Ook in de toekomst voldoende drinkwater

De komende jaren stijgt de vraag naar drinkwater. Om later genoeg drinkwater te hebben, leggen we nu al drinkwaterreserveringsgebieden vast. In deze gebieden wordt nog geen water gewonnen. Maar we moeten ze beschermen om ervoor te zorgen dat het grondwater beschikbaar blijft voor toekomstige drinkwaterwinning.
Ook in de toekomst voldoende drinkwater

Extra drinkwater nodig

De provincie moet zorgen voor grondwater en voldoende drinkwaterbronnen. Door bevolkingsgroei en economische groei moeten we rekening houden met een stijgende vraag naar drinkwater in de komende jaren. Daarnaast verandert het klimaat en wordt de bodem steeds intensiever gebruikt. Het Rijk heeft daarom de provincies gevraagd om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering voor 55 miljoen m3 extra drinkwater per jaar.

Inspraak

Van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 30 november 2021 lag het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV en het MER ter visie. Tijdens deze periode zijn er drie informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er vragen gesteld en beantwoord. Iedereen kon reageren op het voorstel. De animo hiervoor was groot, we hebben meer dan 300 zienswijzen ontvangen.

Definitieve beschermingsregels 

De Commissie m.e.r. heeft het Milieueffectrapport getoetst en eind december 2021 een advies afgegeven. We verwerken de binnengekomen zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. in een reactienota. Hierin is te lezen of een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. Gedeputeerde Staten leggen dit plan samen met de reactienota ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in voorjaar 2022. Alle indieners van een zienswijze ontvangen dan ook de reactienota. Deze regels, gebaseerd op de Omgevingswet, gaan naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gelden.

Ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening 9 ASV

Bekijk hieronder het actualisatieplan. Let op: de reactieperiode is gesloten, een zienswijze indienen is niet mogelijk.

Hierin staan alle provinciale wetten en regels. Bovenaan klikt u op de knop ‘plannen selecteren’. Vervolgens vinkt u het ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening 9 ASV aan.
Ga naar Planoview>

Download alle .pdf documenten van het Ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsverordening 9 ASV rechts onder ‘Downloads’.
 

Klik op de knop 'plannen zoeken'. Er opent een nieuw scherm. Wijzig Zoek op adres in Zoek op 'plannaam of -nummer' en voer de volgende IMRO-codes in om de Omgevingsvisie of de Omgevingsverordening te raadplegen: NL.IMRO.9925.PVOVa9-ontw.
Ga naar ruimtelijkeplannen.nl>

Downloads

Onderzoek mogelijke waterwinningen

In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In afstemming met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, Vitens, natuur- en milieuorganisaties, LTO, koepels van het bedrijfsleven en de bodemenergie- en geothermiesector.