Vastststelling provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind

Vier lokale energiecoöperaties (onder de naam IJsselwind) en het Waterschap Rijn en IJssel willen langs het Twentekanaal bij Zutphen drie windturbines bouwen. De provincie regelt hiervoor de procedure en de vergunningen.
Gepubliceerd op: 13-september-2022

Op 13 september 2022 stelden Gedeputeerden Staten het inpassingsplan vast. Hierin staat precies waar de turbines gebouwd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Het inpassingsplan gaat nu naar Provinciale Staten die hier in het najaar een besluit overnemen. 

Wat regelt een inpassingsplan

In het inpassingsplan staan alle regels en voorwaarden die worden opgelegd voor de bouw en exploitatie van de windturbines. Zo staan er regels in voor de maximale geluidsbelasting, slagschaduw en veiligheid. Daarnaast ook hoe rekening gehouden moet worden met beschermde dieren in het gebied, de natuur, het landschap en de leefomgeving van de omwonenden. Ook zaken als radar, kabels en leidingen en nog veel meer zaken worden hier precies in aangegeven. Het inpassingsplan is gebaseerd op veel zorgvuldig en gedegen onderzoek. 

 Jan van der Meer: “Een groot team heeft gewerkt aan deze zorgvuldige onderbouwing. Ook omdat er veel vragen in de omgeving leven en een eerder plan sneuvelde bij de Raad van State. Nu ligt er een gedegen inpassingsplan waarmee we echt weer een stap verder kunnen zetten in de omschakeling naar duurzame energie. Dat dit heel hard nodig is, behoeft geen twijfel meer.”

Inspraak

Net als bij andere plannen die een initiatiefnemer of de overheid heeft in het landschap hebben belanghebbenden recht op inspraak. De provincie heeft 30 officiële reacties ontvangen van gemeenten, omwonenden en belangenorganisaties. Alle reacties en de antwoorden daarop zijn bij elkaar gebracht in de Nota van Antwoord. Wie een reactie heeft ingediend, krijgt deze Nota toegestuurd. Nadat de Nota van Antwoord digitaal toegankelijk is gemaakt, staat deze op de website van de provincie. 

Reacties

In de reacties van omwonenden kwamen twee onderwerpen vaak aan de orde: de mogelijke effecten van een windturbine -met name geluid- op de individuele gezondheid. En of de provincie niet beter kon wachten totdat er een nieuwe onderbouwing is voor de landelijke normen voor windturbines. Het Rijk is hiermee bezig. Dit kan nog 1 ½ jaar duren. In de beantwoording heeft de provincie aangegeven wat betreft gezondheidseffecten zich te baseren op geaccepteerde wetenschappelijke consensus hierover. Wachten op de onderbouwing van de Rijksnormen is niet nodig en zeker niet gewenst gezien de energiecrisis waar we mee te maken hebben. De reacties gaven geen aanleiding om het inpassingsplan te veranderen op een paar kleine punten na. 

Vervolg

Het inpassingsplan gaat nu naar Provinciale Staten. Deze zijn bevoegd om het inpassingsplan vast te stellen. Naar verwachting gebeurt dit in november 2022. Daarna is er nog mogelijkheid voor bezwaar en beroep. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?