Waarom windenergie?

Wind is net als de zon een duurzame energiebron. Het is schone energie, raakt nooit op, veroorzaakt geen luchtvervuiling en er komt geen broeikasgas vrij. Windenergie is bovendien een goedkope en efficiënte bron van duurzame energie.
Waarom windenergie?

In Nederland spraken we in het Klimaatakkoord af dat we in 2050 alleen nog maar duurzame energie gebruiken en dat er geen schadelijke uitstoot meer is. Hierdoor voorkomen we verdere opwarming van de aarde en sparen we het klimaat. Daarom is elektriciteit uit wind (en zon) hard nodig.

In Gelderland zijn nu er nu 17 windparken. De komende jaren worden dat er meer. De plannen staan in de Regionale Energiestrategieën die elke 2 jaar geactualiseerd worden. Kijk op deze webpagina van Hier Opgewekt welke lokale energie-initiatieven er in jouw buurt zijn. Een overzicht van collectieve energieprojecten vind je op de webpagina van de Lokale Energie Monitor.

Steeds meer groepen inwoners willen zelf duurzame energie opwekken, zelf bepalen waar hun energie vandaan komt en onafhankelijk zijn van een (commerciële) leverancier. Samen starten ze dan een energiecoöperatie. Als lid draag je medeverantwoordelijkheid voor een lokaal energieproject en deel je in de winst.

Als inwoner (of als organisatie) kun je via een lokale energiecoöperatie mee investeren in een wind- of zonnepark. De investering verschilt per energiecoöperatie. De kosten bestaan uit een lidmaatschap en windaandelen. Er zijn al windaandelen vanaf 50 euro te koop. Meedoen kan vanaf 18 jaar. Zo ben je actief betrokken bij de ontwikkeling, gebruik je zelf duurzaam opgewekte energie, krijg je korting op je energierekening én deel je mee in de winst. Dat kan rente zijn, maar misschien ook een opgeknapt zwembad in de buurt of een voedselbos. 

In Nederland zijn nu ongeveer 97.000 mensen lid van een energiecoöperatie. 

Bij het opwekken van windenergie komt geen CO2 vrij. Bij het bouwen, onderhouden en uiteindelijk afbreken van de windmolen komt er wel CO2 vrij. Daarvoor is nu nog energie nodig uit fossiele brandstoffen zoals aardgas. Maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een windmolen evenveel energie opgewekt als nodig is om er één te bouwen en te onderhouden. Een windmolen gaat zo’n 20 jaar mee.

De stroomopbrengst van een windmolen is afhankelijk van de windsnelheid en de hoeveelheid wind die opgevangen wordt. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe hoger de windmolen, hoe hoger de gemiddelde windsnelheid. Hogere windmolens hebben grotere wieken en vangen daardoor meer wind. Hogere windmolens wekken daarom meer stroom op. 

In kranten lezen we dat mensen last kunnen hebben van windmolens. Daarom wordt er veel onderzoek naar gedaan. Directe gezondheidseffecten zijn nog niet wetenschappelijk aangetoond. Indirect kunnen mensen als gevolg van stress of slapeloosheid wel gezondheidsklachten hebben die verband houden met een windpark. Overigens betekenen meer of hogere windmolens niet per se dat er meer geluid ontstaat. Nieuwere, hoge windmolens zijn stiller dan de oudere, kleinere windmolens. In de buurt van een windmolen kan een bewegende schaduw ontstaan, slagschaduw noemen we dat. Vooral bij laaghangende zon kan dit hinderlijk zijn. Op dit moment moet voor elk windpark een zogeheten milieueffectrapportage (MER) worden gemaakt waarin wordt onderzocht wat de effecten zijn van het windpark.  

Een andere zorg is dat vogels en vleermuizen tegen de wieken van de windmolen aan vliegen. De meeste vogels ontwijken de wieken, maar er is berekend dat minder dan 1 procent van de vogels dat niet lukt. Voor de meeste vogelsoorten is dit verlies niet bedreigend. In de natuur of het dagelijkse verkeer sterven veel meer vogels. Maar om dit risico te beperken en sterfte te voorkomen, worden maatregelen getroffen. Windmolens draaien daarom in sommige gebieden op bepaalde tijdstippen bijvoorbeeld niet. 

Er staan al veel en hoge windmolens in de zee en er komen er nog veel meer. Het Nederlandse zeeoppervlak is groter dan het Nederlandse landoppervlak. Toch is het niet logisch om alleen maar windmolens op zee te plaatsen. Door scheepvaartroutes, visserij en natuurgebieden is een groot deel van de zee niet bruikbaar voor windmolens. Windmolens op land zijn ook goedkoper. Dit komt vooral door de aansluitkosten van windparken op het elektriciteitsnet. Die kosten worden steeds hoger als je verder op zee komt omdat de opgewekte elektriciteit dan verder getransporteerd wordt. Hoe dichter de energiebron bij de gebruiker, hoe beter.

Zonne-energie is zeker ook een belangrijke energiebron maar niet de enige oplossing. ’s Nachts en in de winter wekken ze nauwelijks energie op. Bovendien: als het waait, schijnt vaak de zon niet en andersom. Om in de avond en winter gebruik te maken van zonne-energie moeten we de opgewekte elektriciteit opslaan in grote accu’s. Ook niet alle (bedrijfs-)daken zijn geschikt voor zonnepanelen. En zelfs als alle daken vol zonnepanelen liggen, dan leveren die niet voldoende energie op. Kortom: zonne-energie en windenergie kunnen elkaar goed aanvullen en optimaal gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk. Dat scheelt enorm veel kosten. 

Er moeten nú klimaatmaatregelen worden genomen om opwarming van de aarde te voorkomen. Het bouwen van een kerncentrale duurt minstens 10 jaar. We kunnen in de tussentijd niet wachten. 

Energiebesparing is belangrijk want: wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Energiebesparende maatregelen kosten geld, maar zorgen ook voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Energiebesparing alleen is niet voldoende want er is altijd energie nodig. Lees meer over het verduurzamen van je huis en subsidiemogelijkheden.

Bronnen

Dit artikel is gebaseerd op actuele informatie van verschillende bronnen. Provincie Gelderland doet haar best om juiste informatie te verstrekken maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie door andere organisaties. De actualiteit van de informatie wordt ook bepaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe of andere politieke inzichten.

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!