Veelgestelde vragen - Stikstof vergunningverlening

Provincie Gelderland heeft een verzameling van de veelgestelde vragen gemaakt:

Vergunningverlening

Ik wil mijn activiteiten voortzetten of uitbreiden, kan dat?

Bedrijven die hun activiteiten voortzetten of uitbreiden binnen de bestaande Natuurbeschermingswetvergunning, kunnen de volledige vergunde activiteit uitvoeren.

De activiteit is nieuw of gewijzigd, heb ik dan een vergunning nodig?

Als er sprake is van een nieuwe of gewijzigde activiteit, kunt u met een AERIUS-berekening bepalen of er sprake is van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur. Wanneer uit de AERIUS-berekening blijkt dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur toeneemt, heeft u een vergunning nodig.

Hoe bepaal ik hoeveel stikstof door mijn project of activiteit neerslaat?

U berekent de stikstofneerslag met het rekenprogramma AERIUS Calculator. Van de resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS berekening - Resultaten (PDF)'. Van dit rekenprogramma komt op 15 oktober 2020 een nieuwe versie beschikbaar. Uitkomsten van berekeningen met deze nieuwe versie van AERIUS kunnen afwijken van berekeningen met de huidige versie. Voor lopende aanvragen is een nieuwe berekening nodig als er op het moment dat de nieuwe versie beschikbaar is nog geen definitieve vergunning is verleend.

Ik heb een project dat zorgt voor stikstofneerslag, wat kan ik doen?

Als uit uw AERIUS-berekening blijkt dat uw project zorgt voor stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, kunt u eerst kijken of er maatregelen mogelijk zijn die de stikstofneerslag door uw project beperken, bijvoorbeeld door schonere technieken te gebruiken. Blijft uw project zorgen voor stikstofneerslag? U kunt onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze effecten weg te nemen door intern salderen, extern salderen of verleasen. Mocht hierna nog steeds sprake zijn van stikstofneerslag, dan kunt u kijken of de ADC-toets uitkomst biedt.

Ik wil een vergunning aanvragen in Gelderland, hoe moet dat?

U kunt uw vergunning aanvragen met het webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden.

Hoe lang duurt het om een vergunning te krijgen?

Wij hebben 26 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Eerder kon ik volstaan met een melding, kan dat nog steeds?

Het indienen van meldingen is niet meer mogelijk. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon voor activiteiten onder de grenswaarde een melding worden ingediend als vrijstelling van de vergunningplicht. Met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is deze vrijstelling komen te vervallen en daarmee ook de mogelijkheid een melding in te dienen.

Hebben evenementen een Wnb-vergunning nodig?

Ook voor evenementen kan met een AERIUS-berekening worden bepaald of er sprake is van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur. Als uit de AERIUS-berekening blijkt dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur toeneemt, is een vergunning verplicht.

Zijn er naast stikstof nog andere factoren waarmee ik rekening moet houden?

Naast stikstofneerslag kunnen ook andere factoren van activiteiten een effect op natuur veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan fysieke aantasting of verstoring door licht en geluid. Mogelijk heeft u hiervoor een vergunning nodig. U leest hierover meer op onze pagina 'Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000-gebieden'

Intern salderen

Wat is intern salderen? 

Wanneer er stikstofruimte nodig is om een nieuwe activiteit uit te voeren of een bestaande activiteit te wijzigen, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Dat kan als een bedrijf zo wordt aangepast dat er niet meer stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld door technieken te gebruiken die minder stikstof uitstoten. Dan spreken we van intern salderen. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de vergunde stikstofruimte voor de gerealiseerde capaciteit. Dat wil zeggen de installaties en gebouwen die daadwerkelijk zijn gebouwd. Meer informatie hierover op de website van BIJ12.

Hoe kan ik intern salderen?

U kunt een aanvraag indienen via het webformulier, waarbij u aangeeft gebruik te willen maken van intern salderen. Met de checklist aanvraagvereisten (PDF 215 kB) kunt u toetsen of uw aanvraag compleet is.

Extern salderen

Wat is extern salderen? 

Wanneer stikstofruimte nodig is voor een nieuwe activiteit of om een bestaande activiteit te wijzigen, kan dit niet altijd binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander. De ander mag 70% van de gerealiseerde capaciteit van deze stikstofruimte gebruiken. Extern salderen met veehouderijen is alleen toegestaan als op een bedrijf geen diercategorieën aanwezig zijn waarvoor je dier- of fosfaatrechten nodig hebt om die te kunnen houden. Meer informatie hierover op de website van BIJ12.

Hoe kan ik extern salderen?

U kunt een aanvraag indienen via het  webformulier, waarbij u aangeeft gebruik te willen maken van extern salderen. Met de checklist aanvraagvereisten (PDF 215 kB) kunt u toetsen of uw aanvraag compleet is.

Waarom is extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten in Gelderland nog niet toegestaan?

Extern salderen met veehouderijen, waarbij initiatiefnemers permanent stikstofruimte overkopen van een ander, is in Gelderland voorlopig nog niet toegestaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kondigde aan dat extern salderen gefaseerd in verschillende provincies wordt toegestaan. Provincie Gelderland maakt zich zorgen dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Extern salderen met veehouderijen in Gelderland kan pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen.

Stikstofregistratiesysteem (SSRS)

Wat is een stikstofregistratiesysteem (SSRS)?

Het SSRS is een registratiesysteem dat helpt om de balans tussen natuurherstel en economische ontwikkelingen te behouden. Het systeem registreert per gebied de effecten van maatregelen die de stikstofneerslag naar beneden moeten brengen. Zo wordt duidelijk waar ruimte ontstaat om vergunningen te verlenen en welk gedeelte van de verminderde stikstofneerslag ten goede komt aan de natuur. De ruimte in het SSRS is in eerste instantie bedoeld voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten. Meer info over het SSRS op de website van BIJ12.  

Ik wil het SSRS gebruiken, hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt hiervoor ons aanvraagformulier gebruiken en in de opmerkingenvelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het SSRS.

ADC-toets

Wat is een ADC-toets?

De ADC-toets is bedoeld voor activiteiten die een negatief effect op de natuur hebben, maar waarvoor geen alternatieven (A) zijn, en waarbij er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (D). Wanneer dit het geval is, kunnen de nodige compenserende maatregelen (C) worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Wanneer  is de ADC-toets van toepassing?

U leest hier meer over in de handreiking van BIJ12.

Verleasen

Wat is verleasen?

Verleasen is een vorm van extern salderen waarbij de ene initiatiefnemer (saldogever) een deel van de stikstofruimte in zijn vergunning tijdelijk beschikbaar stelt aan een andere initiatiefnemer (saldo-ontvanger). Door stikstofruimte van een ander tijdelijk te leasen, kan de saldo-ontvanger deze voor activiteiten gebruiken die tijdelijk een neerslag van stikstof veroorzaken. Net als bij regulier extern salderen, mag de saldo-ontvanger bij verleasen maximaal 70% van de stikstofruimte benutten en komt 30% van de stikstofruimte ten gunste van de natuur. Anders dan bij regulier extern salderen, kan de saldo-gever bij het eindigen van de verlease-periode, de ruimte zelf weer voor 100% gebruiken.

Wanneer mag ik verleasen?

Verleasen is alleen mogelijk voor een tijdelijke depositie van maximaal 2 jaar. Daarin onderscheidt verleasen zich van regulier extern salderen. Bij verleasen wordt de natuurtoestemming van de saldogever tijdelijk ingeperkt ten gunste van het tijdelijke project van de saldo-ontvanger. Pas wanneer de saldo-ontvanger bij het bevoegd gezag heeft gemeld dat de saldogevende activiteit (tijdelijk) is gestaakt, mag de saldo-ontvanger zijn natuurvergunning gebruiken.

Op welke punten wijkt de vergunningsprocedure bij verleasen af van regulier extern salderen?

  • De initiatiefnemer (saldo-ontvanger) krijgt een tijdelijke natuurvergunning (Wet natuurbescherming).
  • De saldo-ontvanger moet een start- en gereedmelding indienen bij het bevoegd gezag. Dit formulier wordt als bijlage bij het besluit meegestuurd. Wie het bevoegd gezag is, is afhankelijk van wie de betreffende vergunning heeft verleend. De provincie is bevoegd gezag voor het afgeven van een natuurvergunning. De gemeente voor een omgevingsvergunning.
  • De saldogever krijgt per brief een tijdelijke inperking van zijn/haar natuur- of omgevingsvergunning.

Kan ik alleen verleasen met een natuurvergunning?

Nee, de tijdelijk in te perken toestemming kan ook een Omgevingsvergunning (onderdeel milieu of natuur) of melding Activiteitenbesluit zijn.

Bij wie moet ik zijn voor het aanvragen of tijdelijk beperken van een vergunning voor verleasen?

De saldo-ontvanger moet bij de provincie een (tijdelijke) natuurvergunning aanvragen. De tijdelijke beperking van de vergunning van de saldogever dient gecombineerd met de aanvraag voor de saldo-ontvanger te worden gemeld bij de provincie of gemeente. Dit is afhankelijk van wie de betreffende vergunning heeft verleend. De provincie is bevoegd gezag voor het afgeven van een natuurvergunning. De gemeente voor een omgevingsvergunning.

Moet ik een melding doen bij de provincie als ik gebruik wil maken van verleasen?

Ja, de saldo-ontvanger moet, net als bij regulier extern salderen, voordat hij zijn aanvraag indient een melding doen. Dit kan via post@gelderland.nl. In de handreiking ‘intern en extern salderen’ van Bij12 staat in Bijlage 3 het meldingsformulier voornemen tot extern salderen.

Ik wil een vergunning aanvragen bij de provincie, hoe moet dat?

U kunt een aanvraag indienen via het webformulier op onze Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000 gebieden pagina.

Mag ik de volledige stikstofemissie van de feitelijk gerealiseerde capaciteit gebruiken?

De saldo-ontvanger mag maximaal 70% van de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogever gebruiken. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. Op het moment dat de saldogever niet meer verleast, kan hij de betreffende ruimte zelf weer 100% gebruiken.

Hoe lang kan ik mijn stikstofruimte verleasen?

Gedeputeerde Staten kunnen een natuurvergunning verlenen voor tijdelijke depositiedoor verleasen van maximaal 2 jaar. Gedeputeerde Staten kunnen deze termijn voor of tijdens het verleasen verlengen als zij dit noodzakelijk vinden voor het project.

Voor wat voor soort projecten is verleasen een alternatief voor extern salderen?

Verleasen is een alternatief voor bijvoorbeeld evenementen (voor een periode van enkele dagen) of de aanleg van een windmolenpark. U kunt ook denken aan de reconstructie van een weg of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein. Let wel, verleasen biedt alleen een oplossing voor de aanlegfase, niet de permanente fase.

Kan verleasen ook worden ingezet voor permanente projecten?

Nee, aanvragen voor een activiteit die in de gebruiksfase depositie oplevert worden geweigerd, omdat het geen tijdelijke activiteit is. Verleasen is alleen een oplossing voor de aanlegfase.

Kan ik verleasen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten?

Ja, dat is mogelijk.

Mag ik verschillende keren achter elkaar capaciteit van dezelfde saldogevende activiteit verleasen?

Ja, dat mag. Na afloop van de verleaseperiode kan de saldogever weer 100% van zijn rechten gebruiken.

Ik heb stikstof aan te bieden, waar kan ik dat melden?

Dit wordt geregeld via vraag en aanbod op de markt. Er zijn enkele platforms voor stikstofvraag en -aanbod, waar u uw stikstofruimte kunt aanbieden.

Kan ik ook een kleine hoeveelheid stikstofruimte aankopen, in plaats van de ruimte van een heel bedrijf?

Op dit moment kan dat nog niet. Wanneer een regionaal stikstofregistratiesysteem beschikbaar is, kan stikstofruimte worden geregistreerd en in delen worden uitgegeven.

Kan ik aangekochte stikstofruimte voor meerdere projecten gebruiken?

Ja dat kan, wanneer de saldogevende activiteit onlosmakelijk verbonden is aan deze projecten. Bij het intrekken van de vergunning van de saldogever, moet in de intrekkingsbeschikking duidelijk vermeld worden om welke projecten en in welke verdeling het gaat.

Krijg ik een vergoeding voor verleasen aan een andere partij?

De saldogever en saldo-ontvanger dienen hiervoor een marktconforme vergoeding af te spreken.