Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark, zonnepark of waterenergie-installatie

Wilt u starten met de voorbereidingen van een windpark, zonnepark of waterenergie-installatie? Dan kunt u subsidie aanvragen in de vorm van een lening.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Eigenaren van een onderneming die hernieuwbare energie produceert en waarbij minimaal 50 natuurlijke personen aangesloten zijn, of eigenaren van ondernemingen die voor minstens 50% eigendom zijn van zo'n duurzaam energiebedrijf

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor de voorbereiding van windpark, zonnepark of de waterenergie-installatie. Onder de voorbereiding onder andere kosten voor:

 • projectleiding
 • het opstellen van aanvragen voor ruimtelijke planvorming zoals een MER en het aanvragen van een omgevingsvergunning
 • een marketing- of communicatieplan
 • het uitvoeren van onderzoek voor de financiering van de realisatie van het windpark, zonnepark of de waterenergie-installatie 
 • het opstellen en beoordelen van contracten voor de levering van turbines en panelen
 • het voorbereiden en regelen van de netaanpassing
 • kosten voor overig juridisch en financieel advies

U kunt subsidie aanvragen als het windpark, zonnepark of de waterenergie-installatie: 

 • niet in strijd is met het provinciale ruimtelijke beleid;
 • naar verwachting gefinancierd kan worden;
 • binnen 3 jaar winst maakt;
 • door voldoende gekwalificeerde mensen gebouwd en beheerd kan worden;
 • medewerking krijgt het bevoegde bestuursorgaan.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 8.3 Voorfinanciering ontwikkelkosten).

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000. Het maximale percentage wordt berekend naar rato van het aandeel dat de natuurlijke personen gezamenlijk hebben in het eigen vermogen.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van 3%. De subsidieontvanger is verplicht de geldlening terug te betalen, vermeerderd met de rente.

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van uw project, voordat u een aanvraag tot voorfinanciering bij ons indient? Voor wind- of zonprojecten op een locatie in Gelderland kunt u ondersteuning krijgen vanuit de Groeiversneller Energie en gebruik van maken van Energievouchers. Een businessdeveloper Energie van Oost NL verkent dan samen met u de businesscase en bekijkt wat er nodig is om de case te versterken. Meer informatie over deze vouchers vindt u op de website van OostNL.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of zonnepark’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor 2023 is er € 666.667 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.