Waarom windenergie?

Wind is net als de zon een duurzame energiebron. Het is schone energie, raakt nooit op, veroorzaakt geen luchtvervuiling en er komt geen broeikasgas vrij. Windenergie is bovendien een goedkope en efficiënte bron van duurzame energie.
Oma met kleinkind in natuurpark met windmolens

In Nederland spraken we in het Klimaatakkoord af dat we in 2050 alleen nog maar duurzame energie gebruiken en dat er geen schadelijke uitstoot meer is. Hierdoor voorkomen we verdere opwarming van de aarde en sparen we het klimaat. Daarom is elektriciteit uit wind (en zon) hard nodig.

Bronnen

Dit artikel is gebaseerd op actuele informatie van verschillende bronnen. Provincie Gelderland doet haar best om juiste informatie te verstrekken maar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie door andere organisaties. De actualiteit van de informatie wordt ook bepaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe of andere politieke inzichten.

Waarom een klimaatcampagne?

De aarde warmt te snel op. Een stijgende temperatuur is slecht voor mensen, dieren en de natuur. In Parijs, Den Haag en ook in Gelderland maakten we afspraken om hier wat aan te doen. In Gelderland zorgen we ervoor dat we in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten. We moeten de vaart erin houden want 2030, daar zijn we zo. Het klimaat raakt ons allemaal. Samen kunnen we iets betekenen, voor nu en later.

Nog niet uitgelezen?

Er is meer!