Besluitvorming aanwijzen drinkwaterreserveringsgebieden

Van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 30 november 2021 lagen het ontwerp-Actualisatieplan 9 van de Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) en het Milieueffectrapport (MER) ter inzage. In het actualisatieplan staat welke gebieden we reserveren voor drinkwater en welke regels daar gelden.

We ontvingen ruim 300 zienswijzen. We hebben de zienswijzen beantwoord in een reactienota. Ook zijn de adviezen van de Commissie m.e.r. verwerkt, zoals een aanvullende samenvatting en toelichting op het MER. We hebben het actualisatieplan aangepast om (waar mogelijk) tegemoet te komen aan de zienswijzen. Gedeputeerde Staten hebben de reactienota en actualisatieplan samen met het bijbehorende ontwerpbesluit voor aanpassing van de omgevingsverordening voorgelegd aan Provinciale Staten. Op 5 juli 2022 hebben zij de drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op 8 november 2022 Provinciale Staten gevraagd een gedeelte van de beschermingsregels vanaf zaterdag 14 januari 2023 in te laten gaan onder de Wet milieubeheer. De volledige beschermingsregels drinkwaterreserveringsgebieden gaan in wanneer de omgevingswet in werking treedt.