Landgoederen Brummen: Voorstonden - Leusveld, een Natura 2000-gebied bij Brummen

Landgoederen Voorstonden en Leusveld zijn onderdeel van Landgoederen Brummen, dat is aangewezen als Natura 2000-gebied; een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Er zijn maatregelen nodig om deze bijzondere natuur te behouden en te versterken.

Beschermen en versterken

Om de bijzondere natuur in dit Natura 2000-gebied te behouden en te versterken is het onder andere nodig om de waterhuishouding te verbeteren. Deze en andere maatregelen staan in het huidige Natura 2000-beheerplan van Landgoederen Brummen (PDF 5 MB). Aanvankelijk viel het uitvoeren van de maatregelen uit het beheerplan onder het project WaardeVOL Brummen. Dat project had een bredere doelstelling, waaronder klimaatbestendige toekomst, landschapsversterking, landbouwtransitie, recreatie en robuuste natuur. Dit project onder leiding van Waterschap Vallei en Veluwe is gestopt. De provincie start een nieuw project voor het uitvoeren van de maatregelen uit het beheerplan.

Vergunning voor activiteit in Natura 2000-gebied

In principe mogen bestaande activiteiten in en nabij Voorstonden - Leusveld gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling 2024

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit beschermde natuurgebied. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Landgoederen Brummen.