Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet

Loopt u als gemeente tegen knelpunten aan door de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten? Of wilt u advies over de integrale aanpak van bodem- en ondergrond zaken zoals energie of klimaatadaptatie of over de inrichting van bodemtaken in uw organisatie? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Als de Omgevingswet in werking treedt, dragen provincies een aantal bodemtaken over naar de gemeenten. Voor de gemeenten is dit een ingrijpend proces. Met deze subsidieregeling willen we een impuls geven aan de overdracht van bodemtaken. Voor de provincie is dit ook van belang omdat bodem onderdeel uitmaakt van een gemeente-overschrijdend systeem van natuur, water en bodem. Het raakt daarmee ook de provinciale opgaven voor water, biodiversiteit, landbouw, klimaat en energie. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • het oplossen van knelpunten rond de overdracht van bodemtaken (denk aan inhoudelijke of procesmatige vraagstukken of de implementatie van bodem en ondergrond in de omgevingsvisie, omgevingsplan of programma’s).
  • advies en kennisdeling over het organiseren van de bodemtaken in de gemeentelijke organisatie.

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt binnen 6 maanden start nadat de subsidie is verleend en afrondt binnen 1 jaar nadat de Omgevingswet inwerking is getreden.
  • de subsidie niet besteed aan bodemsaneringsprojecten.

We vragen u de acties en ervaringen rond de overdracht van bodemtaken met ons te delen. Dit kan goed via het regionale netwerk het Gelders Ondergrond Overleg (GOO). Doel daarvan is dat wij van elkaar leren en dat er een leercurve en een verbindend netwerk ontstaat. Via het GOO start de provincie een jaar na invoering van de Omgevingswet een evaluatieproject. Hiermee brengen we in beeld of overdracht is gelukt. Dit is een kwalitatieve evaluatie.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Paragraaf 4.20 Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet.

De subsidie bedraagt eenmalig € 50.000 per aanvraag, per gemeente.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.600.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.