Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst

Wilt u als gemeente met betrokken partijen een plan maken met maatregelen om het fossiele brandstofverbruik in de wijk te verminderen? En wilt u hiervoor een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor de inhuur van een externe deskundige. Deze deskundige helpt u bij het maken van een plan om de wijk of meerdere aaneengesloten wijken duurzamer te maken en bij het samenwerken tijdens de voorbereiding. De opdrachtverlening aan een externe deskundige is gericht op:

  • het ontwerpen, voorbereiden en in gang zetten van een proces gericht op het maken van een integraal transitieplan voor de verduurzaming van de wijk;
  • het uitvoeren van een proces gericht op het opstellen van een integraal transitieplan.

Onder een integraal transitieplan verstaan we: een plan met maatregelen gericht op het beperken van het fossiele energieverbruik van bestaande gebouwen. Bij voorkeur bevat een transitieplan ook andere maatregelen om de wijk te verduurzamen, bijvoorbeeld op het gebied van (duurzame) mobiliteit, (ondergrondse) infrastructuur, herstructurering, biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid of sociale cohesie. Een integraal transitieplan moet tot stand komen in overleg met betrokken partijen, in het bijzonder de bewoners.
Een wijk (in de praktijk ook wel buurt(schap) of (dorps)kern) bestaat uit ten minste 400 woningen in een gemeente met meer dan 10.000 woningen of voor kleinere gemeenten met minder dan 10.000 woningen uit ten minste 150 woningen
 

U kunt subsidie aanvragen als:

  • de externe deskundige is gekozen uit minimaal 3 offertes (Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen voor deze voorwaarde);
  • de externe deskundige aantoonbaar ervaring heeft op het gebied waarvoor hij wordt ingehuurd.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 8.4 Procesondersteuning Wijk van de toekomst).

De subsidie voor de voorbereiding bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000. De subsidie voor het opstellen van het plan is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 40.000. Krijgt u ook subsidie voor de voorbereiding, dan is dit maximum € 30.000. Subsidie voor andere kosten die rechtstreeks verband houden met het proces bedraagt maximaal 15% van de totale kosten.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Procesondersteuning Wijk van de Toekomst'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.