Ontwerp-beheerplan Arkemheen

Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is op 22 maart in ontwerp vastgesteld door GS. In het plan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Tot 11 mei lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. Op dit moment zijn de ingediende reacties (zienswijzen) in behandeling.
Ontwerp-beheerplan Arkemheen

Vervolg procedure

Op dit moment stellen we een nota van antwoord op. Hierin reageren we op alle ingediende zienswijzen. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen het ontwerp-beheerplan wordt aangepast.  We verwachten dat Gedeputeerde Staten het beheerplan en de nota van antwoord dit najaar definitief vaststellen. De indieners van een zienswijze ontvangen vervolgens deze nota van antwoord. Het beheerplan is dan weer voor een periode van zes jaar geldig, van 2022 tot en met 2027.

Ontwerp-beheerplan bekijken

Bekijk het Ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Arkemheen onder ‘Documenten’.

Documenten

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken

Presentatie ontwerp-beheerplan bekijken transcriptie

Introtitel: Actualisatie beheerplan Arkemheen Natura 2000-gebied Deze presentatie gaat over de actualisatie van het beheerplan Arkemheen. In het beheerplan staat hoe we het beste kunnen zorgen voor deze bijzondere natuur en hoe we dit natuurgebied verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door het natter te maken. Het beheerplan is van 2016. We hebben afgesproken om de maatregelen uit dat plan binnen zes jaar uit te voeren en het plan daarna te actualiseren. Dat doen we dus nu in 2022. Arkemheen ligt ten noordwesten van Nijkerk. Door de rijkdom aan bijzondere vogels is het een Europees beschermd natuurgebied: Natura 2000. Het is een belangrijk leefgebied voor de kleine zwaan. De smient en voor een groot aantal soorten weidevogels, zoals de grutto, de tureluur en de watersnip. De vraag is nu: zijn de maatregelen die zijn uitgevoerd voldoende? Of is er nog meer nodig voor de natuur? Het actualiseren van het beheerplan doen we in samenwerking met de beheerders van het gebied. In deze presentatie vertellen we welke maatregelen zijn uitgevoerd, hoe de natuur zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, wat we in het beheerplan hebben aangepast en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. Het beheerplan is nog niet definitief. U kunt op het ontwerp reageren. Daarna stelt de provincie het plan definitief vast voor zes jaar, van 2022 tot en met 2027. Aan het eind van deze presentatie vertellen we hoe en wanneer u kunt reageren op het ontwerp-beheerplan. Een groot deel van de maatregelen uit het beheerplan van 2016 is uitgevoerd. Het gebied is natter gemaakt, dat is gedaan door bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil. Er zijn wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om verstoring van vogels tegen te gaan. Helaas hebben deze maatregelen onvoldoende effect gehad. Daarom gaan we de komende periode onderzoeken welke verkeersmaatregelen we nog meer kunnen nemen. Voor de Nijkerkerpolder en de Puttenpolder is een collectief weidevogelbeheer opgezet. Dat krijgt een vervolg. De maatregelen uit het beheerplan hebben al een positief effect op de natuur. Het leefgebied voor de kleine zwaan, de smient en de weidevogels is verbeterd. Het aantal smienten is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat komt waarschijnlijk ook door veranderingen op andere plekken in Nederland. Daardoor trekt deze vogel meer naar Arkemheen. Dit gebied is voor de smient een goed leefgebied door de aanwezigheid van de graslanden. Helaas neemt het aantal kleine zwanen nog steeds af. Ook het aantal weidevogels in het gebied neemt nog steeds sterk af. Dit zien we ook landelijk door ontwikkelingen zoals verstoring en achteruitgang van de natuur. Omdat het leefgebied wel groot genoeg is, is het zeer de moeite waard om het gebied nog verder te ontwikkelen en beter geschikt te maken voor de vogels. Er zijn knelpunten die de ontwikkeling van de natuur belemmeren. Wandelaars en fietsers zorgen voor verstoring en jonge vogels zijn kwetsbaar, dus een makkelijke prooi voor roofdieren. Door deze twee knelpunten neemt de kwaliteit van het broedgebied af en overleeft een deel van de jonge vogels niet. Ook zijn jonge vogels extra gevoelig voor aanrijdingen met auto's. Op basis van deze knelpunten hebben we voor de komende zes jaar maatregelen opgesteld. In het ontwerp-beheerplan voor de komende zes jaar hebben we een aantal nieuwe maatregelen opgenomen. Een aantal maatregelen uit het beheerplan van 2016 zetten we voort. We gaan het gebied nog natter maken, zodat het geschikter wordt als broedgebied voor weidevogels. Dat doen we door het waterpeil te verhogen. Hiervoor is een nieuw peilbesluit van het waterschap nodig. We stellen een inrichtingsplan op. Dat doen we in overleg met de betrokken organisaties, eigenaren en belanghebbenden. In het inrichtingsplan werken we een aantal punten verder uit. We gaan natuurvriendelijke oevers aanleggen. We gaan kijken welke wegen we kunnen afsluiten en of we snelheidsbeperkende maatregelen moeten nemen. Dat moet het aantal aanrijdingen met vogels omlaag brengen. We gaan de effecten van recreatie op de natuur onderzoeken. In het eerste beheerplan is daar al aandacht voor geweest, maar omdat de natuur nog niet is hersteld, gaan we kijken of we aanvullende maatregelen kunnen nemen. Naast het inrichtingsplan gaan we ook een aantal onderzoeken doen. Zo willen we een beeld krijgen hoe het leefgebied van wintervogels en weidevogels beter op elkaar afgestemd kan worden. We gaan de kleine zwaan en de smient goed in kaart brengen. Waar verblijven ze en wanneer zitten ze daar? Zo kunnen we beter bepalen waarom het aantal kleine zwanen achteruitgaat. Tot slot gaan we onderzoeken wat het effect van de waterkwaliteit van de Randmeren is op Arkemheen. Ook is het belangrijk om de komende jaren te kijken of de maatregelen van de afgelopen jaren ook het gewenste effect hebben op de natuur. Kan de natuur zich voldoende herstellen en ontwikkelen? Heeft u nog vragen over het ontwerp-beheerplan of over deze presentatie? U kunt uw vragen stellen aan het Provincieloket. Wij nemen daarna contact met u op. U kunt van 30 maart tot en met 10 mei reageren op het ontwerp-beheerplan. Dat doet u met een zienswijze. Dit kan onder andere via een formulier op onze website. Daarna krijgt u een formele reactie via een Nota van Antwoord. Het opstellen van de Nota van Antwoord start na afloop van de inspraak periode, dus na 10 mei. Het is mogelijk dat we het beheerplan op basis van uw reactie aanpassen. Daarna stelt de provincie het beheerplan definitief vast. Het is dan maximaal zes jaar geldig. Hopelijk heeft u een goed beeld gekregen van het ontwerp-beheerplan, wat we gaan doen en wat de planning van de procedure is. Het ontwerp-beheerplan kunt u downloaden op onze projectpagina: www.gelderland.nl/arkemheen. Ook vindt u daar meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren met een zienswijze. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail naar: provincieloket@gelderland.nl. Outrotitel: Actualisatie beheerplan Arkemheen Natura 2000-gebied

In bovenstaande presentatie kunt u in vogelvlucht zien wat in het beheerplan staat. Reageren op het ontwerp-beheerplan is niet meer mogelijk.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het Provincieloket. Dat kan telefonisch via 026 359 99 99 en via e-mail.