POP3 Innovatieve concepten

Heeft u ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken? En wilt u dit samen met andere partijen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk? Dan kunt u tussen 4 mei en 15 juni 2022 17.00 uur subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 16-6-2022 (21 dagen)
Voor wie: Partijen die samen ideeën voor het versterken van de agrarische sector willen ontwikkelen of klaar voor de praktijk willen maken. We vinden het belangrijk dat samenwerkingsverbanden bestaan uit zo verschillend mogelijke partijen.

Meer informatie over deze subsidie

Bij innovatieve concepten denken we aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. Daarnaast vragen we speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.

Met deze subsidie willen we ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio. 

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband en het samen formuleren van een projectplan gericht op een innovatie
  • het uitvoeren van een innovatieproject, waarbij sprake is van een niet-productieve investering

Hier vindt u verschillende filmpjes met tips voor uw aanvraag.

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een samenwerkingsverband of een initiatiefnemer van een samenwerkingsverband in oprichting bent;
  • het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee partijen die van waarde zijn voor het waarmaken van de doelen van het project, waarvan in elk geval één landbouwer of organisatie die landbouwers vertegenwoordigt;
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt (met uitzondering van voorbereidingskosten voor een fysieke investering).

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden vindt u in het Openstellingsbesluit.

In totaal is € 625.000 beschikbaar. Per aanvraag is de hoogte van de subsidie minimaal € 60.000 en maximaal € 160.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan. 

Onder Documenten en Links vindt u documenten die u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen.

Behandeling aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 4 mei 2022 vanaf 09:00 uur tot en met 15 juni 2022 17:00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet u alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort hebben ingediend. Dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt. Het kan voorkomen dat we vanwege het subsidieplafond niet alle projecten subsidie kunnen geven. De projecten met de meeste punten krijgen als eerste subsidie. Een project moet minsten 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.