Grote artistieke producties en festivals

Er zijn voor deze subsidieregeling in totaal 71 aanvragen ingediend. Aanvragers kunnen uiterlijk de eerste week van april 2022 een besluit op hun aanvraag verwachten. Deze regeling komt na 2022 niet meer terug.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Initiatieven, organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in Gelderland plaatsvinden.
Het subsidieplafond is bereikt
Meer informatie over deze subsidie

De maatregelen die zijn genomen als gevolg van Covid-19 hebben nog steeds een grote invloed op de culturele sector. De uiteindelijke gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Dat geeft risico’s en onzekerheid. Daarom vinden wij het juist nu nodig om te blijven investeren in cultuur en opnieuw een ronde voor het aanvragen van subsidies voor producties en festivals open te stellen die in 2022 van start gaan. 

U kunt subsidie aanvragen voor: 

  • het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur.
  • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving.
  • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. 

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden. 

In ieder geval moet uw aanvraag volledig zijn en voor de begroting moet u gebruik maken van het verplichte begrotingsformat. Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie zal uw festival of productie beoordelen en een score geven volgens de criteria zoals in onderstaande tabel aangegeven. 

Om een positief advies van de adviescommissie te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn. 

Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, door het vergroten van publieksbereik en goed cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan. Als voorbeeld: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling als  de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, publieksbereik of cultureel ondernemerschap.

  • Verder stellen wij als voorwaarde dat u als aanvrager:
  • een bijdrage moet leveren aan de versterking van het Gelderse culturele netwerk en de samenwerking met makers en producenten in Gelderland bevordert;
  • de Culturele Governance Code en de Code voor Inclusie en Diversiteit onderschrijft. De Fair Practice Code past u toe. Hiermee volgen we de wensen vanuit het culturele veld en sluiten we aan bij de regelingen die andere overheden en de rijkssubsidiefondsen hanteren.

De complete tekst van de regeling, de criteria en de voorwaarden vindt u in de  Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.11 

(grote artistieke producties en festivals). 

U kunt tussen de € 15.000 en € 25.000 subsidie aanvragen. Daarbij verwachten wij een eigen bijdrage van minimaal 50% van de subsidiabele kosten.

Criteria aanvraag

CriteriumHier moet u aantonen dat uw productie of festival:Max. scoreMin. eis
artistieke kwaliteitartistieke zeggenschap heeft, uitgedrukt in creativiteit en originaliteit en het vakmanschap van de kunstenaar(s) of uitvoerende(n)3518
provinciaal belangeen voorbeeldfunctie is voor en culturele zichtbaarheid heeft in Gelderland2010
publieksbereikbevordert de artistieke productie of het festival de verbreding en toename van het publiek, de diversiteit daarvan en het cultureel aanbod2513
cultureel ondernemerschap

georganiseerd wordt met een realistische  doelstelling, planning, begroting, marketingmix  en dat de middelen optimaal worden ingezet.

Is de aanvrager zich bewust van eventuele risico’s. 

2010

georganiseerd wordt met een realistische  doelstelling, planning, begroting, marketingmix  en dat de middelen optimaal worden ingezet.

Is de aanvrager zich bewust van eventuele risico’s. 

Criterium
artistieke kwaliteit
Hier moet u aantonen dat uw productie of festival:
artistieke zeggenschap heeft, uitgedrukt in creativiteit en originaliteit en het vakmanschap van de kunstenaar(s) of uitvoerende(n)
Max. score
35
Min. eis
18
Criterium
provinciaal belang
Hier moet u aantonen dat uw productie of festival:
een voorbeeldfunctie is voor en culturele zichtbaarheid heeft in Gelderland
Max. score
20
Min. eis
10
Criterium
publieksbereik
Hier moet u aantonen dat uw productie of festival:
bevordert de artistieke productie of het festival de verbreding en toename van het publiek, de diversiteit daarvan en het cultureel aanbod
Max. score
25
Min. eis
13
Criterium
cultureel ondernemerschap
Hier moet u aantonen dat uw productie of festival:

georganiseerd wordt met een realistische  doelstelling, planning, begroting, marketingmix  en dat de middelen optimaal worden ingezet.

Is de aanvrager zich bewust van eventuele risico’s. 

Max. score
20
Min. eis
10

Subsidie aanvragen

Deze subsidieregeling is op  21 januari 2022 gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen.

Behandeling aanvraag

Voor deze regeling is € 600.000 beschikbaar. Dit geld verdelen we volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen op hetzelfde moment in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.