Hulshorsterzand - Beekhuizerzand

In de periode mei – september 2021 zijn een 11-tal bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met bewoners, recreatieondernemers, buurtverenigingen en lokale gebruikersgroepen.
Hulshorsterzand - Beekhuizerzand

Als gevolg daarvan zijn delen van het Hulshorsterzand aangepast van zone D naar een zone C/C*, zodat het zand daar jaarrond beleefbaar blijft. Zo blijft van het wandelpad tussen de Klarenweg en de Oude Klarenweg jaarond open en  MTB-ers kunnen buiten het broedseizoen de verbinding over de noordzijde van het Hulshorsterzand blijven gebruiken. Enkele paden dwars over het zand zijn in het broedseizoen niet meer toegankelijk. Daarmee krijgen daar de grondbroedende vogels voldoende rust. De termijn die voor het broedseizoen wordt gehanteerd is op het Hulshorsterzand gelijk aan de andere zandverstuivingen. Als er in die periode sprake is van broedsucces zal Natuurmonumenten in afstemming met bewoners en belanghebbenden aanvullende maatregelen nemen om ook na het broedseizoen de kans te vergroten dat de jonge vogels overleven. In het gebiedsproces hebben vertegenwoordigers van de buurvereniging Hulshorst uitgesproken dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor het behoud van de natuurlijke rijkdom op het Hulshorsterzand. Er zijn daarom afspraken gemaakt om gezamenlijk een monitoringsgroep in het leven te roepen om het beoogde natuurherstel op het Hulshorsterzand in beeld te krijgen.

Gebiedsproces

Ook voor het Beekhuizerzand is een gebiedsproces doorlopen met inwoners en belanghebbenden. Ook daar heeft dit geleid tot aanpassing van zoneringskaart. Het gebied is aangeduid als zone C* (rustig gebied met extensief recreatief medegebruik, rekening houdend met zeer verstoringsgevoelige soorten), mede vanwege de omvang van het zandgebied, de maaswijdte (afstand tussen paden) en het gebruik door Defensie. In het broedseizoen zijn enkele paden in de kwetsbare overgangszones niet begaanbaar. Voor het Beekhuizerzand is het fietspad over het zand nog onderwerp van onderzoek. Er wordt verkend of het mogelijk, wenselijk en haalbaar is om het tracé van het fietspad te verleggen. Tijdens het gebiedsproces is er al een aantal alternatieven besproken en op een rij gezet.

Vragen

Heeft u vragen over Hulshorsterzand en Beekhuizerzand?