Start voorbereiding provinciaal inpassingsplan Energiepark Echteld-Lienden

Vattenfall N.V. en Energiecoöperatie Echteld-Lienden bereiden de plaatsing voor van nieuwe windturbines in de gemeente Buren en de vervanging van de bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe. De locaties zijn gelegen langs de A15.
Gepubliceerd op: 1-november-2022

Vattenfall N.V. en Energiecoöperatie Echteld-Lienden bereiden de plaatsing voor van nieuwe windturbines in de gemeente Buren en de vervanging van de bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe. De locaties zijn gelegen langs de A15. De provincie heeft besloten om de ruimtelijke procedure hiervoor te starten. Dit gebeurt in samenspraak met initiatiefnemers en de betrokken gemeenten.

Provincie bevoegd gezag voor windparken

De provincie is het bevoegd gezag voor windparken van meer dan 5 Megawatt op grond van de Elektriciteitswet. In de regel wordt dit bevoegd gezag overgedragen aan gemeenten. Deze voeren dan de ruimtelijke procedure uit. In sommige gevallen doet de provincie dit zelf. Zoals nu bij dit windpark. De gemeente Buren heeft aangegeven niet aan een windpark mee te willen werken. De gemeente Neder-Betuwe wil dit wel. De beoogde locatie voor Energiepark-Echteld Lienden is een locatie die ook in de regionale energiestrategie van de Fruitdelta Rivierenland is vastgesteld. Zowel door gemeenteraden als Provinciale Staten.

Windpark draagt bij overschakeling op duurzame energie en evenwicht op net

De regio wil meer 0,650 TWh/jaar aan windenergie opwekken. Het nieuwe energiepark in Buren van 3 tot 5 windturbines en de vervanging van het oude windpark in Neder-Betuwe leveren hieraan een bijdrage van ongeveer 0,175 TWh/jaar. Dit is ongeveer een kwart van de regionale doelstelling. Daarnaast is er voor een efficiënt en effectief energienetwerk evenwicht nodig tussen zon en wind. Dit bespaart ook aanzienlijke maatschappelijke kosten.

Participatie en communicatie

De beide initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor een goed participatie-en communicatieproces. De provincie hecht daar zeer aan evenals aan de mogelijkheden voor inwoners om financieel te profiteren van het windpark. Initiatiefnemers hebben aangegeven dat ze inwoners willen betrekken via een ontwerpplatform. In het ontwerpplatform zijn ook belangenorganisaties en gemeenten vertegenwoordigd. Samen met inwoners wordt een burgerberaad ingericht die de functie van een adviesraad krijgt. Naast goed contact met de inwoners is er aandacht voor het betrekken van onderwijsinstellingen, jongeren en bedrijfsleven. Niet direct betrokkenen worden goed op de hoogte gehouden zo is aangegeven. 

Provinciale communicatie inpassingsplan

Provincie Gelderland sluit aan op het ingezette participatietraject. Alle omwonenden en belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd over de besluiten die de provincie neemt over het inpassingsplan. Hiervoor wordt een communicatie-en participatieplan opgesteld. Het omgevingsmanagement wordt nog verder uitgewerkt. Dit gebeurt samen met initiatiefnemers en gemeenten. 

Financiële participatie

De provincie hecht ook aan de mogelijkheden voor financiële participatie. Initiatiefnemers hebben aangegeven dat financiële participatie voor inwoners een belangrijk onderdeel van Energiepark Echteld-Lienden. En dat zij hierbij nadrukkelijk kijken naar een passende manier om bij te dragen aan het tegengaan van energiearmoede.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?