Ontwerp-beheerplan Korenburgerveen

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 11 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Ontwerp-beheerplan Korenburgerveen

Vervolg procedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van zes jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Ontwerp-beheerplan bekijken

Bekijk het Ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Korenburgerveen onder ‘Documenten’. 

Documenten

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken transcriptie

Introtitel: Actualisatie beheerplan Korenburgerveen Natura 2000-gebied Deze presentatie gaat over de actualisatie van het beheerplan Korenburgerveen. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor deze bijzondere natuur. En hoe we dit natuurgebied verder kunnen ontwikkelen. Het beheerplan is van 2016. We hebben afgesproken om de maatregelen uit dat plan binnen 6 jaar uit te voeren en het plan daarna te actualiseren. Dat doen we dus nu in 2022. Het Korenburgerveen ligt ten westen van Winterswijk. Door de bijzondere natuur is het een Europees beschermd: een Natura 2000-gebied. Vooral de aanwezigheid van hoogveen maakt het gebied bijzonder. Er zijn vochtige graslanden, ook wel blauwgraslanden genoemd, en voedselarme graslanden. Deze bloemrijke graslanden trekken veel insecten aan. De vraag is nu: zijn de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen voldoende of is er meer nodig om de natuur ook op lange termijn goed te kunnen beschermen? Dat beschrijven we in het beheerplan. Het actualiseren van het beheerplan doen we in samenwerking met de beheerders van het gebied. In deze presentatie vertellen we welke maatregelen zijn uitgevoerd, hoe de natuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat we in het beheerplan hebben aangepast en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. In het beheerplan kunt u er meer over lezen. Het beheerplan is nog niet definitief. U kunt op het ontwerp reageren. Daarna stelt de provincie het plan definitief vast voor 6 jaar. Van 2022 tot en met 2027. Aan het eind van deze presentatie vertellen we hoe en wanneer u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan. De maatregelen uit het beheerplan van 2016 zijn grotendeels afgerond: Door het dempen van sloten en andere watermaatregelen is het gebied natter geworden. Er zijn maatregelen genomen om de toestroom van voedselrijk water te verminderen. Er zijn landbouwgronden afgeplagd zodat ze geschikt zijn voor natuurontwikkeling. Ook zijn de randzones rondom het veengebied opnieuw ingericht. Daarvoor zijn percelen afgegraven, is de waterhuishouding aangepast en zijn sloten gedempt. Sommige maatregelen vragen nog om een vervolg, zoals het beheer van de gronden en het herstel van de damwanden. Met de maatregelen van de afgelopen jaren zijn de voedselarme omstandigheden in de randzones van het hoogveengebied hersteld en is het gebied natter geworden. Het kwetsbare hoogveen is zo beter beschermd tegen verdroging en kan zich weer herstellen. Dat geldt ook voor de planten die van vochtige en voedselarme omstandigheden houden, zoals de blauwe knoop en orchideeënsoorten. Maar het gebied is ook kwetsbaar: Door de toestroom van water uit de omgeving wordt de bodem voedselrijker, dat is voor de natuur niet goed. Stikstof uit de omgeving slaat neer op de bodem, dat is een probleem voor de kwetsbare planten van het hoogveen. Het gebied heeft last van droogte, de planten hebben tijd nodig zich te herstellen. En doordat de oude damwanden beschadigd zijn, stroomt water het veengebied uit. De leefgebieden van kwetsbare soorten binnen en buiten het Natura 2000-gebied zijn niet met elkaar verbonden. Dat verkleint hun overlevingskans. Het is een mooi gebied waar mensen graag komen, de belasting van het gebied is daardoor hoog. Op basis van deze knelpunten hebben we voor de komende 6 jaar maatregelen opgesteld. In het ontwerp-beheerplan voor de komende 6 jaar hebben we een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. Een aantal maatregelen uit het beheerplan van 2016 zetten we voort of ronden we af. We gaan vochtig grasland en vennen verder ontwikkelen door kleinschalig plaggen, maaien en afvoeren. De oude damwanden die ervoor zorgen dat het veen nat blijft, takelen geleidelijk af. We gaan ze vervangen. De randsloot gaan we ondieper maken, omdat deze een verdrogend effect heeft op het gebied. Door deze maatregelen wordt het gebied natter en kunnen het hoogveen en de vochtige graslanden zich herstellen en ontwikkelen. Naast het uitvoeren van de maatregelen gaan we ook een aantal onderzoeken doen. Zo gaan we in beeld brengen wat er nodig is om de kwetsbare soorten te beschermen. We gaan de effecten van het vrijkomen van fosfaat onderzoeken. Ook is aanvullend onderzoek nodig naar het waterbeheer. Om een beter beeld te krijgen wat de effecten van recreatie op de natuur zijn, gaan we dit onderzoeken. Het is belangrijk om te weten of de maatregelen van de afgelopen jaren ook het gewenste effect hebben op de natuur. We gaan daarom de ontwikkeling van de natuur volgen. Heeft u nog vragen over het ontwerp-beheerplan of over deze presentatie? U kunt uw vragen stellen aan het Provincieloket. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt van 30 maart tot en met 10 mei reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Dit kan onder andere via een formulier op onze website. Daarna krijgt u een formele reactie via een nota van antwoord. Het opstellen van de nota van antwoord start na afloop van de inspraakperiode, dus na 10 mei. Het is mogelijk dat we het beheerplan op basis van uw reactie aanpassen. Daarna stelt de provincie het beheerplan definitief vast. Het is dan maximaal 6 jaar geldig. In deze presentatie hebben we een eerste impressie gegeven van het ontwerp-beheerplan met de belangrijkste maatregelen. Het volledige ontwerp-beheerplan kunt u downloaden op onze projectpagina: www.gelderland.nl/korenburgerveen. Ook vindt u daar meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren met een zienswijze. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail naar provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: Actualisatie beheerplan Korenburgerveen Natura 2000-gebied

In bovenstaande presentatie kunt u in vogelvlucht zien wat in het beheerplan staat. Reageren op het beheerplan is niet meer mogelijk. 

Stikstof

De concentratie van stikstof in het Korenburgerveen is nog te hoog. De schadelijke effecten van de verdroging zijn deels weggenomen door de watermaatregelen in het gebied. Daardoor kan de natuur iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. Maar het is nodig de stikstofbelasting op het kwetsbare Natura 2000-gebied verder omlaag te brengen. Daarvoor worden op dit moment mogelijke maatregelen in de omgeving van het Natura 2000-gebied uitgewerkt. Dat doen we in het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving van het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.