Ondernemersbegeleiding

Voor een grote groep van agrarisch ondernemers is het lastig om, in de huidig tijd, besluiten te nemen over de toekomst van hun bedrijf. De provincie wil bijdragen aan het gesprek hierover en maakt dat mede mogelijk via keukentafelgesprekken en ondernemersbegeleiding.
Ondernemersbegeleiding

De provincie wil boeren graag helpen om invulling te geven aan de beleidsambities voor een duurzame toekomstbestendig landbouw. 

Verschillende gesprekken

In de praktijk starten de gesprekken vaak oriënterend, door onafhankelijke erfcoaches. In een volgende fase gaat het meer om de kansenverkenning: welke kant wil ik op met mijn bedrijf?  In een derde fase kan een beroep worden gedaan op externe expertise om de boerenondernemer te helpen met een bedrijfsplan. De agrarisch ondernemer kan daarvoor expertise inhuren tot maximaal € 1500 aan subsidie. De bedrijfsplannen dienen wel bij te dragen aan duurzame, meer natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw.

Uiteraard halen coaches ook andere zaken op, zoals opvolgingsproblematiek, wens om te stoppen, schuldenproblematiek of sociale problematiek. Daarvoor wordt vooral naar gemeenten en het lokale netwerk gekeken

Belangstelling?

Er lopen momenteel al trajecten in de regio Foodvalley via Zicht op de toekomst Landbouwnetwerk regio FoodValley (ca. 50 coachingstrajecten), in de Achterhoek via Werken aan toekomstgerichte Erven Achterhoek WATEA (ruim 300 gesprekken gevoerd), De gemeente Voorst is gestart en St. Greenport Gelderland gaat 120 bedrijfsplannen bij tuinders realiseren. Ook de agrarisch collectieven, bekend van het agrarisch natuurbeheer, benaderen agrarisch ondernemers voor bedrijfsplannen via het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Oproep

Er zijn nog witte vlekken in de Noord Veluwe, de Liemers en - voor de niet-tuinders -  in het Rivierengebied. Als andere partijen daar initiatieven willen nemen voor ondernemersbegeleiding, horen wij dat graag. Belangrijk daarbij is dat deze initiatieven regionaal zijn ingebed via bijvoorbeeld een klankbordgroep, waar overheid, boeren, agribusiness en mogelijk ook kennisinstellingen om tafel zitten. Vanuit zo’n klankbordgroep kan dan doorverwezen worden of kunnen vervolgacties zoals kennisbijeenkomsten worden georganiseerd.

Meer mogelijkheden

Na het bedrijfsplan kan de overheid de boer nog verder faciliteren met de uitvoering van zijn plan. Daarvoor staan diverse subsidieregelingen open, zie daarvoor het de pagina  'Ik doe mee'.

Links

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen.