Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

Samen met het Rijk hebben we geïnventariseerd welke initiatieven, projecten, kansen en opgaven zich voordoen in de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in een MIRT-rapport. Samen met partners uit het gebied werken we aan een vervolg.
Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

Uitkomst van het onderzoek

Bent u nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek? Het rapport is hiernaast te downloaden. Bijlagen 2 tot en met 6 van het rapport zijn vanwege de voorwaarden voor digitale toegankelijkheid niet online te publiceren. Wilt u deze toch inzien? Vraag de bijlagen op via: 026 359 99 99.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van september 2020 tot en met april 2021  uitgevoerd in nauwe samenwerking met de organisaties die actief zijn in het gebied. Voor de inventarisatie hebben we gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en online consultaties van (overheids)organisaties, belangenorganisaties en andere belanghebbenden. Ook zijn de bewoners en betrokkenen in het gebied over het onderzoek geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten. Daarbij is breed de oproep gedaan aan iedereen om een project of initiatief in te brengen. 

In het onderzoek is gekeken naar de opgaven die er liggen, de ambities van verschillende partijen, en mogelijke kansen. Ook is bekeken welke opgaven ‘samen’ uitgewerkt kunnen worden. En welke dilemma’s zich daarbij voordoen. Het is dus geen plan of visie voor de inrichting van het gebied. Dat komt in een eventueel vervolg. Uit de inventarisatie blijkt dat er voor deze uiterwaarden 3 grote uitdagingen zijn:

  1. Aanpak van de verdroging: Hoe pakken we verdroging door klimaatveranderingen aan voor de landbouw en natuur? Welke invloed heeft het winnen van drinkwater op het gebied?
  2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte? Deze ruimte is in de toekomst nodig voor de rivier, landbouw, natuur en de waterkwaliteit. Hoe houden we landgoederen duurzaam in stand? En welke verdienmodellen passen daarbij?
  3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel: Hoe geven we de IJssel ruimte? Zodat hij bij hoog en laag water goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en schepen kunnen varen. En wat betekent dit voor de uiterwaarden?

Er is veel werk verzet om alle opgaven in dit gebied scherp in beeld te krijgen. Dit vormt een goed vertrekpunt om samen verder richting te geven aan de ontwikkeling van dit gebied. De komende periode gaan we een plan van aanpak maken voor de 3 grote uitdagingen. Wanneer we hier meer duidelijkheid over kunnen geven, zullen we dit bekend maken via een nieuwsbericht. 

In samenwerking met:

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor nieuws over het MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard.