De Haere

De Haere is een uitgestrekt stuifzandgebied ten zuidwesten van ’t Harde. Rond het actieve stuifzand liggen dennenbossen en heide met jeneverbes. Het gebied is eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK).
De Haere

Voor De Haere werken Geldersch Landschap en Kasteelen, de provincie en de gemeente enkele maatregelen uit die leiden tot een betere geleiding en verspreiding van de recreatiedruk. Hierbij is een groep omwonenden betrokken. De uitkomsten wordt t.z.t. met een bredere groep belangstellenden gecommuniceerd. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Verminderen van verkeers- en parkeerdruk: de gemeente zoekt naar een alternatief voor de bestaande parkeerplaats langs de Badweg. Gezien vanuit de zonering ligt deze te dicht bij de zandverstuiving. Toegang tot het gebied vanaf een andere plek voor mensen die van veraf komen, biedt ook mogelijkheden om routes aan te passen  die beter bij het terrein aansluiten.
  • Aanpassen hondenlosloopterrein: gezien vanuit recreatiezonering (bescherming van kwetsbare natuur) is het gewenst om voor het laten loslopen van honden een ander gebied dan de zandverstuiving in te richten. Een verdergaande optie is om deze functie op te heffen, dan mogen honden alleen aangelijnd de natuur in. Het losloopterrein Zwaluwenburg bij ‘t Harde blijft in ieder geval bestaan.
  • Aanpassen van bestaande wandel- en ruiterroutes, zodanig dat kwetsbare terreindelen op De Haere meer worden ontzien. Het gaat hierbij om het verleggen van uitgezette routes.

Tegelijk wordt ook gekeken naar zaken die naar voren zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten van najaar 2021. Zo is bijvoorbeeld genoemd dat een goede parkeerplek voor (elektrische) fietsen ontbreekt.

 

Vragen

Heeft u vragen over de organisatie en proces voor De Haere?