Landgoederen Brummen: Voorstonden - Leusveld, een Natura 2000-gebied bij Brummen

Onder de projectnaam WaardeVOL Brummen werkt Waterschap Vallei en Veluwe in het landgoederengebied Voorstonden - Leusveld bij Brummen aan een natuur- en waterproject.

Kaart van Landgoederen Brummen: Voorstonden - Leusveld

Klimaatbestendige toekomst

Landgoederen Voorstonden en Leusveld (het project WaardeVOL Brummen) is onderdeel van Landgoederen Brummen. Landgoederen Brummen is aangewezen als Natura 2000-gebied; een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Het project WaardeVOL Brummen richt zich op het versterken en vergroten van de natuurgebieden. En op een aangepaste waterhuishouding voor een klimaatbestendige toekomst. Het waterschap werkt hieraan samen met onder andere bewoners, agrariërs, particuliere eigenaren, Natuurmonumenten, gemeente Brummen en de provincie Gelderland. Deze en andere maatregelen staan in het huidige Natura 2000-beheerplan 2016-2022 van Landgoederen Brummen (PDF 5 MB)

Vergunning voor activiteit in Natura 2000-gebied

In principe mogen bestaande activiteiten in en nabij de Empese en Tondense Heide gewoon doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig

Beheerplan 2022 - 2028: vaststelling najaar 2023

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen is op 22 maart 2022 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende zes jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit beschermde natuurgebied. Het ontwerp-beheerplan lag tot en met 10 mei 2022 ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling. Lees meer over het ontwerp-beheerplan.

Meer informatie over het project WaardeVOL Brummen vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Landgoederen Brummen.