Start inspraak onderzoekagenda milieueffecten RegioExpres en Informatiebijeenkomst 16 mei in Didam

Van 28 april tot en met 8 juni liggen de Onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het Participatieplan voor de RegioExpres ter inzage zowel digitaal als in de gemeentehuizen van Doetinchem en Montferland en het Huis der Provincie in Arnhem.
Gepubliceerd op: 26-april-2022

De NRD is de eerste stap naar het Milieueffectonderzoek (MER). In de NRD staat wat wordt onderzocht en hoe. Bijvoorbeeld geluid, trillingen en effecten op de natuur en gezondheid. In het Participatieplan staat welke partijen wanneer betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden. Bijvoorbeeld over hoe in de toekomst station Doetinchem de Huet eruit gaat zien.

Links

Informatiebijeenkomst

Op maandag 16 mei 2022 is er een inloopbijeenkomst van 19.00 uur tot 20.30 uur bij Jan&Jan, Lieve Vrouweplein 4, in Didam. Het projectteam van de RegioExpres geeft informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan en hoe iedereen zienswijzen kan indienen.

Participatieplan

In participatieplan staat de planning, de onderwerpen en wie waarbij wordt betrokken én wie waarover beslist. Ook staat er in wat er met de inbreng wordt gedaan. Een voorbeeld is het station Doetinchem de Huet. Direct omwonenden krijgen de gelegenheid om te adviseren over de varianten. Dit advies betrekt het projectteam bij het opstellen van het voorkeursvariant. Door vooraf dit duidelijk te maken werken de partijen aan een zo’n breed mogelijk gedragen plan. Deze werkwijze sluit aan op het advies van de Rekenkamer Oost-Nederland en de Nationale Ombudsman hoe participatie goed te regelen en de inbreng van partijen een goede plek te geven in overheidsplannen.

Uitbreiding spoor tussen Didam en Doetinchem De Huet

Samen met ProRail, gemeente Montferland en gemeente Doetinchem overweegt de provincie een verdubbeling van het spoor over ongeveer 9 km, tussen Didam en Doetinchem De Huet. Deze spoorverdubbeling maakt de komst van de RegioExpres mogelijk. Voor de uitbreiding van het spoor wordt een inpassingsplan (op basis van de Wet ruimtelijke ordening) of projectbesluit (nieuwe Omgevingswet) voorbereid. De effecten op milieu, natuur en gezondheid moeten beoordeeld worden op basis van onderzoeken. Bij het inpassingsplan komt straks de rapportage van deze effecten en de maatregelen die moeten zorgen voor verminderen of compenseren hiervan.

Reageren

  • Altijd vermelden: zienwijze NRD RegioExpres, zaaknummer 2022-006095’;
  • Digitaal: post@gelderland.nl;
  • Per post met een brief naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem;
  • Mondeling: door telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 026 359 84 91.

Volgende stap ontwerp inpassingsplan/projectbesluit

Op basis van de adviezen en de zienswijzen wordt de definitieve reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport bepaald. De uitkomsten van de milieueffectrapportage wordt gebruikt bij het opstellen van het inpassingsplan/ projectbesluit voor de RegioExpres. Zowel de milieueffectrapportage  als het ontwerp inpassingsplan/ontwerp projectbesluit voor de RegioExpres liggen naar verwachting medio 2023 ter inzage. Tijdens deze periode van terinzagelegging is er opnieuw de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

RegioExpres komt er alleen als Rijk betaalt

De RegioExpres is een trein die tussen Winterswijk en Doetinchem op alle stations stopt, om vervolgens als sneltrein zonder tussenstops door te rijden naar station Arnhem Centraal, en vice versa. De provincie heeft nu het voortouw genomen voor de procedure om de vaart erin te houden. Dit jaar moet er wel duidelijkheid komen of het Rijk de verdubbeling van het spoor en andere noodzakelijke maatregelen mee gaat betalen. Het belang van de RegioExpres is groot, zowel voor de regio als nationaal. Een duurzame verbinding is ook nodig als steeds meer woningen gebouwd moeten worden om de woningcrisis te bestrijden en als duurzaam alternatief voor de files om de A12.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?