Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit

Wilt u met een inwonersinitiatief aan de slag om de biodiversiteit in uw leefomgeving te vergroten? Of wilt u als vereniging of stichting inwoners hierbij ondersteunen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Inwoners van Gelderland en rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die onder 1 staan. Verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor biodiversiteit kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten 2 en 3.

Meer informatie over deze subsidie

Om de biodiversiteit in de leefomgeving te vergroten, is er veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk, herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.  U kunt voor 3 soorten activiteiten subsidie aanvragen:

1. Het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit vergroten

Als inwoner of rechtspersoon kunt u subsidie  aanvragen voor activiteiten zoals:

  • Planten van inheemse bomen, struiken en planten;
  • Maatregelen om inheemse diersoorten te ondersteunen (zodat deze diersoorten voedsel kunnen vinden, zich kunnen voortplanten en opgroeien)
  • Uitvoeren van beheermaatregelen zoals snoeien, maaien en dunnen.

2. Het stimuleren van inwoners om de biodiversiteit in hun leefomgeving te vergroten

Verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor biodiversiteit kunnen subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Organiseren van bijeenkomsten en werkdagen;
  • Ontwikkelen en verspreiden van informatiemateriaal
  • Geven van voorlichting

3. Verstrekken van financiële bijdragen aan inwonersinitiatieven om de biodiversiteit in hun leefomgeving te vergroten. Deze subsidie verstrekken we aan een vereniging of stichting die zich inzet voor biodiversiteit. Hiermee kan de aanvrager inwonersinitiatieven financieel ondersteunen. 

Geef in het aanvraagformulier duidelijk aan voor welke van deze activiteiten u subsidie aanvraagt. 

De voorwaarden voor deze subsidieregeling verschillen per activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 paragraaf 2.9Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit.

De subsidie onder activiteit 1 en 2 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Als er voor inwonersinitiatief een bijdrage nodig is die hoger is dan €500 maar lager dan € 5.000, dan komt u niet in aanmerking voor een subsidie onder activiteit 1. U kunt in dat geval wel een financiële bijdrage aanvragen tot € 5.000 bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland of Crowdfunding voor natuur. Het inwonersinitiatief moet dan altijd zelf een financiële bijdrage leveren van tenminste 35% dan wel 40%. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Crowdfunding voor natuur.

De subsidie onder activiteit 3 bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000. De aanvrager moet een vereniging of stichting zijn die zich inzet voor biodiversiteit en die met het subsidiebedrag inwonersinitiatieven financieel ondersteunt. Deze subsidie verlenen we alleen als de aanvrager per inwonersinitiatief maximaal € 5000 bijdraagt en het inwonersinitiatief zelf daarop aanvullend een financiële bijdrage levert van minimaal 35%.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor de subsidie ‘Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 490.000 voor 2023 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.