Stikstof Problematiek Gelderland

Stikstof is schadelijk voor natuur en biodiversiteit zodra het te veel uitgestoten wordt. Als provincie zijn we verplicht Natura 2000-gebieden te beschermen.

Ontstaan stikstof problematiek

Voor activiteiten waarbij stikstof vrij komt is er een natuurvergunning of ander toestemmingsbesluit nodig. Provincie Gelderland verstrekt deze vergunningen. Tot 29 mei 2019 was toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft het PAS echter ongeldig verklaard. Vergunningen en toestemmingsbesluiten konden niet meer verstrekt worden. Vergunningverlening kwam hierdoor stil te liggen. De gevolgen voor projecten in onder andere de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw zijn groot. Rijk en de provincies werken sindsdien samen aan een nieuwe aanpak. In de aanpak moet stikstof omlaag, zodat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling.

Rol provincies stikstof

De volgende rollen vervullen provincies ten opzichte van stikstof:

  • De provincies zijn bevoegd gezag vanuit Wet Natuurbescherming en geven vanuit die rol vergunningen af, die ook juridisch houdbaar zijn.
  • Provincies voeren de Europese natuurdoelen uit, in samenspraak met het ministerie van LNV, en voeren vanuit onze rol bijvoorbeeld herstelmaatregelen uit.
  • Provincies zijn belanghebbend, want ze voeren diverse maatschappelijke projecten uit: woningbouwopgave, windenergieopgave, infrastructuur (wegen, bruggen), et cetera.

Sinds de uitspraak werkt provincie Gelderland hard aan een plan om onze stikstof problematiek aan te pakken. Onze aanpak willen we uitwerken in het zo genoemde Gelderse Stikstof Maatregelen (GMS). We hanteren hierbij ook een gebiedsgerichte aanpak op de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken.