Proces en vervolg

De provincie is bevoegd gezag voor het Natura 2000-gebied Veluwe en heeft het beheerplan voor dit gebied vastgesteld. Het Recreatiezoneringsplan is in het Beheerplan Natura 2000 Veluwe opgenomen als maatregel M22. Het Recreatiezoneringsplan is daarom een planuitwerking van het beheerplan.
Proces en vervolg

Zienswijzeprocedure

Tot en met 31 maart 2022 kon eenieder een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan. Daarvan maakte 116 mensen en organisaties gebruik. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Op 17 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten het Recreatiezoneringsplan vast.

Bekijk de Reactienota Zienswijzen (De zienswijzen zijn mogelijk niet goed zichtbaar wanneer u Safari als browser gebruikt).

Beroep

Juridisch gezien bevat het Recreatiezoneringsplan onderdelen waar geen beroep op mogelijk is en onderdelen waar wel beroep op mogelijk is. Beroep is mogelijk op de recreatiezoneringsmaatregelen die zijn opgenomen in tabel B van het maatregelprogramma Recreatiezonering “Maatregelen uit voortoets” (te vinden in Bijlage 5 van het Recreatiezoneringsplan). Deze tabel bevat maatregelen die wel bijdragen aan de staat van instandhouding van de aangewezen Natura 2000-doelen, maar daar niet direct noodzakelijk voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan het opwaarderen van een uitzichtpunt of het verplaatsen van een ruiterpad. Het verplaatsen van het ruiterpad helpt om recreanten te geleiden naar de plekken waar de natuur tegen een stootje kan. Voor het halen van de natuurdoelen zou alleen het weghalen van het pad ook volstaan. De beoordeling van de zoneringsmaatregelen die genomen worden voor natuur én recreatie is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga, bureau voor ecologisch onderzoek en advies. De resultaten van de toetsing zijn vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Voortoets Recreatiezonerings– maatregelen Veluwe’.

Beroep is niet mogelijk op de recreatiezoneringskaart en op zoneringsmaatregelen die volledig en direct bijdragen aan instandhouding van de natuur, deze maatregelen staan in tabel A van het maatregelprogramma “Instandhoudingsmaatregelen” (eveneens Bijlage 5).

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.

Bij het project recreatiezonering zijn de volgende organisaties betrokken

Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Defensie/Rijksvastgoedbedrijf, Kroondomein het Loo, Nationaal Park Hoge Veluwe, Gelders Particulier Grondbezit, Leisure Lands, diverse landgoederen en routebureau Veluwe. 

Gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Barneveld, Arnhem, Ede, Renkum, Wageningen, Apeldoorn, Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek, Brummen, Rheden en Rozendaal.

Koepelorganisaties van recreanten en ondernemers: ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, Hiswa-Recron, KNHS, Natuur en Milieu Gelderland, NFTU en Wandelnet.

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.