Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2020-2021

De Europese Unie stelt geld beschikbaar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een deel van dit geld is voor Gelderland. Wij vullen dit bedrag aan en zorgen zo voor een economisch sterk, leefbaar en duurzaam platteland.
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2020-2021

Voor wie?

Natuur-en landschapsorganisaties, boeren en tuinders, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen.

Hoofddoelen van het GLB

De hoofddoelen van het GLB zijn:

  • een slimme, veerkrachtige en afwisselende landbouwsector die zorgt voor voedselzekerheid;
  • bijdragen aan de milieu- en klimaatdoelen van de Europese Unie door extra aandacht voor milieuzorg en klimaatactie;
  • versterken van de sociale verbindingen in plattelandsgebieden;
  • moderniseren van de land- en tuinbouwsector in Europa door meer te werken met computers (digitalisering) en nieuwe ideeën en kennis te stimuleren en te delen (innovatie).

Het GLB bestaat uit 1 programma dat wordt ontwikkeld en uit 23 programma’s die worden uitgevoerd: het Nationaal Strategisch Plan, POP3plus en POP3. De afkorting POP staat voor plattelandsontwikkelingsprogramma. 

Nationaal Strategisch Plan

In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) staat waar Nederland het Europese geld uit het GLB van 2023 tot en met 2027 aan uitgeeft. Dit plan wordt door het Rijk, provincies en waterschappen samen opgesteld. Nog meer dan in de overgangsperiode gaat het om regelingen die in het hele land hetzelfde zijn. Dit plan wordt betaald vanuit het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
De focus ligt meer dan eerst op biodiversiteit en klimaat, bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Ook komt er een regeling bij: de ecoregelingen. Dit houdt in dat boeren en tuinders in aanmerking komen voor vergoedingen als zij bijdragen aan maatschappelijke diensten die de markt niet vergoedt. Hieronder valt bijvoorbeeld het verbeteren van klimaat, biodiversiteit, landschap/bodem en waterkwaliteit en beschikbaarheid.

Samengevat

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige boeren sterker belonen. Meer informatie vindt u op de website van toekomst GLB

POP3plus

POP3plus (2021 en 2022) is de overgangsperiode tussen het POP3-programma en de start van het nieuwe GLB (2023-2027). POP3plus wordt betaald met geld dat uit toekomstige GLB-periode. Nederland wil met POP3plus extra aandacht geven aan klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). De regelingen worden door het Rijk en provincies samen opgesteld, voor meer eenheid en samenwerking. Wij geven met POP3plus een extra impuls aan de beleidsdoelen voor: water, natuur, agrifood, leefomgeving en de gebiedsagenda Achterhoek. Actuele informatie vindt u op de website van het RVO. Voor meer informatie kunt u ook onze pagina over subsidies bekijken.

POP3

Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 2014-2020) bestaat uit meerdere subsidieregelingen. Deze helpen mee aan de verduurzaming van het platteland. POP3 heeft een uitloopperiode tot 2023. De subsidieregelingen worden uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Regiebureau POP en de provincie. Actuele informatie over openstellingen is te vinden op de website van het RVO. Voorbeelden van POP3-projecten zijn te vinden op de website van Regiebureau POP