Veelgestelde vragen - Stikstof

Provincie Gelderland heeft een verzameling van de veelgestelde vragen gemaakt:

Natuur

Wat is stikstofgevoelige natuur?

Binnen de provincie hebben we mooie natuurgebieden. Die vormen samen een netwerk: het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Dat netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, maar er worden ook nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Het Gelders Natuurnetwerk is beschermd, je mag er bijvoorbeeld niet bouwen. Het Gelders Natuurnetwerk is vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000- gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. Deze zijn aangewezen door de minister van LNV. In die gebieden nemen we maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren. In en rond die gebieden zijn geen activiteiten toegestaan waarbij stikstof vrijkomt. Actuele informatie over de stikstofproblematiek staat op de pagina Stikstof.

Klopt het dat de provincie Gelderland zoekgebieden heeft aangewezen, specifiek voor stikstofgevoelige natuur?

Nee, de provincie Gelderland wijst geen stikstofgevoelige (zoek)gebieden aan, maar geeft - op basis van de beschikbare informatie en definities - op kaart aan hoe de begrenzing is van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebiedtypen binnen Natura 2000 gebieden. De term zoekgebieden werkt in dit verband verwarrend. Het gaat hierbij niet om zoekgebieden in de betekenis van mogelijke uitbreidingslocaties. Bij habitattypen zijn zoekgebieden terreingedeelten waar waarschijnlijk een bepaald habitattype aanwezig is, maar waar op grond van de beschikbare informatie niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het wel of niet om een bepaald habitattype gaat. De provincie zet actief in op nader veldonderzoek in deze terreingedeelten met ‘waarschijnlijk habitattype’ om met zekerheid vast te kunnen stellen of het hier wel of niet om aanwezigheid van een habitattype gaat. Dus of een bepaald type begroeiing (vegetatie) ook daadwerkelijk daarvoor komt. Bij stikstofgevoelige leefgebiedtypen zijn zoekgebieden gedeelten waar het betreffende stikstofgevoelige leefgebiedtype aanwezig is, maar waarin geen recente waarnemingen bekend zijn van de soorten waarvoor dit terreingedeelte stikstof leefgebied is. Het is dus geschikt leefgebied voor 1 of meer van deze soorten, maar het is niet zeker of dit leefgebied in de afgelopen jaren ook door 1 of meer van die soorten is gebruikt.

Zijn deze zoekgebieden zijn ingetekend op de habitatkaart in AERIUS?

Ja, zoekgebieden maken onderdeel uit van de habitatkaart in AERIUS, maar in de betekenis zoals toegelicht in de vorige vraag. Het betreffen dus geen mogelijke uitbreidingslocaties.

Wat gebeurt er als er zich in nieuwe natuurgebieden stikstofgevoelige natuur ontwikkelt; kan dit leiden tot (extra) beperkingen voor naastgelegen bedrijven?

De vraag gaat over nieuwe natuurgebieden, maar er worden geen nieuwe natuurgebieden aangewezen door de provincie. Het aanwijzen van nieuwe Natura 2000-gebieden gebeurt bij besluit van de minister van LNV. Op het moment dat er nieuw stikstofgevoelig habitattype of leefgebied(type) ontstaat binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied (spontaan of door het nemen van maatregelen die in het beheerplan staan), dan moet dit op dezelfde manier beschermd worden als al het ander habitattype of leefgebiedtype. Dat kan gevolgen hebben voor bedrijven die nieuwe activiteiten waarvoor zij nog geen vergunning hebben willen ontwikkelen. Heeft een bedrijf wel een vergunning voor zijn activiteiten dan mag hij deze onveranderd voortzetten. Zoals bij een andere vraag aangegeven zijn deze nieuwe habitattype en leefgebiedtypen iets anders dan de zoekgebieden op de huidige kaart.

Kunnen we AERIUS-kaarten, habitattypenkaarten en leefgebiedenkaarten inzien?

Jazeker, dat kan op verschillende manieren.

AERIUS-kaarten

De habitatkaart die de provincie Gelderland voor AERIUS aanlevert, is een samengestelde kaart van habitattypen en stikstofgevoelige leefgebiedtypen die speciaal gemaakt wordt voor toetsing op stikstof in AERIUS. De aangeleverde informatie wordt daarom niet door ons ontsloten, maar opgenomen in en ontsloten via AERIUS. De kaarten zijn toegankelijk via AERIUS monitor, waarin per Natura 2000-gebied informatie over stikstof en habitattypen/leefgebiedtypen te vinden is.

Wanneer u de door de provincie Gelderland aangeleverde basisbestanden wilt opvragen, kan dit via het Nationaal GeoRegister. Hier vindt u via een zoekopdracht het bestand “AERIUS relevante habitatkartering”. Dit bevat het door ons aan AERIUS aangeleverde bestand. Als u hier op klikt krijgt u een mogelijkheid het bestand met habitattypen en leefgebiedtypen als wfs-link te kopiëren of in een ander format te downloaden, bijvoorbeeld als shapefile. Hiervoor is een GIS-programma nodig.

Natura 2000 Habitattypenkaarten en leefgebiedenkaarten

Voor elk Natura 2000 gebied in Gelderland is er een habitattypenkaart en indien van toepassing zijn er kaarten voor leefgebieden van afzonderlijke soorten. Deze kaarten bevatten het gehele oppervlakte habitattype en leefgebied (en niet alleen het stikstofgevoelige deel). Deze kaarten worden door de provincie Gelderland op verschillende manieren ontsloten via onze website.

De kaarten zijn via een webviewer te vinden op onze website onder het kopje Natura2000. Via deze webviewer zijn de habitattypen en Natura 2000 leefgebieden van soorten voor alle gebieden te zien.
Dit is de directe link naar de webviewer.

Wanneer u deze habitattypenkaarten uit de webviewer wil opvragen, kan dit via de open data van provincie Gelderland, te bereiken via onderstaande link. Hiervoor is een GIS-programma nodig.

Waarom zijn de vorige versies van de AERIUS-kaart niet meer beschikbaar?

AERIUS-kaarten, habitattypenkaarten en Natura 2000 leefgebiedenkaarten worden gebruikt voor de natuur en voor vergunningaanvragen. Voor de natuur en de toetsing van vergunningaanvragen moet er rekening worden gehouden met de huidige situatie, daar doet het verleden er niet toe. Oude kaarten kunnen hiervoor niet meer gebruikt worden en worden om die reden offline gehaald. Ook om te voorkomen dat per ongeluk een verouderde kaart wordt gebruikt. Oude kaarten worden gearchiveerd. 

Vergunningverlening

Ik wil mijn activiteiten voortzetten of uitbreiden, kan dat?

Bedrijven die hun activiteiten voortzetten of uitbreiden binnen de bestaande Natuurbeschermingswetvergunning, kunnen de volledige vergunde activiteit uitvoeren.

De activiteit is nieuw of gewijzigd, heb ik dan een vergunning nodig?

Als er sprake is van een nieuwe of gewijzigde activiteit, kunt u met een AERIUS-berekening bepalen of er sprake is van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur. Wanneer uit de AERIUS-berekening blijkt dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur toeneemt, heeft u een vergunning nodig.

Hoe bepaal ik hoeveel stikstof door mijn project of activiteit neerslaat?

U berekent de stikstofneerslag met het rekenprogramma AERIUS Calculator. Van de resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS berekening - Resultaten (PDF)'. Op 15 oktober 2020 is een nieuwe versie van AERIUS in werking getreden. Zowel nieuwe als liggende aanvragen moeten een berekening maken op basis van deze nieuwe versie. Uitkomsten van berekeningen met deze nieuwe versie van AERIUS kunnen afwijken van berekeningen met de voorgaande versie van AERIUS.

Ik heb een project dat zorgt voor stikstofneerslag, wat kan ik doen?

Als uit uw AERIUS-berekening blijkt dat uw project zorgt voor stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, kunt u eerst kijken of er maatregelen mogelijk zijn die de stikstofneerslag door uw project beperken, bijvoorbeeld door schonere technieken te gebruiken. Blijft uw project zorgen voor stikstofneerslag? U kunt onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze effecten weg te nemen door intern salderen, extern salderen of verleasen. Mocht hierna nog steeds sprake zijn van stikstofneerslag, dan kunt u kijken of de ADC-toets uitkomst biedt.

Ik wil een vergunning aanvragen in Gelderland, hoe moet dat?

U kunt uw vergunning aanvragen met het webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden.

Hoe lang duurt het om een vergunning te krijgen?

Wij hebben 26 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Eerder kon ik volstaan met een melding, kan dat nog steeds?

Het indienen van meldingen is niet meer mogelijk. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon voor activiteiten onder de grenswaarde een melding worden ingediend als vrijstelling van de vergunningplicht. Met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is deze vrijstelling komen te vervallen en daarmee ook de mogelijkheid een melding in te dienen.

Hebben evenementen een Wnb-vergunning nodig?

Ook voor evenementen kan met een AERIUS-berekening worden bepaald of er sprake is van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur. Als uit de AERIUS-berekening blijkt dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur toeneemt, is een vergunning verplicht.

Zijn er naast stikstof nog andere factoren waarmee ik rekening moet houden?

Naast stikstofneerslag kunnen ook andere factoren van activiteiten een effect op natuur veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan fysieke aantasting of verstoring door licht en geluid. Mogelijk heeft u hiervoor een vergunning nodig. U leest hierover meer op onze pagina 'Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000-gebieden'

Intern salderen

Wat is intern salderen? Wanneer bij het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstof wordt uitgestoten, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een (agrarisch) bedrijf zodanig wordt aangepast dat er niet méér stikstofdepositie is, dan spreken we van intern salderen. Dit kan bijvoorbeeld door bij uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf emissiearme technieken te installeren, waardoor de stikstofdepositie hetzelfde blijft.

Is voor intern salderen een vergunning nodig?

Uit de uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen natuurvergunning nodig is. Als u na die datum een vergunning hebt aangevraagd voor intern salderen en deze vergunning is nog niet verleend, zullen wij u binnenkort vragen om deze aanvraag in te trekken. (wanneer de aanvraag uitsluitend intern salderen betreft). Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit, waarin wordt aangegeven dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Meer informatie vindt u op de website van BIJ12

Extern salderen

Wat is extern salderen? 

Wanneer stikstofruimte nodig is voor een nieuwe activiteit of om een bestaande activiteit te wijzigen, kan dit niet altijd binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander. De ander mag 70% van de gerealiseerde capaciteit van deze stikstofruimte gebruiken. Extern salderen met veehouderijen is niet toegestaan. Meer informatie hierover op de website van BIJ12.

Hoe kan ik extern salderen?

U kunt een aanvraag indienen via het  webformulier, waarbij u aangeeft gebruik te willen maken van extern salderen. Met de checklist aanvraagvereisten (PDF 215 kB) kunt u toetsen of uw aanvraag compleet is.

Waarom is extern salderen met veehouderijen met én zonder dier- en fosfaatrechten in Gelderland nog niet toegestaan?

Extern salderen met veehouderijen, waarbij initiatiefnemers permanent stikstofruimte overkopen van een ander, is in Gelderland voorlopig nog niet toegestaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kondigde aan dat extern salderen gefaseerd in verschillende provincies wordt toegestaan. Provincie Gelderland maakt zich zorgen dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Extern salderen met veehouderijen in Gelderland kan pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen.

Mag een bedrijf in andere provincies, waar extern salderen met dier- en fosfaatrechten wel mogelijk is, rechten kopen voor extern salderen van een bedrijf met dier- en fosfaatrechten in Gelderland?

De rechten mogen wel gekocht worden, maar de vergunning van het saldogevende bedrijf wordt niet ingetrokken. Dat betekent dat de saldering niet kan worden afgerond, omdat voor de vergunning de vergunning van het saldogevende bedrijf moet worden ingetrokken of aangepast. Dit heeft te maken met de lijn die binnen de provincie Gelderland is afgesproken (er mag niet gesaldeerd worden met bedrijven die beschikken over dier- en fosfaatrechten).

Kan er extern gesaldeerd worden met rechten van nertsenbedrijven?

Er kan op nertsenbedrijven gewoon volgens de beleidsregels extern worden gesaldeerd, mits extern salderen in Gelderland wordt opengesteld.

Stikstofregistratiesysteem (SSRS)

Wat is een stikstofregistratiesysteem (SSRS)?

Het SSRS is een registratiesysteem dat helpt om de balans tussen natuurherstel en economische ontwikkelingen te behouden. Het systeem registreert per gebied de effecten van maatregelen die de stikstofneerslag naar beneden moeten brengen. Zo wordt duidelijk waar ruimte ontstaat om vergunningen te verlenen en welk gedeelte van de verminderde stikstofneerslag ten goede komt aan de natuur. De ruimte in het SSRS is in eerste instantie bedoeld voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten. Meer info over het SSRS op de website van BIJ12.  

Ik wil het SSRS gebruiken, hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt hiervoor ons aanvraagformulier gebruiken en in de opmerkingenvelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het SSRS.

ADC-toets

Wat is een ADC-toets?

De ADC-toets is bedoeld voor activiteiten die een negatief effect op de natuur hebben, maar waarvoor geen alternatieven (A) zijn, en waarbij er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (D). Wanneer dit het geval is, kunnen de nodige compenserende maatregelen (C) worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Wanneer  is de ADC-toets van toepassing?

U leest hier meer over in de handreiking van BIJ12.

Verleasen

Wat is verleasen?

Verleasen is een vorm van extern salderen waarbij de ene initiatiefnemer (saldogever) een deel van de stikstofruimte in zijn vergunning tijdelijk beschikbaar stelt aan een andere initiatiefnemer (saldo-ontvanger). Door stikstofruimte van een ander tijdelijk te leasen, kan de saldo-ontvanger deze voor activiteiten gebruiken die tijdelijk een neerslag van stikstof veroorzaken. Net als bij regulier extern salderen, mag de saldo-ontvanger bij verleasen maximaal 70% van de stikstofruimte benutten en komt 30% van de stikstofruimte ten gunste van de natuur. Anders dan bij regulier extern salderen, kan de saldo-gever bij het eindigen van de verlease-periode, de ruimte zelf weer voor 100% gebruiken.

Wanneer mag ik verleasen?

Verleasen is alleen mogelijk voor een tijdelijke depositie van maximaal 2 jaar. Daarin onderscheidt verleasen zich van regulier extern salderen. Bij verleasen wordt de natuurtoestemming van de saldogever tijdelijk ingeperkt ten gunste van het tijdelijke project van de saldo-ontvanger. Pas wanneer de saldo-ontvanger bij het bevoegd gezag heeft gemeld dat de saldogevende activiteit (tijdelijk) is gestaakt, mag de saldo-ontvanger zijn natuurvergunning gebruiken.

Op welke punten wijkt de vergunningsprocedure bij verleasen af van regulier extern salderen?

  • De initiatiefnemer (saldo-ontvanger) krijgt een tijdelijke natuurvergunning (Wet natuurbescherming).
  • De saldo-ontvanger moet een start- en gereedmelding indienen bij het bevoegd gezag. Dit formulier wordt als bijlage bij het besluit meegestuurd. Wie het bevoegd gezag is, is afhankelijk van wie de betreffende vergunning heeft verleend. De provincie is bevoegd gezag voor het afgeven van een natuurvergunning. De gemeente voor een omgevingsvergunning.
  • De saldogever krijgt per brief een tijdelijke inperking van zijn/haar natuur- of omgevingsvergunning.

Kan ik alleen verleasen met een natuurvergunning?

Nee, de tijdelijk in te perken toestemming kan ook een Omgevingsvergunning (onderdeel milieu of natuur) of melding Activiteitenbesluit zijn.

Bij wie moet ik zijn voor het aanvragen of tijdelijk beperken van een vergunning voor verleasen?

De saldo-ontvanger moet bij de provincie een (tijdelijke) natuurvergunning aanvragen. De tijdelijke beperking van de vergunning van de saldogever dient gecombineerd met de aanvraag voor de saldo-ontvanger te worden gemeld bij de provincie of gemeente. Dit is afhankelijk van wie de betreffende vergunning heeft verleend. De provincie is bevoegd gezag voor het afgeven van een natuurvergunning. De gemeente voor een omgevingsvergunning.

Moet ik een melding doen bij de provincie als ik gebruik wil maken van verleasen?

Ja, de saldo-ontvanger moet voordat hij zijn aanvraag indient een melding doen. Dit kan via het meldingsformulier tijdelijk verleasen stikstofruimte.

Ik wil een vergunning aanvragen bij de provincie, hoe moet dat?

U kunt een aanvraag indienen via het webformulier op onze Natuurbescherming: vergunning voor Natura 2000 gebieden pagina.

Mag ik de volledige stikstofemissie van de feitelijk gerealiseerde capaciteit gebruiken?

De saldo-ontvanger mag maximaal 70% van de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogever gebruiken. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. Op het moment dat de saldogever niet meer verleast, kan hij de betreffende ruimte zelf weer 100% gebruiken.

Hoe lang kan ik mijn stikstofruimte verleasen?

Gedeputeerde Staten kunnen een natuurvergunning verlenen voor tijdelijke depositiedoor verleasen van maximaal 2 jaar. Gedeputeerde Staten kunnen deze termijn voor of tijdens het verleasen verlengen als zij dit noodzakelijk vinden voor het project.

Voor wat voor soort projecten is verleasen een alternatief voor extern salderen?

Verleasen is een alternatief voor bijvoorbeeld evenementen, de aanleg van een windmolenpark of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein.

Kan verleasen ook worden ingezet voor permanente projecten?

Nee, verleasen biedt alleen een oplossing voor tijdelijke projecten.

Kan ik verleasen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten?

Ja, dat is mogelijk.

Mag ik verschillende keren achter elkaar capaciteit van dezelfde saldogevende activiteit verleasen?

Ja, dat mag. Na afloop van de verleaseperiode kan de saldogever weer 100% van zijn rechten gebruiken.

Ik heb stikstof aan te bieden, waar kan ik dat melden?

Dit wordt geregeld via vraag en aanbod op de markt. Er zijn enkele platforms voor stikstofvraag en -aanbod, waar u uw stikstofruimte kunt aanbieden.

Kan ik ook een kleine hoeveelheid stikstofruimte aankopen, in plaats van de ruimte van een heel bedrijf?

Ja, dat is mogelijk.

Kan ik aangekochte stikstofruimte voor meerdere projecten gebruiken?

Ja dat kan, wanneer de saldogevende activiteit onlosmakelijk verbonden is aan deze projecten. Bij het intrekken van de vergunning van de saldogever, moet in de intrekkingsbeschikking duidelijk vermeld worden om welke projecten en in welke verdeling het gaat.

Krijg ik een vergoeding voor verleasen aan een andere partij?

De saldogever en saldo-ontvanger dienen hiervoor een marktconforme vergoeding af te spreken.

Besluit emissiearme huisvesting

Wat is het Besluit emissiearme huisvesting?

Bij aanvragen om extern te salderen (en verleasen), toetsen provincies de referentiesituatie conform de beleidsregels aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Als niet eerder een Wnb-vergunning en een milieuvergunning is verleend, geldt de referentie op grond van de beleidsregels. Hierbij wordt bij het berekenen van de stikstofemissie uitgegaan van de hoogste emissie die is toegestaan op grond van de Beh. Dit om te voorkomen dat aanvragers het salderen inzetten met depositieruimte die in het milieuspoor niet vergund kan worden vanwege strijdigheid met het Beh.

Legaliseren PAS-meldingen

Wat houdt het legalisatietraject PAS-meldingen in?

Op BIJ12 is een Q&A opgesteld  waarin veelgestelde vragen worden beantwoord rondom het legalisatietraject van de PAS-meldingen, zie Veelgestelde vragen - BIJ12. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen via Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12 .

Hoe moet een bedrijf dat een PAS-melding heeft gedaan en nu een verandering in het bedrijf moet doorvoeren omgaan met de referentiesituatie?

De PAS-melding is geen referentie, er moet worden terugvallen op de referentiesituatie van vóór de PAS-melding.

Vragen en antwoorden voor bij leefgebiedtypenkaart Rijntakken

Geactualiseerde Leefgebiedtypenkaart Rijntakken (stikstofgevoelig leefgebied)

Ik ben bezig met een vergunningaanvraag en mijn project heeft een stikstofeffect op een hexagoon waarbinnen nu nog leefgebiedtype ligt dat in oktober 2021 uit AERIUS verdwijnt volgens de gepubliceerde kaart. Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

U kunt de informatie van de gepubliceerde kaart als initiatiefnemer bij de onderbouwing van uw vergunningaanvraag betrekken en aangeven dat uw project een stikstofeffect heeft op een perceel dat volgens deze kaart in oktober 2021 geen leefgebiedtype meer is in AERIUS. Hoe hiermee wordt omgegaan is onder andere afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van ander habitattype of leefgebiedtype wat wel op de kaart blijft staan binnen het hexagoon.

Ik ben bezig met een vergunningaanvraag en mijn project heeft een stikstofeffect op een hexagoon waarbinnen leefgebiedtype ligt en waar in 2021 veldonderzoek plaats vindt. Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

Op dit moment is op basis van de analyses nog niet met zekerheid te zeggen of op deze plek sprake is van regulier agrarisch gebruik en dat op deze plek geen stikstofgevoelig leefgebiedtype voorkomt. De locatie wordt in 2021 in een veldbezoek bekeken en er wordt beoordeeld of stikstofgevoelige leefegebiedtype aanwezig is. De informatie wordt verwerkt in de leefgebiedtypenkaart en meegenomen bij de update van AERIUS in 2022. Zodra de volledige gegevens van de veldcheck bekend en verwerkt zijn zullen wij deze publiceren.

Ik ben bezig met een vergunningaanvraag en mijn project heeft een stikstofeffect op een hexagoon waarbinnen leefgebiedtype ligt en waar in 2021 veldonderzoek plaats vindt. Ik heb zelf al een beoordeling uitgevoerd en ben van mening dat op dit perceel geen leefgebiedtype voorkomt. Wat kan ik doen?

Wij horen graag wat u bevindingen zijn. U kunt contact opnemen met het provincieloket en uw bevindingen aangeven, wij nemen dan contact met u op.

Ik ben bezig met een vergunningaanvraag en mijn project heeft een stikstofeffect op een hexagoon waarbinnen leefgebiedtype ligt dat op de kaart blijft (geen veldonderzoek in 2021). Ik heb zelf al een beoordeling uitgevoerd en ben van mening dat op dit perceel geen leefgebiedtype voorkomt. Wat kan ik doen?

Wij horen graag wat u bevindingen zijn. U kunt contact opnemen met het provincieloket en uw bevindingen aangeven, wij nemen dan contact met u op.

Ik heb de kaart bekeken en ben van mening dat er iets niet klopt. Wat kan ik doen?

Wij horen graag wat u bevindingen zijn. U kunt contact opnemen met het provincieloket en uw bevindingen aangeven.