Over luchthavenbesluit Teuge

Voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerp luchthavenbesluit overlegden Gedeputeerde Staten (GS) met Provinciale Staten (PS) over de keuzes in het ontwerp-luchthavenbesluit.
 • Op 23 juni 2021 hebben GS een Statenbrief vastgesteld met meer informatie over de voorstellen voor in het ontwerp luchthavenbesluit. Zodat PS die informatie kunnen gebruiken voor de vervolg-oordeelsvorming op 30 juni 2021.
 • Op 26 mei 2021 hebben Provinciale Staten gesproken over het voorstel van GS voor het beperken van hinder en stimuleren van duurzame groei via een luchthavenbesluit Teuge.
 • Op 20 april 2021 informeerden GS de Staten over de verkenning en vroegen ze hun reactie op haar voorstel om de hinder te beperken in het voorgenomen luchthavenbesluit. De verkenning en de Statenbrief zijn hieronder te vinden. Op 13 oktober 2020 besloten GS om een aantal denkrichtingen uit te werken in scenario's, die de beleidsbasis vormen voor het te nemen luchthavenbesluit voor de luchthaven Teuge. De uitwerking van de scenario’s is op hoofdlijnen. In maart 2021 vinden gesprekken plaats met organisaties namens de omgeving en de gebruikers van de luchthaven over deze scenario’s.

 

 • het huidige daadwerkelijke gebruik van Teuge (dus het bestaande gebruik)
 • de gebruiksruimte van de bestaande rijksregeling voortzetten conform de aanvraag (omzetting van de huidige omzettingsregeling naar een luchthaven besluit met een geluidcorrectie van 3dB)
 • het gebruik met minder hinder (beperking van de openingstijden voor vluchten die veel hinder geven, zoals rondvluchten en valschermspringen)
 • het gebruik met duurzame verbeteringen (het stapsgewijs terugbrengen van geluid- en emissieruimte; als de vloot stiller en schoner wordt, is ontwikkelruimte mogelijk)
 • gebruik in een combinatie van bovengenoemde scenario’s
 • Maart/april 2021: Scenariokeuze GS.
 • Najaar 2021: Ontwerp Luchthavenbesluit en Wnb-vergunning vaststellen door GS.
 • naar verwachting eerste kwartaal 2022 ontwerp Luchthavenbesluit vaststellen door GS en publicatie  Wnb vergunning
 • 2e kwartaal 2022 Vaststellen Luchthavenbesluit door PS en WNb vergunning door GS

 

Op 1 november 2009 ging via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de kleine luchtvaart van Rijk naar provincies. Dit betekent dat de provincie de 'vergunningen' (besluiten, regelingen en ontheffingen genoemd) voor de kleine luchthavens en vliegvelden moet maken. In het luchthavenbesluit wordt beslist over de milieugebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Het luchthavenbesluit wordt bij provinciale verordening vastgesteld door Provinciale Staten. De handhaving van de regels en grenswaarden die in het luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeurt overeenkomstig de Wet luchtvaart. Daarvoor zijn de Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. De bepalingen die in het luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, zijn voorgeschreven in het Besluit burgerluchthavens. Provinciale Staten hebben daarnaast de mogelijkheid aanvullende bepalingen in het luchthavenbesluit op te nemen.

Ontwerp Luchthavenbesluit Teuge ter visie

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) stelden op 31 augustus 2021 het ontwerp-luchthavenbesluit Teuge vast en maakten het openbaar voor inspraak.