Hoe beschermen we het grondwater in deze gebieden?

Om te zorgen dat het grondwater geschikt blijft voor drinkwater, gaan in de drinkwaterreserveringsgebieden regels gelden om het water te beschermen.

De beschermingsregels zijn verschillend in 2 typen reserveringsgebieden:  

 1. minder kwetsbare gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt;
 2. kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zonder deze beschermende laag. 

In gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt, kan bovengronds meer. De regels hier zijn vergelijkbaar met de regels voor een boringsvrije zone rondom bestaande drinkwaterwinningen. In het besluit van PS van 5 juli 2022 vindt u alle regels die straks onder de Omgevingswet gaan gelden. Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, geldt een gedeelte van de regels vanaf zaterdag 14 januari 2023 onder de Wet milieubeheer. Het zijn de regels waarvoor we als provincie bevoegd gezag zijn. Deze regels verschillen inhoudelijk niet met de eerder vastgestelde regels voor onder de toekomstige Omgevingswet. Onder meer geothermie en doorboringen van diepe beschermende kleilagen zullen verboden zijn in drinkwaterreserveringsgebieden. 

Of bekijk de afbeelding op volledig formaat (PNG 121 kB)

Welke regels gelden vanaf januari 2023?

Dit betekent in grote lijnen het volgende:

 • De belangrijkste verboden treden in werking:
  • Het verbod op geothermie in alle drinkwaterreserveringsgebieden
  • Het verbod op bodemenergiesystemen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden
  • Het verbod op het doorboren van de diepe beschermende kleilaag in de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden (en daarmee het verbod op bodemenergiesystemen of beregeningsputten in of onder de diepe beschermende kleilaag)
 • De regels voor bepaalde activiteiten buiten inrichtingen (bedrijfslocaties) treden in werking.
 • De vergunningplicht voor nieuwe diepinfiltratie en het aanleggen van een nieuwe begraafplaats wordt vervangen door de mogelijkheid van ontheffing van het verbod.
 • Er wordt in de regels expliciet een verbod tot het toepassen van IBC-bouwstoffen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden toegevoegd. Dit zou geregeld zijn vanuit de Omgevingswet. Nu de Omgevingswet is uitgesteld nemen we dit onder de Wet milieubeheer op. 
 • Het algemene afwijkkader in geval van een groot maatschappelijk belang is van toepassing.
 • Ook is er overgangsrecht van toepassing.

Op de pagina Wat betekenen de beschermingsregels leest u welke regels nu gelden en welke pas wanneer de Omgevingswet is ingevoerd. De volledige regelgeving leest u in de Omgevingsverordening Gelderland januari 2023