Welke onderzoeken zijn vooraf gegaan?

Voor het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is er een Mileueffectrapport opgesteld. Dit hebben we gedaan in afstemming met gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO, koepels van het bedrijfsleven en de bodemenergie- en geothermiesector.
Welke onderzoeken zijn vooraf gegaan?

Het MER beschrijft de milieueffecten van (aanvullende) grondwateronttrekkingen in 71 potentiële gebieden. Het volledige MER is terug te vinden in de lijst met documenten. Het MER is een uitermate technisch rapport, daarom is een gedeelte hiervan ook te bekijken via een digitale samenvatting.

 

Op basis van het MER en input van de genoemde partijen hebben we een keuze gemaakt voor 11 drinkwaterreserveringsgebieden. Bij de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden is zoveel mogelijk rekening gehouden met andere functies, zoals bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie. Naast grondwaterwinning zijn ook gebieden voor oevergrondwaterwinning (Waal en IJssel) opgenomen. Ook is gekeken naar een zekere spreiding over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht komen.