Emst-Achterhegge: deel van het GNN bij Vaassen

Emst-Achterhegge is een gebied van 26 hectare en ligt tussen Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. Het is een overgangsgebied tussen het hoger gelegen bos en de heide op de Veluwe. Dit gebied maakt deel uit van het GNN en is in ons bezit en het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK).

Kaart van Emst-Achterhegge

Kansen voor nieuwe natuur

Emst-Achterhegge bestaat vooral uit grasland, en langs de randen staan bomenrijen. In dit gebied bevindt zich een snelstromende beek (De Handelsebeek) en enkele ondiepe sloten. De beekprik (een zeldzame vis) en de sleedoornpage (een zeldzame vlinder) voelen zich er thuis. Het is een broedgebied van vogels. De combinatie van gevarieerde bodems, diverse typen begroeiing en de ligging, biedt kansen en mogelijkheden voor nieuwe natuur. We richten het gebied zo in, dat vooral kleinere diersoorten zich makkelijker kunnen verplaatsen van de Veluwe naar de IJsselvallei.

Van nature een vochtig gebied

Er is een constante aanvoer van kwelwater vanaf de Veluwe. Kwelwater is regenwater dat in de hoger gelegen Veluwe valt, in het grondwater zakt en in Emst-Achterhegge weer aan de oppervlakte komt. Met de juiste maatregelen kunnen we de omstandigheden voor de oorspronkelijke plantensoorten geschikt maken, zodat deze weer terug kunnen komen. Als het gebied bloemrijker wordt, profiteren ook dieren daarvan. We verwachten hier in de toekomst meer vlinders en vogels boven de graslanden te zien.

Aanpassingen in dit gebied

Want we willen oorspronkelijke plantensoorten, zoals dotterbloemen en koekoeksbloemen terugbrengen in het gebied. Dit zijn plantensoorten die horen bij vochtig hooiland. De voedselrijkdom in de bodem moet daarom omlaag. Hooilanden hebben namelijk een veel schralere ondergrond nodig dan huidige agrarische graslanden. 

De wortels van bovenstaande planten hebben tot in april grondwater tot op het maaiveld nodig. Daarom gaan we het kwelwater tot die tijd vasthouden. Dat doen we door een aantal kleinere sloten in het gebied te dempen, waardoor een mooi aaneengesloten natuurgebied ontstaat. Afvoer van hemelwater gebeurt dan over het maaiveld door het hoogteverschil. Omliggende waterlopen behouden het huidige peil. 

Dit doen we door ervoor te zorgen dat de beken blijven stromen. En doordat er na het voorjaar geen water op het land komt te staan. Vanaf april gaat het grondwater door verdamping en regionale grondwaterstroming vanzelf naar beneden.


Maatregelen om de muggenoverlast te verminderen

We hebben in het ontwerp ook verschillende maatregelen toegevoegd. Om het risico op muggenoverlast nog verder te verminderen. Zo zorgen we ervoor dat de beken blijven stromen en er geen stilstaand water is. We maken open ruimtes tussen beplanting en woningen, en tussen bomensingels en bosjes. Dit doen we om te zorgen voor meer wind in het gebied. Muggen en knutten houden namelijk niet van winderige plekken.

Downloads

Werkzaamheden

Dit gaat de aannemer doen:  

  • Plaggen van de voedselrijke bovengrond tot een diepte van 10-50 centimeter;
  • Veranderen van sloten en greppels door graven;
  • Vervangen van duikers (kokervormige constructie in een weg of dam, bedoeld om wateren met elkaar te verbinden);
  • Aanplanten van bomen;
  • Ook worden enkele bouwwerken (zogenaamde kunstwerken) aangepast in de oevers van de Handelsebeek (De Hegge, zie toelichting verderop) om waterberging te regelen (piekafvoeren te reguleren).

Betrokken organisaties

De provincie werkt hierin samen met GLK, gemeente Epe en Waterschap Vallei en Veluwe. De provincie is eindverantwoordelijk voor de natuurontwikkeling. GLK is eigenaar van diverse percelen en heeft als beheerder een grote ecologische kennis. Waterschap Vallei en Veluwe is betrokken vanwege de kennis van het watersysteem en haar verantwoordelijkheid als beheerder van de grotere watergangen. De gemeente is verantwoordelijk voor recreatie, ruimtelijk beleid en ontsluiting van het gebied.

Update over de werkzaamheden

Vanwege privacy wetgeving delen wij uw e-mailadres niet met de aannemer. Aannemer Pannekoek GWW gaat u zelf op de hoogte houden van de uitgevoerde werkzaamheden. Wilt u een update? Geef dan zelf uw contactgegevens door.

Onderzoek naar resultaat

Het ontwikkelen van natuur vindt geheel op grond van de provincie en Geldersch Landschap en Kasteelen plaats. We verwachten dat er geen negatieve gevolgen voor het landgebruik van de aanwonenden zijn. De geplaatste peilbuizen leveren een nauwkeurig beeld op van de huidige situatie en eventuele veranderingen in de grondwaterstanden in de toekomst. De uitkomsten van deze monitoring delen we met de direct belanghebbenden.

 

 

Stichting Bargerveen heeft in 2018 en in 2019 onderzoek gedaan naar muggen en knutten in het gebied Emst-Achterhegge. Ze hebben op meerdere momenten (mei, juli en augustus) metingen uitgevoerd op de natuurpercelen. En ook bij een aantal woningen die aan de randen staan van het gebied. Tijdens deze metingen werd een beperkt aantal steekmuggen gevangen. Dit geeft aan dat er geen massale ontwikkeling van steekmuggen over grote oppervlakten in het gebied plaatsvindt. Wat overigens niet wegneemt dat er plaatselijk in het gebied soms wel last van steekmuggen kan worden ervaren.