Ondergrond in beeld

Wilt u de bodem- en ondergrondaspecten van een gebied in beeld brengen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten of openbaar lichaam zoals omschreven in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van bodemonderzoek of,
  • het opstellen van een rapport over bodem- en ondergrondaspecten in een gebied,
  • Onderzoekskosten naar stoffen die voorkomen op de Europese lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen en de onderzoekkosten voor de niet genormeerde stoffen.

Met een rapport bedoelen wij een visie, verkenning, oriëntatie, kaartenatlas of bodemboek. Het rapport kan bijvoorbeeld nodig zijn om het in beeld brengen en delen van bodem- en ondergrondaspecten die gebruikt worden voor een planvormingstadium van een ruimtelijke ingreep, het opstellen van een ruimtelijke visie (omgevingsvisie of omgevingsplan) of bestemmingsplan. Niet subsidiabel zijn de kosten van bodemonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit, na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U kunt subsidieaanvragen als het eindrapport openbaar is en u het rapport deelt via internet.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 3.4 Ondergrond in beeld ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling.

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per aanvraag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Bodem en ondergrond'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is € 30.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.