Ontwerp-beheerplan Bekendelle

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 11 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Ontwerp-beheerplan Bekendelle

Vervolg procedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast. We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van zes jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Ontwerp-beheerplan bekijken

Bekijk het Ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Bekendelle onder ‘Documenten’.

Documenten

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken transcriptie

Introtitel: Actualisatie beheerplan Bekendelle Natura 2000-gebied Deze presentatie gaat over de actualisatie van het beheerplan Bekendelle. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor deze bijzondere natuur. En hoe we dit natuurgebied verder kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de waterkwaliteit te verbeteren. Het beheerplan is van 2016. We hebben afgesproken om de maatregelen uit dat plan binnen 6 jaar uit te voeren en het plan daarna te actualiseren. Dat doen we dus nu in 2022. Bekendelle ligt ten zuidwesten van Winterwijk. Door de bijzondere bossen langs de beek is het een Europees beschermd natuurgebied: Natura 2000. Vooral de vochtige bossen langs de beek zijn bijzonder. Hier leven veel speciale planten en dieren. Deze bossen zijn onderdeel van het beeksysteem. Zo’n natuurlijk systeem is nog maar op een paar plekken in Nederland te vinden. Ook de drogere eiken-haagbeukenbossen zijn waardevol. De vraag is hoe we deze bossen ook op lange termijn goed kunnen beschermen. Het actualiseren van het beheerplan doen we in samenwerking met de beheerders van het gebied. In deze presentatie vertellen we welke maatregelen zijn uitgevoerd, hoe de natuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat we in het beheerplan hebben aangepast en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. In het beheerplan kunt u er meer over lezen. Het beheerplan is nog niet definitief. U kunt op het ontwerp reageren. Daarna stelt de provincie het plan definitief vast voor 6 jaar. Van 2022 tot en met 2027. Aan het eind van deze presentatie vertellen we hoe en wanneer u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan. De maatregelen uit het beheerplan van 2016 zijn afgerond. De bosstructuur is verbeterd, waardoor er meer variatie in de bossen is. De waterhuishouding in de bossen is verbeterd: door de aanleg van dammen kan het water langer worden vastgehouden. Het puin in de oever van de beek is verwijderd, zodat de beek weer vrij kan slingeren. De maatregelen uit het beheerplan van 2016 hebben al een positief effect op de natuur gehad. De structuur van de bossen is door de beheermaatregelen verbeterd. Het watersysteem werkt zoals we dat graag willen. Maar wat precies het effect is van de watermaatregelen van de afgelopen jaren, is nog niet zichtbaar. Dat komt onder andere door de droge zomers. Helaas gaat nog niet alles goed in Bekendelle. Er is nog steeds sprake van verdroging. De bossen hebben nog tijd nodig om zich te herstellen. De druk vanuit de recreatie is te hoog. De maatregelen daarvoor zijn al in gang gezet; het effect moeten we nog gaan zien. Het is belangrijk voor de natuur - in en langs de beek - dat de waterkwaliteit van de Boven Slinge verbetert. Het neerslaan van stikstof op de bodem en in het water – genaamd stikstofdepositie - is nog te hoog. Ook dat beperkt dat natuur zich goed kan ontwikkelen. Op basis van deze knelpunten hebben we voor de komende 6 jaar maatregelen opgesteld. In het ontwerp-beheerplan voor de komende 6 jaar hebben we een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. En we gaan door met het beheer zoals dat in gang is gezet. De Boven Slinge stroomt door Bekendelle. Bovenstrooms van Bekendelle nemen we maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook wordt het water langer vastgehouden, waardoor de basisafvoer van de Boven Slinge verbetert. Voor het verminderen van de recreatiedruk zijn al maatregelen genomen. Daarbij zetten we de komende maanden in op handhaving van de nieuwe regels. We blijven de bossen beheren: bossen met veel variatie, en inheemse bomen en struiken. Naast de uitvoering van maatregelen, gaan we ook een aantal onderzoeken doen. Zo wordt er vanuit het waterschap al gewerkt aan een systeemanalyse van de Boven Slinge. Daarmee krijgen we inzicht in het verloop van de beek, vanaf de grens tot aan Bekendelle. Ook is het belangrijk om te weten of de maatregelen van de afgelopen jaren het gewenste effect hebben op de natuur. Kan de natuur zich voldoende herstellen en ontwikkelen? Die ontwikkeling gaan we volgen. Heeft u nog vragen over het ontwerp-beheerplan of over deze presentatie? U kunt uw vragen stellen aan het Provincieloket. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt van 30 maart tot en met 10 mei reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Dit kan onder andere via een formulier op onze website. Daarna krijgt u een formele reactie via een nota van antwoord. Het opstellen van de nota van antwoord start na afloop van de inspraakperiode, dus na 10 mei. Het is mogelijk dat we het beheerplan op basis van uw reactie aanpassen. Daarna stelt de provincie het beheerplan definitief vast. Het is dan maximaal 6 jaar geldig. In deze presentatie hebben we u een eerste impressie gegeven van het ontwerp-beheerplan met de belangrijkste maatregelen. Het volledige ontwerp-beheerplan kunt u downloaden op onze projectpagina: www.gelderland.nl/bekendelle. Ook vindt u daar meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren met een zienswijze. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail naar provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: Actualisatie beheerplan Bekendelle Natura 2000-gebied

In bovenstaande presentatie kunt u in vogelvlucht zien wat in het beheerplan staat. Reageren op het beheerplan is niet meer mogelijk. 

Stikstof

De concentratie van stikstof in Bekendelle is nog te hoog. De schadelijke effecten van de verdroging zijn deels weggenomen door de watermaatregelen in het gebied. Daardoor kan de natuur iets beter tegen de hoge concentratie van stikstof. Maar het is nodig de stikstofbelasting op het kwetsbare Natura 2000-gebied verder omlaag te brengen. Daarvoor worden op dit moment mogelijke maatregelen in de omgeving van het Natura 2000-gebied uitgewerkt. Dat doen we in het programma Gelderse Maatregelen Stikstof. Gedacht wordt aan maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen en aan natuurinclusieve landbouw in de omgeving van het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van het beheerplan. Meer informatie over het programma Gelderse Maatregelen Stikstof is te vinden op www.gelderland.nl/stikstof.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.