Zonne-energie

Bij bijna 1 op de 5 gezinnen in Gelderland liggen zonnepanelen op het dak. Ontdek op deze pagina of zonne-energie ook voor jou zinvol is.
Zonne-energie

Zon is net als de wind een duurzame energiebron. Het is schone energie, raakt nooit op, veroorzaakt geen luchtvervuiling en er komt geen broeikasgas vrij. Door zonnepanelen of een zonneboiler op je dak te plaatsen kun je gebruik maken van de energie van de zon. In Nederland spraken we in het Klimaatakkoord af dat we in 2050 alleen nog maar duurzame energie gebruiken en dat er geen schadelijke uitstoot meer is. Hierdoor voorkomen we verdere opwarming van de aarde en sparen we het klimaat. Daarom is elektriciteit en warmte uit zon hard nodig.

Zonne-energie is de energie van de zon. Zonlicht kan gebruikt worden om warmte te maken of stroom. Een zonneboiler verwarmt water en zonnepanelen maken elektriciteit van het opgevangen zonlicht. Er zijn ook al hybride panelen te koop (PVT panelen), die elektriciteit én warmte maken. Aan de achterkant van deze zonnepanelen zijn leidingen bevestigd waarmee warmte uit de lucht wordt gehaald. Zo kan dag en nacht water worden verwarmd, bijvoorbeeld voor de warmtepomp. En de panelen zelf koelen af, waardoor ze een hogere elektriciteitsopbrengst hebben. 

Al veel dak eigenaren kozen voor zonnepanelen. In Gelderland liggen zonnepanelen op het dak van al bijna 220.000 woningen. Hiermee wordt ongeveer 10% van de gebruikte elektriciteit in Gelderland opgewekt. En er komen ook steeds meer zonnepanelen bij: de afgelopen jaren groeide de hoeveelheid zonnepanelen in Gelderland per jaar met ongeveer 45%. Ook op ruim 2.500 bedrijfsdaken zijn zonnepanelen geplaatst. 

Er is veel dakoppervlak in Gelderland maar niet alle daken zijn sterk genoeg en sommige vangen te weinig licht. Daken liggen vaak niet helemaal vol, omdat een bewoner meestal niet meer stroom wil opwekken dan hij zelf nodig heeft. Op de website van zonatlas kun je voor je eigen dak zien of deze geschikt is voor zonnepanelen of zonnewarmte.

Het is mogelijk toch een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelen door bijvoorbeeld mee te doen in een collectief zonnedak van een energiecoöperatie. Je profiteert dan vaak door rente op je inleg en draagt tegelijk bij aan de noodzakelijke verduurzaming. De inleg verschilt per energiecoöperatie maar begint ongeveer bij 250 euro. Er zijn in Gelderland al heel veel energiecoöperaties. Op de website van Hier Opgewekt zie je of er bij in de buurt energie coöperaties zijn. 

Dat is mogelijk maar wel afhankelijk van de verhuurder. Op de website van MilieuCentraal wordt uitgelegd welke stappen genomen kunnen worden en waar rekening mee gehouden moet worden bij zonnepanelen op het dak van een huurhuis.

Zonnepanelen gaan lang mee: ze maken wel 25 jaar stroom. Het grootste deel van een zonnepaneel is geschikt voor hergebruik. Het streven is dat het hele paneel binnenkort duurzaam is, en dat alle materialen die in de panelen zitten opnieuw te gebruiken zijn.

Op dit moment ligt ongeveer 90% van de zonnepanelen op daken en 10% op land. Zelfs als alle daken in Gelderland vol liggen met zonnepanelen wordt er nog niet genoeg stroom gemaakt om de klimaatdoelstellingen in 2030 te halen. Er zijn in Gelderland nu ongeveer 35 zonneparken op land. Die leveren elektriciteit voor ongeveer 80.00 huishoudens.

 

In natuurgebieden worden geen zonneparken gebouwd. Zonneparken op land zijn vaak grote parken van meerdere hectares. Meestal liggen ze op grond waar gras of mais voor vee werd verbouwd. Ook bijvoorbeeld oude stortplaatsen of braakliggende gronden worden gebruikt.  

Er zijn subsidies voor zonnepanelen maar die zijn niet voor particulieren. 

Voor de grotere installaties (meer dan 50 panelen) kan een rijkssubsidie (SDE++) worden aangevraagd: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde#

Particulieren kunnen voor zonneboilers wel subsidie (ISDE) aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Voor energie coöperaties, Verenigingen van Eigenaren en andere verenigingen is er de regeling Lokale hernieuwbare energieprojecten: https://www.gelderland.nl/Subsidies/lokale-hernieuwbare-energieprojecten. Deze regeling is bedoeld voor collectieve energieprojecten waaraan minimaal 50 personen financieel deelnemen. De regeling wordt vaak gebruikt voor een collectief zonnedak 

Ook belangrijk: energie besparen!

Energiebesparing is belangrijk want: wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen energie besparen. Dat is niet zo: ze maken duurzame energie en vervangen dus fossiele stroom. Elektriciteit besparen doe je bijvoorbeeld door het isoleren van je huis, LED lampen te gebruiken, of door een apparaat uit te zetten en niet op standby. Energiebesparende maatregelen kosten soms geld, maar zorgen ook voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Lees meer over het verduurzamen van je huis en subsidiemogelijkheden.

Bronnen


Dit artikel is gebaseerd op actuele informatie van verschillende bronnen. Provincie Gelderland doet haar best om juiste informatie te verstrekken maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie door andere organisaties. De actualiteit van de informatie wordt ook bepaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe of andere politieke inzichten.

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!