Zoneringsplan

Het Recreatiezoneringsplan bestaat uit de zoneringskaart en het maatregelprogramma. Het Recreatiezoneringsplan is ook een basis voor andere ontwikkelingen voor de balans tussen recreatie en natuur: route-ontwikkeling, bezoekersmanagement, Veluwemarketing, evenementenbeleid etc.
Zoneringsplan

In het Recreatiezoneringsplan is een balans gezocht tussen natuur en recreatie: beschermen én beleven. Het startpunt voor de zonering is het behalen van Natura 2000-doelen. Eén daarvan is het streven naar herstel van de populaties van zeven verstoringsgevoelige vogelsoorten. Als deze populaties zich herstellen, is dat een graadmeter voor herstel van veel andere soorten.

Belangrijk uitgangspunt in het Recreatiezoneringsplan is het verleiden en geleiden van recreanten: de bewoners, ondernemers, gebruikersgroepen en toeristen. Om zo de nodige rust voor de natuur te bereiken en tegelijkertijd de recreant volop te laten genieten. Bij het maken van het plan is daarom rekening gehouden met bestaande recreatieve routes, woonkernen, horeca, infrastructuur en vakantieparken.

In onderstaande tabel staan de categorieën zoneringsmaatregelen die genomen kunnen worden. In het Recreatiezoneringsplan is in de maatregeltabel per gebied aangegeven welke maatregelen daar gewenst zijn.

De maatregelen in de maatregeltabel zijn niet in beton gegoten. Over een deel ervan gaan terreineigenaren nog in gesprek met bewoners en belanghebbenden over de precieze uitwerking ervan. Ook bevat het maatregelpakket nog onderzoeksmaatregelen. In deze gevallen is nog niet precies duidelijk of en welke maatregelen nodig zijn. Of er loopt nog een gesprek met lokale belanghebbenden.

Maatregeltabel

Catergorieën zoneringsmaatregelenVoorbeelden
a. maaswijdte en toegankelijkheidaanpassen van paden, omleiding van paden tijdens broedseizoen, verbeteren pad-aanduiding, periodieke afsluiting terrein met borden, etc.
b. aanpassen routestructurennieuwe routes realiseren, verleggen bestaande routes, bundeling van verschillende routes etc.
c. aanpassen openbare (zand)wegen, fietspaden en parkeerplaatsenafwaarderen (zand)wegen, verplaatsen parkeerplaatsen in terreinen, aanpassen verharding fietspaden, etc. NB. Maatregelen opgenomen in het RZ-programma hebben in hoofdzaak betrekking op zandwegen door de terreinen en niet om wegen met een brede verkeersfunctie.
d. verplaatsen/aanpassen recreatieve voorzieningenaanpassen of verplaatsen hondenlosloopterrein, verplaatsen van picknicktafels naar zone A, etc.
e. realiseren nieuwe recreatieve voorzieningeneen uitkijktoren om een afgesloten gebied te kunnen beleven, rolstoelpad, spartelvijver voor honden, etc
f. communicatie en bebordinginfopanelen, borden met openstellingsbepalingen, gedragscampagnes, digitale apps, etc
g. toezicht en handhavingter begeleiding van genomen maatregelen en anders dan of aanvullend op regulier toezicht en handhaving
Catergorieën zoneringsmaatregelen
Voorbeelden
a. maaswijdte en toegankelijkheid
aanpassen van paden, omleiding van paden tijdens broedseizoen, verbeteren pad-aanduiding, periodieke afsluiting terrein met borden, etc.
b. aanpassen routestructuren
nieuwe routes realiseren, verleggen bestaande routes, bundeling van verschillende routes etc.
c. aanpassen openbare (zand)wegen, fietspaden en parkeerplaatsen
afwaarderen (zand)wegen, verplaatsen parkeerplaatsen in terreinen, aanpassen verharding fietspaden, etc. NB. Maatregelen opgenomen in het RZ-programma hebben in hoofdzaak betrekking op zandwegen door de terreinen en niet om wegen met een brede verkeersfunctie.
d. verplaatsen/aanpassen recreatieve voorzieningen
aanpassen of verplaatsen hondenlosloopterrein, verplaatsen van picknicktafels naar zone A, etc.
e. realiseren nieuwe recreatieve voorzieningen
een uitkijktoren om een afgesloten gebied te kunnen beleven, rolstoelpad, spartelvijver voor honden, etc
f. communicatie en bebording
infopanelen, borden met openstellingsbepalingen, gedragscampagnes, digitale apps, etc
g. toezicht en handhaving
ter begeleiding van genomen maatregelen en anders dan of aanvullend op regulier toezicht en handhaving

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.