvoering in gang gezet door Natuurmonumenten. Naast de uitvoering van de maatregelen gaan we ook een aantal onderzoeken doen. We gaan kijken of we de leefgebieden van kwetsbare soorten binnen en buiten het Natura 2000-gebied met elkaar kunnen verbinden. Ook gaan we onderzoek doen naar het leefgebied van de kamsalamander en hoe we dat kunnen verbeteren. Het is belangrijk om te weten of de maatregelen ook het gewenste effect zullen hebben op de natuur. We gaan daarom de ontwikkeling van de natuur volgen. Heeft u nog vragen over het ontwerp-beheerplan of over deze presentatie? U kunt uw vragen stellen aan het Provincieloket. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt van 30 maart tot en met 10 mei reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Dit kan onder andere via een formulier op onze website. Daarna krijgt u een formele reactie via een nota van antwoord. Het opstellen van de nota van antwoord start na afloop van de inspraakperiode, dus na 10 mei. Het is mogelijk dat we het beheerplan op basis van uw reactie aanpassen. Daarna stelt de provincie het beheerplan definitief vast. Het is dan maximaal 6 jaar geldig. In deze presentatie hebben we een eerste impressie gegeven van het ontwerp-beheerplan met de belangrijkste maatregelen. Het volledige ontwerp-beheerplan kunt u downloaden op onze projectpagina: www.gelderland.nl/Voorstonden-Leusveld. Ook vindt u daar meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren met een zienswijze. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail naar provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: Actualisatie beheerplan Landgoederen Brummen Natura 2000-gebied

In bovenstaande presentatie kunt u in vogelvlucht zien wat in het beheerplan staat en hoe u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan.

Stikstof

De concentratie van stikstof in het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen is nog te hoog. De schadelijke effecten van de verdroging zijn in het deelgebied Empese en Tondense Heide deels weggenomen door de watermaatregelen. Daardoor kan de natuur iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. Maar het is nodig de stikstofbelasting op het kwetsbare Natura 2000-gebied verder omlaag te brengen. Daarvoor worden op dit moment mogelijke maatregelen in de omgeving van het Natura 2000-gebied uitgewerkt. Dat doen we in het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving van het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.